Matematika 4 (GAK)

Okruh prednášok:

  • Priame a iteračné metódy lineárnej algebry.
  • Numerické integrovanie, numerické kvadratúry.
  • Obyčajné diferenciálne rovnice, počiatočné a okrajové úlohy, Eulerova metóda, Metóda konečných diferencií
  • Parciálne diferencálne rovnice, ich klasifikácia, Metóda sietí pre eliptické a parabolické úlohy
  • Základy metódy konečných objemov a metódy okrajových prvkov a ich aplikácia na riešenie geodetickej okrajovej úlohy
  • Metóda konečných prvkov a jej aplikácia na vybrané problémy geodetickej praxe.

HODNOTENIE

Študent môže počas semestra a záverečnou skúškou získať najviac 100 bodov nasledovne:

  • Napísaním dvoch písomiek počas semestra, každá v hodnote 20 bodov. (spolu 2 písomky v hodnote 40 bodov).
  • Písomnou záverečnou skúškou možno získať 60 bodov.

Podmienky na úspešné absolvovanie skúšky sú: dosiahnutie aspoň 10 bodov z písomky (spolu 20 bodov) a aspoň 30 bodov z písomnej záverečnej skúšky. V súčte 56 bodov zo semestrálnych písomiek a z písomnej záverečnej skúšky.

Ďalšie informácie:

Účasť na cvičeniach a prednáškach sa riadi podľa Smernice študijného poriadku.

Hodnotenie (A až FX) sa na základe získaných bodov pridelí podľa Článku 16 Smernice študijného poriadku.

Odporúčaná literatúra:

[1] Handlovičová, Širáň, Mišík, Schneider: Riešené úlohy z matematiky I: http://www.math.sk/skripta/index.html

[2] Handlovičová: Riešené úlohy z matematiky II: http://www.math.sk/skripta2/index.html

[3]  Handlovičová, Schiesslová: Diferenčné metódy riešenia inžinierskych úloh, Bratislava: STU, 2007. 98 s. ISBN 978-80-227-2731-0

[4] Podklady umiestnené na dokumentový server v AIS.

Náhľad testu: priklad_TESTU_MAT4