MAGIA 2015

9.-11. október
Kočovce

MAGIA 2015

Matematika, geometria a ich aplikácie
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Garant konferencie

  • doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

Programový výbor

  • prof. RNDr. Magda Komorníková, PhD.
  • prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

  • prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  • doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
  • Mgr. Peter Struk, PhD.,

Organizačný výbor

  • doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
  • Mgr. Peter Struk, PhD.

Program konferencie

Piatok 9.10.2015

16:00 – 18:00

Registrácia

1. blok - Chairman: Vajsáblová

19:00

Otvorenie konferencie

Pozvaná prednáška k semináru APVV

19:15

Komorník, J.

Prediktívne a popisné vlastnosti rôznych tried modelov pre paralelný hospodársky vývoj vybraných krajín EÚ

Sobota 10.10.2015

2. blok, Seminár APVV - Chairman: Struk

9:00

Bacigál, T.

Linking dependence measures to copula generating univariate distributions

9:20

Kalická, J.

Chýbajúce kategoriálne dáta v štatistickej analýze

9:40

Ždímalová, M.

Graph aggregation

10:00

Minárová, M.

Rheological Models in Continuum Mechanics

10:20

Prestávka

3. blok

Sekcia A - Chairman: Čunderlík

11:00

Hucíková, V.

Extra symmetries of some kaleidoscopic regular maps with trinity symmetry

11:20

Špir, R.

Software for parameter tuning and postprocessing of segmentations obtained from automatic algorithms based on PDEs

11:40

Vajsáblová, M.

Dva prístupy k optimalizácii skreslenia na ploche v kartografickom zobrazení

12:00

Václavíková, Š.

Vyhodnotenie testovania študentov

Sekcia B, Seminár APVV - Chairman: Mesiar

11:00

Minárová, M.

Description of the Gravitational Search Algorithm

11:10

Šipeky, L.

Super and Sub-additive transformations in linear programming

11:30

Smrek, P.

Choquet integrals and Choquet-like integrals based on level dependent capacities

11:50

Vavríková, L. Dibala, M.

Singulárne Archimax kopule

12:10

Mesiar, R.

Dualities in the class of fusion functions

4. blok - Zodpovedný: prof. Mesiar

15:00 - 17:00

Mesiar, R.

Koordinácia projektu APVV

nedeľa 11.10.2015

5. blok - Chairman: Frolkovič

9:00

Stupňanová, A.

Choquetov a Sugenov integrál

9:20

Macák, M.

Optimalizácie riešenia sústav lineárnych rovníc

9:40

Čunderlík, R.

Nelineárnou difúziou k presnému určovaniu výšky hladiny morí a oceánov

10:00

Prestávka

6. blok - Chairman: Mesiar

10:30

Kleinová, V., Frolkovič, P.

Príklady algoritmov extrakcie rýchlostného poľa v spracovaní obrazu

10:50

Medľa, M.

Dôkaz konvergencie druhého rádu metódy konečných objemov na štvorcovej sieti pre Laplaceovu rovnicu s Dirichletovými okrajovými podmienkami

11:10

Záver konferencie

KMaDGWiki: magia (last edited 2015-10-12 12:33:08 by struk)