Predbežný program aktuálneho seminára na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene


Geometrické modelovanie prvkov krajiny
(2017)

  9.30 - 10.00 Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD., RNDr. Katarína Mészárosová, PhD. (SvF STU, Bratislava): Fraktálna dimenzia a jej implementácia v GIS softvéroch
10.00 - 10.30 Doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš, PhD., Ing. Julián Tomaštík, PhD., Ing. Zuzana Slatkovská (LF TU, Zvolen): Geometria - nevyhnutný základ metód v oblasti mapovania lesov
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 11.30 Doc. Mgr. Milan Koreň, PhD. (LF TU, Zvolen): Spracovanie geografických údajov
11.30 - 12.00 Ing. Michal Ferenčík, PhD. (LF TU, Zvolen): Využitie geometrie pri projektovaní trás lesníckych lanoviek
12.00 - 13.00 Obed
13.30 - 14.00 Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. (LF TU, Zvolen): Úloha geometrie v modelovaní a vizualizácii lesa
14.00 - 15.00 Návšteva virtuálnej 3D jaskyne
15.00 - ... Diskusia na tému: Výchova budúcich učiteľov geometrie a Deskriptívna geometria na rôznych typoch škôl


Programy seminárov uplynulých ročníkov


Softvéry nielen pre geometriu
(2015)

  9.30 - 10.30 Ing. Renata Ďuračiová, PhD., Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (SvF STU, Bratislava): Geometria v GIS a GIS v geometrii
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 11.45 Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (SjF STU, Bratislava): Dynamická geometria
11.45 - 12.45 Obed
12.45 - 13.30 Ing. Miroslav Baláž, PhD.(M&P spol s r.o., Bratislava): Autodesk v geometrii
13.30 - 13.50 Doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. (FMFI UK, Bratislava): Asymptote – skriptovací jazyk na kreslenie technických obrázkov
13.50 - 14.10 Doc. RNDr. Mariana Remešíková, PhD. (SvF STU, Bratislava): Možnosti vizualizácie 3D dát v softvéri Paraview
14.10 - 14.30 Prestávka
14.30 - 14.50 RNDr. Martina Bátorová, PhD. (FMFI UK, Bratislava): Geometrické modelovanie pomocou CAS (wx) Maxima
14.50 - 15.10 Ing. Róbert Špir (SvF STU, Bratislava): Tvorba softvéru na zobrazovanie dát v počítači pomocou geometrických modelov
15.10 - 15.30 Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky (SvF STU, Bratislava): Softvér ako motivácia
15.40 - 17.00 Diskusia


Od algebraickej geometrie po fotogrametriu
(2013)

  9.30 - 10.30 Ing. Marek Fraštia, PhD. (SvF STU, Bratislava): Topografické a netopografické aplikácie fotogrametrie
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 12.00 Doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.(FMFI UK, Bratislava): Singulárne body algebraických variet a ich vybrané vlastnosti
12.00 - 12.30 Doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. (UKF, Nitra): O paralelných súradniciach
12.30 - 13.30 Obed
13.30 - 13.50 Bc. Peter Kottáš (SvF STU, Bratislava): Extraction and matching of feature points in bitmaps
13.50 - 14.10 RNDr. Martina Bátorová (FMFI UK, Bratislava): Parametrizované rozdutie singularity hypereliptickej krivky
14.10 - 14.30 Mgr. Miroslava Valíková (FMFI UK, Bratislava): Vizualizácia komplexných funkcií ako lokálnej parametrizácie algebraických kriviek
14.30 - 15.00 Prestávka
15.00 - 15.20 Mgr. Mária Gemeranová (FMFI UK, Bratislava): Mnohoohniskové lemniskáty
15.20 - 15.40 Mgr. Tatiana Rűckschlossová, PhD. (SvF STU, Bratislava): Ako využiťAutoCAD pri tvorbe elektronických skrípt a prednášok z deskriptívnej geometrie
15.40 - 17.00 Diskusia


Algebraická geometria
(2010)

