Práce študentovPráce a úspechy našich študentov

Našim študentom ponúkame starostlivosť a osobný prístup zo strany svetovo uznávaných odborníkov v oblasti aplikovanej matematiky a pracovné prostredie medzi tými najlepšími. Máme najlepšie počítačové a softverové vybavenie na slovenských univerzitách – vlastný vysoko-výkonný paralelný počítačový klaster (160 CPU, 1.25TB RAM) určený na výskum a výučbu našich študentov a priamy prístup k slovenske infraštruktúre pre vysoko-výkonné paralelné výpočty na STU a SAV. Študenti sú zapojení do riešenia úloh z praxe už počas štúdia, pracujú na zaujímavých  projektoch v rámci bakalárskych a diplomových prác a ponúkame možnosť účasti na študentských súťažiach a medzinárodných vedeckých konferenciách pre tých najlepších.


Ukážky posterov bakalárských a diplomových prác


Ukážky diplomových prác


Ukážky bakalárskych prác


Úspechy študentov

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Brne v roku 2019

 • sekcia Aplikovaná Matematika – Numerická Analýza:

2. miesto – Martin Bejdák – Riešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťach

Čestné uznanie – Katarína Lacková – Numerický výpočet funkcie času prvého príchodu

 • sekcia Počítačová grafika a počítačové videnie,:

2. miesto – Dagmar Žáková – Numerické metódy na riešenie úlohy o optickom toku

 • sekcia Aplikovaná informatika a softvérové inženierstvo,:

3. miesto – Aneta Alexandra Ožvat,Mária Somorovská,Soňa Zajícová, Michal Žeravý – Softvér na spracovanie satelitných dát z družice GOCE

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Košiciach v roku 2018

 • sekcia Aplikovaná Matematika – Numerická Analýza:

3. miesto – Lenka Hrapková – Inflow-implicit/outflow-explicit metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc

 • sekcia Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika:

Čestné uznanie – Peter Fratrič – Graphs based on Sidon sets

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Plzni v roku 2017

 • sekcia Počítačová grafika a počítačové videnie:

2. miesto – Timotej Hornáček – Numerické metódy na segmentáciu 4D obrazu

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Brne v roku 2016

 • sekcia Aplikovaná matematika – numerická analýza:

1. miesto – Róbert Blashke – Numerický výpočet funkcie času príchodu lesného požiaru v nehomogénnom prostredí

3. miesto – Lenka Hrapková – Registrácia mračien bodov z 3D skenerov

 • sekcia Matematické štruktúry – teória grafov a kombinatorika :

Čestné uznanie – Peter Fratrič – Circulant graphs of diameter 2 and sum-free sets

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Bratislave v roku 2015

 • sekcia Aplikovaná matematika:

3. miesto – Patrik Daniel – Reconstruction of 3D objects using direct surface evolution

Čestné uznanie – Peter Škabla a Balázs Kósa

 • sekcia Umelá inteligencia:

3. miesto – Peter Hornáček – Matematické modelovanie prirodzeného jazyka

 • sekcia Počítačová grafika a počítačové videnie:

1. miesto – Timotej Hornáček – Metódy segmentácie 4D obrazu

 • sekcia Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo:

Čestné uznanie – Natália Heliová – Sledovanie pohybu buniek počas embryogenézy živočíchov

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Ústí nad Labem v roku 2014

 • sekcia Pravdepodobnosť, štatistika a finančná matematika:

2. miesto – Veronika Šulovská – Numerické riešenie problému oceňovania konvertibilných dlhopisov

 • sekcia Aplikovaná informatika:

2. miesto – Monika Miklášová – Spracovanie písaného textu matematickými metódami

 • sekcia Aplikovaná matematika – Numerická analýza, matematické modely dynamiky:

2. miesto – Matej Medľa – Riešenie okrajových úloh so šikmou deriváciou na nerovnomerných logicky štvoruholníkových sieťach

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Opave v roku 2013

 • sekcia Aplikovaná informatika:

Čestné uznanie – Balázs Kósa – 3D modelovanie a vizualizácia matematických dát

 • sekcia Aplikovaná matematika – Numerická analýza:

3. miesto – Patrik Daniel – Analýza tvaru 3D objektov pomocou spektra Laplace-Beltramiho operátora

 • sekcia Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky:

3. miesto – Matej Medľa – Evolúcia plôch s tangenciálnou redistribúciou a jej využitie pri tvorbe 3D logicky štvoruholníkových sietí

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Bratislave v roku 2012

 • sekcia Aplikovaná matematika:

3. miesto – Filip Pafčo – Aplikácia nového spôsobu riešenia topologických zmien pre všeobecný Lagrangeovský model šírenia lesného požiaru

5. miesto – Michal Kollár – Štúdium globálnej a platňovej tektoniky v prostredí ANSYS

 • sekcia Aplikovaná informatika:

2. miesto – Peter Kottáš – Extrakcia dobre popísateľných bodov z obrazov a ich porovnávanie

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Ústí nad Labem v roku 2011

 • sekcia Aplikovaná matematika:

1. miesto – Michal Smíšek – Nový algoritmus na počítačovú rekonštrukciu vývoja buniek v obrazových postupnostiach morfogenézy

2. miesto – Róbert Špir – Riešenie okrajových úloh teórie potenciálu so šikmou deriváciou metódou okrajových prvkov

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Ostrave v roku 2010

 • sekcia Aplikovaná matematika:

2. miesto – Jozef Urbán – Hľadanie ideálnej cesty pre kameru virtuálnej kolonoskopie

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ v Košiciach v roku 2009

 • sekcia Aplikovaná matematika:

1. miesto – Jozef Urbán – Evolúcia rovinných kriviek v spracovaní obrazu

3. miesto – Maroš Bohunčák – Riešenie rovnice advekcie pomocou softvéru DUNE