19. Konferencia košických matematikov

Vážení kolegovia,

Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Košice, v spolupráci s Ústavom matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, katedrami matematiky Technickej univerzity, pobočkou Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky pri KRVP BF TU v Košiciach a Slovenskou akadémiou vied Vás srdečne pozývajú na

19. KONFERENCIU KOŠICKÝCH MATEMATIKOV

Herľany, 12. – 14. apríla 2018

Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou (t. j. učiteľov všetkých typov škôl, pracovníkov na poli matematických a informatických vied a aplikácií matematiky v priemysle, technike, bankovníctve a inde) a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov.

Viac informácii nájdete na stránke http://www.jsmf.eu/19-konferencia-kosickych-matematikov-12-14-4-2018-v-herlanoch/