  9.00 - 9.45 Prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD. (FMFI UK, Bratislava): Dejiny algebraickej geometrie
  9.45 - 10.30 Doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc. (FMFI UK, Bratislava): Lokálna prieseková násobnosť a Bézoutova veta
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 11.30 Doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD. (FMFI UK, Bratislava): Monomiálne krivky a množinové úplné prieniky
11.30 - 12.00 RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. (FMFI UK, Bratislava): Uzol asociovaný s izolovaným singulárnym bodom
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 13.30 RNDr. Zuzana Tereňová, PhD. (SvF STU, Bratislava): Priamky na algebraických plochách
13.30 - 14.10 1. blok prihlásených referátov:
Mgr. Alexander Maťašovský (FMFI UK, Bratislava): Lokálna Bézoutova veta
RNDr. Martina Bátorová (FMFI UK, Bratislava): Úvodné kroky rozkladu singularity rovinnej krivky metódou lokálneho rozdutia
14.10 - 14.30 Prestávka
14.30 - 16.30 2. blok prihlásených referátov:
Mgr. Miroslava Valíková (FMFI UK, Bratislava): Vizualizácia komplexných funkcií na Riemannovej sfére
Mgr. Jana Pošteková (SjF Žilinská univerzita): O jednej zaujímavej triede monomiálnych kriviek


Geometria krajiny a sídla
(2008)

  9.30 - 10.30 Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (FA STU, Bratislava): Geometrické princípy v pôdoryse mesta
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 12.00 Doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. a kol. (FMFI UK, Bratislava): Geometrické aspekty tvorby urbánnych virtuálnych prostredí
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 13.30 RNDr. Katarína Mészárosová (SvF STU, Bratislava): Fraktálna geometria v parkovej a krajinárskej tvorbe
13.30 - 14.00 RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. a kol. (SvF STU, Bratislava): Metódy tvorby digitálnych modelov reliéfu
14.00 - 14.30 Prestávka
14.30 - 15.00 Mgr. Božena Koreňová (VŠLD TU, Zvolen): Geometria proporcií a zlatého rezu
15.00 - 15.30 RNDr. Daniela Richtáriková (SjF STU, Bratislava): Stabilogram a jeho vyhodnocovanie
16.00 - 16.30 Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (SjF STU, Bratislava): Zauzlené anuloidyDiferenciálna geometria v aplikáciách
(2007)

9.30 - 10.30 Doc. RNDr. Marián Fecko, PhD. (FMFI UK, Bratislava): Diferenciálna geometria a (teoretická) fyzika
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 12.00 Ing. Ladislav Husár, PhD. (SvF STU, Bratislava): O metrike a krivosti priestorov v geodézii
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 13.25 Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (SjF STU, Bratislava): Vnútorné geometrické chatrakteristiky masívov
13.25 - 13.50 RNDr. Darina Stachová (FPV ŽU, Žilina): Modelovanie jazdnej dráhy vozidla po vozovke
13.50 - 14.10 RNDr. Tatiana Olejníková, PhD. (SvF TU, Košice): Rotačné plochy vytvorené pomocou sférickej skrutkovice
14.10 - 14.40 Prestávka
14.40 - 15.00 Ing. arch. Anton Vranka (FA STU, Bratislava): Úsporné konštrukcie pri vizualizácii priestorových predstáv voľnou rukou
15.00 - 16.00 Geometria a diplomové práce
RNDr. Soňa Kudličková, PhD., Doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD. (FMFI UK, Bratislava): Diplomové práce budúcich geometrov
Mgr. Miroslav Tisoň (FMFI UK, Bratislava): Rotačné plochy
Mgr. Peter Záhradník (FMFI UK, Bratislava): Spádové plochy
Doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. (UKF, Nitra): Prehľad tém diplomových prác z didaktiky geometrie
RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. (SvF STU, Bratislava): Diplomové práce z aplikácií geometrie na odbore geodézia a kartografia


Geometria nielen podľa Euklida
(2006)

9.30 - 10.30 Prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (STU, Bratislava): Hyperbolická geometria očami algebraika
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 12.00 Ing. Milan Janák, PhD. (STU, Bratislava): Počítačové simulácie globálnej osvetlenosti a ich praktické aplikácie
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 13.30 RNDr. Eva Stanová (TU, Košice): Matematický model oceľového lana a jeho využitie
13.30 - 14.00 RNDr. Dušan Vallo, PhD. (UKF, Nitra): Základy Lobačevského planimetrie vo vzdelávaní budúcich učiteľov matematiky
14.00 - 14.30 RNDr. Eva Baranová (TU, Košice), RNDr. Kamil Maleček (ČVUT, Praha): Geometrické vlastnosti cyklíd
14.30 - 15.00 Prestávka
15.00 - 15.30 Doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. (UKF, Nitra): Počítačom oprášená geometria
15.30 - 15.45 Doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD. (STU, Bratislava): Budúcnost geometrie - 7 nevyriešených problémov matematiky a ich geometrická interpretácia.
15.45 - 16.00 Doc. RNDr. Vojtech Bálint, PhD. (Žilinská univerzita): Horocykly a jednotkové kružnice
od 16.00 Diskusia a posedenie na KMDG


