Výbor

Predseda

doc. RNDr. Martin Kalina, PhD.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Podpredseda pre vedeckú sekciu

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Ústav aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Podpredseda pre pedagogickú sekciu

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
Ústav matematických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Tajomník

Ing. Róbert Špir, PhD.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Revízna komisia

PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Členovia vedeckej sekcie

prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Ústav matematických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica

Doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
Katedra matematiky, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Žilina

Doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD.
Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita, Žilina

Doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
Matematický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.
Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Mgr. Ján Bakša, PhD.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen

Mgr. Barbora Kamrlová, PhD.
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Členovia pedagogickej sekcie

RNDr. Ladislav Spišiak
Gymnázium Šrobárova 1 , Košice

RNDr. Hynek Bachratý
Katedra softverových technológií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Žilina

PaedDr. Ľubica Töröková
ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica

doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

Mgr. Tatiana Hiková
Gymnázium Hlinská 29, Žilina

RNDr. Jozef Škorupa
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš

RNDr. František Kosper
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava

Doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
Katedra matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov

Mgr. Zdenko Kucharik
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina