MPM seminár 2013MPM Seminár 2013

V dňoch 13. až 14. apríla sa na Stavebnej Fakulte uskutočnil seminár o študijnom programe Matematicko-Počítačové Modelovanie pre stredoškolských učiteľov a študentov. Na tomto seminári odznelo množstvo zaujímavých prednášok o náplni tohoto študijného programu, ako aj o prácach študentov a absolventov, ktorí aplikovali poznatky zo štúdia v praxi.

Program prezentácií seminára:

Sobota 13.4.2013

Karol Mikula – Matematika + počítače = moderná technológia
Michal Kollár – Modelovanie pohybu litosférickych platní
Róbert Špir – Tvorba vizualizačného softvéru a jeho využitie
Maroš Bohunčák – Počítačové simulácie v procese vývoja automatickej práčky
Mária Ždímalová – Teória grafov a jej aplikácie
Michal Smíšek – Tracking buniek pri morfogenéze vínnej mušky Drosophila
Martin Balažovjech – Numerické modelovanie šírenia lesných požiarov
Marek Macák – Matematické modelovanie v monitorovaní tiažového poľa Zeme
Karol Mikula, Jozef Urbán – Algoritmus na hľadanie ideálnej cesty pre kameru virtuálnej kolonoskopie

Nedeľa, 14.4.2013:

Peter Frolkovič – Prúdenie kvapalín a plynov
Mária Minárová – Matematické modelovanie v biomechanike
Marek Kosař – Automatické vertikálne zarovnanie ľavej a pravej projekcie v mamografickom vyšetrení
Mariana Remešíková – ukážky z predmetu Počítačová grafika
Peter Sarkoci – Menej známe aplikácie teórie pravdepodobnosti
Ladislav Šipeky – Zlatý rez v matematike a umení
Martin Húska, Mariana Remešíková – Minimálne plochy v architektúre, druhá časť
Karol Mikula – Počítačová rekonštrukcia raných štádií embryogenézy rybky zebrafish