Stochastický kalkul - Zima 2013

Podmienky udelenia zápočtu

Nutnou a postačujúcou podmienkou pre udelenie zápočtu je získanie kritického množstva bodov zo seminárnych zadaní. Pre tento predmet a semester je kritické množstvo bodov zo seminárnych zadaní nastavené na hodnotu 19.

KMaDGWiki: KurzSochastickyKalkul (last edited 2013-09-23 12:29:14 by sarkoci)