O mne

 

ZAMESTNANIE

2010 –   Stavebná fakulta STU v Bratislave.

 

VZDELANIE

2010 – 2014 PhD. v aplikovanej matematike, Stavebná fakulta STU v Bratislave.

2008 – 2010 Ing. Matematicko−počítačové modelovanie, Stavebná fakulta STU v Bratislave.

2005 – 2008 Bc. Matematicko−počítačové modelovanie, Stavebná fakulta STU v Bratislave.

2001 – 2005 Stredná škola, Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre.

1992 – 2001 Základné vzdelanie, ZŠ sv. Vojtecha vo Vrábľoch.

 

ODOVZDANÉ PRÁCE

 

Bakalárska práca

Názov práce: Prútový konečný prvok pre stacionárne vedenie tepla v 1D telesách z funkcionálne gradovaného materiálu

Vedúci práce: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.

Diplomová práca

Názov práce: Analýza mriežkovej škrupiny kruhového pôdorysu

Vedúci práce: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.

Dizertačná práca

Názov práce: Numerické metódy v geovedách

Vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.