Geometria z rôznych hľadísk
(2005)

9.30 - 10.30 Prof. Ing. arch. Imrich Tužinský, PhD. ( FA STU, Bratislava): Nové trendy v architektúre
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 12.00 Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (SjF STU, Bratislava): Dvojosové rotačné plochy
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 13.30 RNDr. Miroslava Konrádová (FSj UTC, Žilina): O archimedovských mnohostenoch...
13.30 - 14.00 Mgr. Zuzana Študencová (PdF UK, Bratislava): Grupa zhodnostných zobrazení v rovine z didaktického aspektu
14.00 - 14.30 Mgr. Božena Koreňová (FD TU Zvolen): Tvorivé procesy v geometrii
14.30 - 15.00 Prestávka
15.00 - 15.20 RNDr. Darina Kyselová, RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. (SvF STU, Bratislava): Použitie e-learningového systému Moodle vo výuke geometrie
15.20 - 15.40 Ing. arch. Anton Vranka (FA STU, Bratislava): Lineárne konštrukcie pravidelných mnohouholníkov na základe geometrických vlastností štvorca
15.40 - 16.00 Zámožík, J., Richtáriková, D., Szarková, D., Študencová, Z.: Šlabikár počítačovej geometrie na CD
od 16.00 Panelová diskusia na tému: Nové akreditácie odborov na slovenských vysokých školách a priestor pre geometriu v učebných plánoch.


Rôzne podoby plôch v priestore
(2004)

9.30 - 10.30 Doc. RNDr. Valent Zaťko, PhD. ( FMFI UK, Bratislava): Inovačné prístupy k modelovaniu kriviek a plôch v počítačovej grafike
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 12.30 Ing. arch. Anton Vranka (FA STU, Bratislava): Metamorfózy roviny v priestore a čase
12.00 - 13.00 Obed
13.30 - 14.00 RNDr. Katarína Mészárosová (SvF STU, Bratislava): Skrutkové plochy a ich aplikácie v architektúre
14.00 - 14.30 RNDr. Monika Horváthová (SvF STU, Bratislava): Modelovanie aproximačných plôch
14.30 - 15.00 Prihlásené referáty
15.00 - 15.30 Prestávka
15.30 - 16.30 Panelová diskusia na tému: Význam didaktiky geometrie a využitie výpočtovej techniky a internetu pri vyučovaní geometrie na vysokých školách rôzneho typu.


Perspektíva v geometrii a perpektíva geometrie
(2003)

9.30 - 10.30 Doc. RNDr. Ladislav Kvasz, CSc. (FMFI UK, Bratislava): Geometria v dejinách maliarstva
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 12.30 Ing. arch. Anton Vranka (FA STU, Bratislava): Geometrické základy lineárnej perspektívy a názorných zobrazení v architektonickej a dizajnérskej tvorbe
12.30 - 13.30 Obed
13.30 - 13.55 RNDr. Danuše Szökeová (SvF STU, Bratislava): Viazané metódy v lineárnej perspektíve
13.55 - 14.20 RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. (SvF STU, Bratislava): Geometrická stavba fotogrametrie
14.20 - 14.45 RNDr. Dagmar Szarková (SjF STU, Bratislava): Rôzne možnosti netradičného premietania
14.45 - 15.00 Prestávka
15.00 - 15.25 Mgr. Božena Koreňová (FD TU Zvolen): Elegancia geometrických tvarov a myšlienok
15.25 - 15.50 RNDr. Daniela Richtáriková (SjF STU, Bratislava): Fraktálové modelovanie
15.50 - 16.15 Panelová diskusia na tému: Súčastnosť a perspektíva geometrie na technických univerzitách
Úvodné slovo k diskusii:
Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (SjF STU, Bratislava): Perspektíva (zániku) geometrie na technických univerzitách

Titulná stránka
Programy seminárov
Abstrakty príspevkov
Prezentácie
Plné texty
Fotografie

2017
2015
2013
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003