Abstrakty


Geometrické modelovanie prvkov krajiny
(2017)

Jana Faixová Chalachanová, Katarína Mészárosová Fraktálna dimenzia a jej implementácia v GIS softvéroch .pdf
Miroslav Kardoš, Julián Tomaščík, Zuzana Slatkovská Geometria - nevyhnutný základ metód v oblasti mapovania lesov .pdf
Milan Koreň Spracovanie geografických údajov .pdf
Michal Ferenčík Využitie geometrie pri projektovaní trás lesníckych lanoviek .pdf
Marek Fabrika Úloha geometrie v modelovaní a vizualizácii lesa .pdf

Zborník abstraktov s ISBN


Softvéry nielen pre geometriu
(2015)

Renata Ďuračiová, Tibor Lieskovský Geometria v GIS a GIS v geometrii .pdf
Daniela Velichová Dynamická geometria .pdf
Miroslav Baláž Autodesk v geometrii .pdf
Pavel Chalmovianský Asymptote – skriptovací jazyk na kreslenie technických obrázkov .pdf
Mariana Remešíková Možnosti vizualizácie 3D dát v softvéri Paraview .pdf
Martina Bátorová Geometrické modelovanie pomocou CAS (wx)Maxima .pdf
Róbert Špir Tvorba softvéru na zobrazovanie dát v počítači pomocou geometrických modelov .pdf
Ladislav Šipeky Softvér ako motivácia .pdf

Zborník abstraktov s ISBN


Od algebraickej geometrie po fotogrametriu
(2013)

Marek Fraštia Topografické a netopografické aplikácie fotogrametrie .pdf
Pavel Chalmovianský Singular points of algebraic varieties and some of their properties .pdf
Mária Kmeťová O paralelných súradniciach .pdf
Peter Kottáš Extraction and matching of feature points in bitmaps .pdf
Martina Bátorová Parametrizované rozdutie singularity hypereliptickej krivky .pdf
Miroslava Valíková Vizualizácia komplexných funkcií ako lokálnej parametrizácie algebraických kriviek .pdf
Mária Gemeranová Využitie viacohniskových lemniskát pri aproximácii dát v euklidovskej rovine .pdf
Tatiana Rűckschlossová Ako využiť AutoCAD pri tvorbe elektronických skrípt a prednášok z deskriptívnej geometrie .pdf

Zborník abstraktov s ISBNAlgebrická geometria
(2010)

Čižmár Ján Dejiny algebrickej geometrie .pdf
Boďa Eduard Lokálna prieseková násobnosť a Bézoutova veta .pdf
Solčan Štefan Monomiálne krivky a množinové úplné prieniky .pdf
Chalmovianský Pavel Uzol asociovaný s izolovaným singulárnym bodom .pdf
Tereňová Zuzana Priamky na algebraických plochách .pdf
Maťašovský Alexander Lokálna Bézoutova veta .pdf
Bátorová Martina Úvodné kroky rozkladu singularity rovinnej krivky metódou lokálneho rozdutia .pdf
Valíková Miroslava Vizualizácia komplexných funkcií na Riemannovej sfére .pdf
Pošteková Jana O jednej zaujímavej triede monomiálnych kriviek .pdf

Zborník abstraktov s ISBNGeometria krajiny a sídla
(2008)

Ferko Andrej Geometrické aspekty tvorby urbánnych virtuálnych prostredí .pdf
Koreňová Božena Geometria proporcií a zlatého rezu .pdf
Kováč Bohumil Geometrické princípy v pôdoryse mesta .pdf
Mészárosová Katarína Fraktálna geometria v parkovej a krajinárskej tvorbe .pdf
Richtáriková Daniela Stabilogram a jeho vyhodnocovanie .pdf
Vajsáblová Margita,
Fencík Robert,
Droppová Veronika
Metódy tvorby digitálnych modelov reliéfu .pdf
Velichová Daniela Zauzlené anuloidy .pdfDiferenciálna geometria v aplikáciách
(2007)

Fecko Marián Diferenciálna geometria a (teoretická) fyzika .pdf
Husár Ladislav O metrike a krivosti priestorov v geodézii .pdf
Kmeťová Mária Diplomové práce z didaktiky geometrie .pdf
Kudličková Soňa,
    Solčan Štefan
Geometria a diplomové práce .pdf
Olejníková Tatiana Rotačné plochy vytvorené pomocou sférickej skrutkovice .pdf
Stachová Darina Modelovanie jazdnej dráhy vozidla po vozovke .pdf
Tisoň Miroslav Rotačné plochy .pdf
Vajsáblová Margita Diplomové práce z aplikácií geometrie na odbore geodézia a kartografia .pdf
Záhradník Peter Spádové plochy .pdfGeometria nielen podľa Euklida
(2006)

Bálint Vojtech Horocykly a jednotkové kružnice .pdf
Baranová Eva,
    Maleček Kamil
Geometrické vlastnosti cyklíd .pdf
Kmeťová Mária Počítačom oprášená geometria .pdf
Stanová Eva Matematický model oceľového lana a jeho využitie .pdf
Vallo Dušan Základy Lobačevského planimetrie vo vzdelávaní budúcich učiteľov matematiky .pdf
Velichová Daniela Budúcnost geometrie - 7 nevyriešených problémov matematiky a ich geometrická interpretácia .pdf

Širáň Jozef Hyperbolická geometria očami algebraika (prezentácia) .pdf


Titulná stránka
Programy seminárov
Abstrakty príspevkov
Prezentácie
Plné texty
Fotografie