Teória pravepodobnosti - Zima 2013

Podmienky udelenia zápočtu

Nutnou a postačujúcou podmienkou pre udelenie zápočtu je súčasné dodržanie dochádzky a získanie kritického množstva bodov zo seminárnych zadaní. Pre tento predmet a semester sú parametre týchto kritérií nastavené takto:

KMaDGWiki: KurzTeoriaPravdepodobnosti (last edited 2013-09-23 09:36:36 by sarkoci)