Ľudia na MPMNaši pedagógovia

Počas štúdia budete získavať vedomosti od uznávaných odborníkov z oblasti aplikovanej matematiky.

Karol Mikulaprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Karol Mikula je vo svete uznávaným odborníkom na numerické metódy používané najmä v spracovaní obrazu. Vďaka svojim medzinárodným projektom právom presadzuje Slovensko v celom svete. Vyučuje predmety týkajúce sa matematického modelovania a numerických metód a ich aplikácií. Jeho práca a výsledky tímu MPM boli zverejnené v mnohých médiách, napríklad v televízii Markíza, RTVS, VAT magazíne, alebo Sme TECH. Rovnako si môžete vypočuť jeho názory na matematiku v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko.

Magdaléna Komorníkováprof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.

Magda Komorníková na našom odbore vyučuje predmety, ktoré sa venujú analýze časových radov s mnohými aplikáciami v ekonómii, finančníctve a technike. Vo výskume spolupracuje s Katedrou vodného hospodárstva krajiny a Katedrou stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty ako aj s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

Jožko Širáň vyučuje matematickú analýzu, ktorá je základným stavebným kameňom každého dobrého matematika a schopného inžiniera. Študenti nielen u nás ale aj vo svete majú veľmi radi jeho prednášky. Vo svojom výskume sa zameriava najmä na využívanie algebraických metód v teórii grafov, napríklad riešením problému minimalizácie nákladov v transportných sieťach, kde práve kombinácia metód lineárnej algebry a teórie grafov umožňuje navrhovanie optimalizačných algoritmov. Rozhovor s Jožkom si môžete vypočuť v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko.

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Radko Mesiar je vo svete uznávaným odborníkom v oblasti modelovania neurčitosti, multikriteriálneho rozhodovania a viachodnotovej logiky. Je jedným z najznámejších slovenských matematikov vo svete. Na MPM vyučuje predmety súvisiace s teóriou pravdepodobnosti a dejinami matematiky. V súčasnosti je vedúcim Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty.

prof. RNDr. Martin Knor, Dr.

Martin Knor sa venuje najmä teórii grafov a diskrétnej matematike, pričom tieto predmety ako aj predmety z optimalizácie vyučuje aj na MPM. V súčasnosti sa jeho výskum orientuje na aplikácie teórie grafov v chémii, kde zavádza a skúma rôzne zovšeobecnenia chemických indexov. 

 doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

Peter Frolkovič u nás vyučuje najmä predmety týkajúce sa matematického modelovania a numerických metód v prúdení kvapalín a plynov, súvisiace s riešením známych Navier-Stokesových rovníc. Pred svojim nástúpom na MPM, strávil 12 rokov na zahraničných univerzitách a pracoval na viacerých úspešných projektoch z aplikovanej matematiky.

doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.

Angela Handlovičová sa venuje diferenciálnym rovniciam a analýze numerických metód na ich riešenie a vyučuje tieto predmety ako aj funkcionálnu analýzu, ktorej stopy nájdeme v každej oblasti aplikovanej matematiky. 

doc. Mgr. Mariana Remešíková, PhD.

Mariana Remešíková vyučuje predmety objektovo-orientovaného programovania, počítačovú grafiku, diferenciálnu geometriu a vizualizačný softvér. Pravidelne veľmi úspešne vedie bakalárske a diplomové práce študentov a jej vedecká činnosť je zameraná na parciálne diferenciálne rovnice s aplikáciami najmä v biológii, architektúre a počítačovej grafike.

doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.

Zuzka Krivá má na starosti predmet programovanie v jazyku C a vyučuje aj spracovanie obrazu. Jej výskum sa orientuje na spracovanie obrazu pomocou štatistických a numerických metód, zamieravajúc sa na odstraňovanie šumu zo satelitných alebo mikroskopických obrazov.

doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.

Majka Minárová na matematicko-počítačovom modelovaní vyučuje predmet  biomechanika a vedie veľmi zaujímavé diplomové práce z tejto oblasti. Jej výskum sa zaoberá reológiiou, kde skúma rúzne vlastnosti tkanív ľudského tela.

Tomáš Bacigál doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

Tomáš Bacigál vyučuje predmety týkajúce sa štatistických softvérov a ich aplikácií napríklad v data miningu a strojovom učení. Počas výučby využíva softvér R, ktorý je moderným a otvoreným softvérom používaným pri mnohých štatistických analýzach. 

doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.

Gejza Jenča učí lineárnu algebru, operačné systémy a počítačové siete. Na týchto predmetoch zoznamuje študentov s princípmi fungovania operačných systémov Unix/Linux, základmi programovania v jazyku Python a s fungovaním internetových protokolov. 

doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.

Janka Kalická vyučuje štatistiku a štatistický softvér. Jej výskum je zameraný na využitie štatistiky v reálnych inžinierskych aplikáciách, kde napríklad overuje spoľahlivosť súčasných inžinierskych modelov, a na kopule, kde skúma zovšeobecnenia rôznych v praxi využiteľných tried kopúl a skúmanie ich vlastností.

Ing. Róbert Čunderlík, PhD.

Róbert Čunderlík vyučuje predmety metóda okrajových prvkov a paralelné programovanie. Ako výskumník sa venuje modelovaniu tiažového poľa Zeme a nelineárnej difúznej filtrácii geodetických dát. V súčasnosti sa venuje najmä spracovaniu meraní družicovej misie GOCE a iným problémom súvisiacich so zavedením Svetového výškového systému. Bol členom tímu, ktorý zaviedol novú svetovú konštantu W0 — hodnotu geopotenciálu na strednej hladine morí.

Ing. Marek Macák, PhD.

Marek Macák je absolventom MPM a v súčasnosti oboznamuje našich študentov so softvérom ANSYS určeným na počítačové simulácie inžinierskych úloh z praxe, najmä úloh z aerodynamiky a „obtekania“ budov, kde spolupracuje s Katedrami stavebnej mechaniky a konštrukcií pozemných stavieb našej fakulty.

Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.

Lukáš Tomek je tiež absolventom MPM a vyučuje u nás metódu konečných prvkov, ktorá je nevyhnutnou súčasťou inžinierskej analýzy. Jeho záľuba v hudbe priniesla niekoľko študentských záverečných prác, v ktorých sa skúmal vznik zvuku v hudobných nástrojoch, ako je fujara alebo akordeón.

Ing. Michal Kollár, PhD.

Michal Kollár po absolvovaní MPM vyučuje na našom študijnom programe predmety programovanie v jazykoch C a C#, objektovo-orientované programovanie a počítačová grafika. Jeho výskum sa orientuje na aplikácie nelineárnych difúznych rovníc na filtráciu a segmentáciu obrazov, od mikroskopických až po satelitné, a venuje sa tiež tvorbe softvéru v týchto oblastiach.