Cvičenia zo shellu

Je vhodné a žiadúce riešiť cvičenia viacerými (naznačenými) cestami.

Sumátor

Napíšte skript, ktorý sčíta čísla, ktoré sú na štandartnom vstupe. Každé číslo je v jednom riadku.

Možné prístupy:

 1. Použite paste -s a bc s patričnými prepínačmi, prepojené rúrou.

 2. Použite cyklus typu:

while read NUM
do
 ...
done

Sumátor v2

To isté ako sumátor, ale sú povolené aj prázdne riadky na vstupe, ktoré treba ignorovať.

Možné prístupy:

 1. Doplniť do rúrovej sekvencie na začiatok grep.

 2. Doplniť do cyklu nejaký ten test. V cykle sa pokračuje príkazom continue.

Sumátor v3

To isté ako sumátor, ale sumu treba vypísať a vynulovať vždy, keď sa na vstupe ocitne špeciálne slovo SUM na osobitnom riadku.

Vstup:

1
2
3
SUM
3
4
5
SUM
6
7

Výstup:

6
12
13

Možné prístupy:

 1. Prístup s rúrovou postupnosťou je možný aj tu. Začína to však byť neprirodzené. Moje riešenie obsahuje jediný pridaný sed medzi paste a bc.

 2. Druhý typ riešenia sa upraví ľahko.

Mailovač

Máme súbor, ktorý obsahuje riadky reprezentujúce účastníkov konferencie typu

MENO="Alica Komunikatívna" EMAIL="a.kom@somewhere.com"

Načrtnite shellovský skript mailovac, ktorý pre štandartný vstup obsahujúci riadky horeuvedeného typu pošle súbor, ktorého meno dostane ako svoj prvý parameter $1 na jednotlivé emailové adresy. Príkaz na posielanie pošty v UNIXe je mail adresa, zasielanú správu príkaz mail očakáva na svojom štandartnom vstupe.

Možné prístupy:

Najpv treba vyriešiť podúlohu: ako vyfiltrovať zo štandartného vstupu v uvedenom tvare e-mailové adresy. Použije sa, samozrejme, sed.

Vyhľadávanie v zdrojákoch

Definícia triedy v jazyku Python začína buď takto

  1 class MojaTrieda:

alebo takto

  1 class MojaTrieda(Nadtrieda):

Napíšte skript triedy, ktorý ako parameter dostane mená súborov, ktoré sú pythonovské zdrojové kódy. Výstup určuje, v ktorých súboroch je ktorá trieda definovaná, je v tvare

MojaTrieda:zdrojak1.py
TvojaTrieda:zdrojak2.py

HTML escaping

Napíšte skript, ktorý očakáva nejaký text na štandartnom vstupe. Na výstupe nahradí znaky reťazcami (HTML entitami) takto:

Znak

HTML entita

"

"

<

&lt;

>

&gt;

&

&amp;

Možné prístupy

 1. Sekvencia sedov prepojených v rúre

 2. sedovský skript

 3. sed s viacerými -e prepínačmi.

Násobilková tabuľka

Napíšte skript, ktorý vypíše takúto tabuľku. Urobte to tak, aby bola pekne zarovnaná; man printf.

  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20
  3  6  9 12 15 18 21 24 27 30
  4  8 12 16 20 24 28 32 36 40
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
  6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
  8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
  9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

KMaDGWiki: OperacneSystemy/CviceniaZoShellu (last edited 2011-03-03 16:49:23 by jenca)