Seminárne zadania

Spôsoby emisie úloh

Bodový stav

 1. [Vymedzenie pojmu] Súhrnné množstvo bodov, ktoré študent v priebehu semestra získa sa nazýva bodový stav. Počiatočná hodnota bodového stavu je 0.

 2. [Zápočet] Udelenie zápočtu je, okrem iných kritérií, podmienené tým, že hodnota bodového stavu dosiahne alebo presiahne vopred oznámenú kritickú hodnotu.

 3. [Skúška] Po úspešnom získaní zápočtu sa bodový stav študenta pripočítava k jeho bodovému zisku pri skúške.

Sporadické testovanie

 1. [Vymedzenie pojmu] Týždeň po odovzdaní vypracovaných zadaní môžeme na cvičení vyzvať riešiteľa aby pri tabuli samostane a bez akýchkoľvek pomôcok vysvetlil svoje riešenie kolegom a vyučujúcemu. Tomuto úkonu hovoríme sporadické testovanie.

 2. [Výber riešiteľa] Výber riešiteľa je výhradne na vyučujúcom a nemusí vyhovovať žiadnym štatistickým ani iným technickým kritériám.

 3. [Hodnotenie] Ak riešiteľ nevie odpovedať na otázky z auditória alebo nevie obhájiť akúkoľvek časť svojej úvahy, jeho práca sa považuje za neobhájenú.

Spolupráca

 1. [Citácie] Pri emisii úloh rozoslaním zoznamu nemožno predísť situácii, že viacero študentov pracuje na riešení tej istej úlohy. Túto situáciu nepovažujeme za principiálne zlú za predpokladu, že nás na to riešiteľský kolektív upozorní bez vyzvania - v texte riešenia bude explicitne uvedený zoznam kolegov, s ktorými riešiteľ na riešení spolupracoval. Automatické uvádzanie spoluautorov patrí medzi základné kamene akademickej poctivosti a považujeme za správne učiť vás týmto zásadám už v priebehu štúdia. Uvedeniu spoluautora hovoríme citácia.

 2. [Hodnotenie] Ak na riešení úlohy s nominálnou bodovou hodnotou $H$ úspešne pracovalo $n$ študentov, každý z nich bude odmenený ziskom $H n^{(-\frac{2}{3})}$ bodov.

Plagiát

 1. [Vymedzenie pojmov]

  • Plagiátorstvom sa rozumie:

   • Ak sa medzi odovzdanými zadaniami objavia dve rovnaké riešenia, ktoré sa navzájom necitujú.
   • Ak študent odovzdá riešenie, ktoré sa v rámci sporadického testovania ukáže ako neobhájené.
  • Práca, ktorá je predmetom plagiátorstva sa nazýva plagiát.

 2. [Hodnotenie] Bodový zisk za plagiát sa študentovi do bodového stavu nezapočíta. Navyše, za odhalené plagiátorstvo sa udelujú záporné body v závislosti od počtu opakovaných pokusov podľa nasledujúcej schémy: za $n$-té odhalené plagiátorstvo sa z aktuálneho bodového stavu študenta strhne $(n-1)$ bodov.

KMaDGWiki: sarkoci/SeminarneZadania (last edited 2013-09-23 12:28:54 by sarkoci)