Operačné systémy

Repozitár programov písaných na prednáškach

https://github.com/gjenca/os2023

Záznamy prednášok

Stručná osnova predmetu

Výsledky

Ďalšie cvičenia

Cvičenia zo shellu

Cvičenia z Pythonu

Materiály

Literatúra

 1. Linux: Příručka českého uživatele, Vilém Vychodil; Computer Press 2003, Brno (je žiadúce, aby každý mal svoju kópiu)

 2. Začínáme programovat v jazyce Python, Daryl Harms, Kenneth McDonald; Computer Press, 2003

 3. Umění programování v Unixu, Eric S. Raymond, (český preklad horeuvedeného)

 4. How To Ask Questions The Smart Way, Eric Steven Raymond, http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html

 5. Dive into Python, Mark Pilgrim, http://www.diveintopython.org/

 6. Advanced Bash-Scripting Guide, Mendel Cooper, http://tldp.org/guides.html

 7. GNU/Linux Command-Line Tools Summary, Gareth Anderson, http://tldp.org/guides.html

 8. A Byte of Python, Swaroop C H, http://www.swaroopch.com/notes/Python

 9. How to Think Like a Computer Scientist, Jeffrey Elkner, Allen B. Downey and Chris Meyers, http://openbookproject.net//thinkCSpy/

Webové stránky

 1. http://www.root.cz/clanky/regularni-vyrazy-1/ seriál o regulárnych výrazoch od P. Satrapu

 2. http://www.py.cz/ Český server venovaný Pythonu, obsahuje aj dokumentáciu k starším verziám Pythonu

 3. Mercurial SCM, http://mercurial.selenic.com/

 4. Python documentation, http://docs.python.org/

 5. A Guide to Python's Magic Methods, http://www.rafekettler.com/magicmethods.html

Podmienky na zápočet

15 bodov z 30. Body sa budú udeľovať v rámci cvičení. Budú 2 zápočtové cvičenia, jedno zo shell scriptov a jedno z Pythonu.

Príklady a cvičenia

Ostatné

KMaDGWiki: OperacneSystemy (last edited 2023-09-18 07:57:19 by jenca)