LDR s konštantnými koeficientami

Rovnicu
\begin{displaymath}
y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)}+\dots+ a_{n-1}y^\prime +a_n y=0,
\end{displaymath} (3.22)

kde $a_i$, $i=1,2,\dots,n$, sú reálne čísla, nazývame lineárnou diferenciálnou rovnicou (LDR) s konštantnými koeficientami bez pravej strany. Skrátene ju môžeme zapísať

\begin{displaymath}L_n(y)=0.\end{displaymath}

Fundamentálny systém takejto diferenciálnej rovnice vieme nájsť a to si teraz ukážeme. Algebraickú rovnicu prislúchajúcu k diferenciálnej rovnici (3.22)

\begin{displaymath}r^n+a_1 r^{n-1}+\dots+ a_{n-1} r +a_n =0\end{displaymath}

nazývame charakteristickou rovnicou diferenciálnej rovnice (3.22) a jej korene charakteristickými koreňmi diferenciálnej rovnice. Z algebry platí, že v obore komplexných čísel má polynóm $n$-tého stupňa práve $n$ koreňov vrátane násobnosti týchto koreňov. Podľa toho, akého tvaru sú charakteristické korene, dostávame fundamentálny systém riešení diferenciálnej rovnice (3.22).

Veta 3..15   Nech charakteristické korene diferenciálnej rovnice (3.22) sú
 1. $r_1,r_2,\dots, r_m$ navzájom rôzne reálne korene
  $r_1$ je $k_1$-násobný, $r_2$ je $k_2$ násobný, ..., $r_m$ je $k_m$ násobný
 2. $\alpha_1\pm i \beta_1$ , $\alpha_2\pm i \beta_2$ , ..., $\alpha_p \pm i \beta_p$ , páry navzájom rôznych komplexných koreňov
  $\alpha_1\pm i \beta_1$ ako $s_1$ násobný, $\alpha_2\pm i \beta_2$ ako $s_2$ násobný, ... $\alpha_p \pm i \beta_p$ ako $s_p$ násobný koreň, pričom $\beta_i \ne 0,\ i=1,2,\dots,p.$
Nech platí

\begin{displaymath}
k_1+k_2 +\dots +k_m+2(s_1+s_2 +\dots +s_p) =n.
\end{displaymath}

Potom funkcie $e^{r_1x}, xe^{r_1x},x^2 e^{r_1x},\dots, x^{k_1-1}e^{r_1x,},$ $e^{r_2x}, xe^{r_2x},x^2 e^{r_2x},\dots, x^{k_2-1}e^{r_2x,},$ $\dots \dots \dots $ $e^{r_mx}, xe^{r_mx},x^2 e^{r_mx},\dots, x^{k_m-1}e^{r_mx,}.$ $e^{\alpha_1x} \cos \beta_1x,xe^{\alpha_1x} \cos \beta_1x, \dots,
x^{s_1-1}e^{\alpha_1x} \cos \beta_1x,$ $e^{\alpha_1x} \sin \beta_1x,xe^{\alpha_1x} \sin \beta_1x, \dots,
x^{s_1-1}e^{\alpha_1x} \sin \beta_1x,$ $\dots \dots \dots $ $e^{\alpha_px} \cos \beta_px,xe^{\alpha_px} \cos \beta_px, \dots,
x^{s_p-1}e^{\alpha_px} \cos \beta_px,$ $e^{\alpha_px} \sin \beta_px,xe^{\alpha_px} \sin \beta_px, \dots,
x^{s_p-1}e^{\alpha_px} \sin \beta_px,$ tvoria fundamentálny systém riešení rovnice (3.22).

Teraz si ukážeme použitie tejto vety na jednoduchých lineárnych diferenciálnych rovniciach druhého rádu s konštantnými koeficientami. Pre charakteristické korene tejto rovnice môžu nastať len tieto prípady:
 1. Korene $r_1, \ r_2$ sú reálne a navzájom rôzne. Potom fundamentálny systém riešení diferenciálnej rovnice tvoria funkcie

  \begin{displaymath}
e^{r_1 x},\ e^{r_2x}.
\end{displaymath}

 2. Koreň $r_1$ je dvojnásobným reálnym koreňom. Potom fundamentálny systém riešení diferenciálnej rovnice tvoria funkcie

  \begin{displaymath}
e^{r_1 x},\ xe^{r_1x}.
\end{displaymath}

 3. Korene $r_1, \ r_2$ sú komplexne združené čísla. To jest $r_1=\alpha + i \beta$, $r_2 = \alpha -i \beta$. Potom fundamentálny systém riešení diferenciálnej rovnice tvoria funkcie

  \begin{displaymath}
e^{\alpha x}\cos \beta x,\ e^{\alpha x}\sin \beta x.
\end{displaymath}

Uvedieme príklady na všetky tieto možnosti. -


Príklad 18. Nájdime všeobecné riešenie diferenciálnej rovnice

\begin{displaymath}y^{\prime \prime} - 5 y^\prime +6y=0\end{displaymath}


Riešenie: Charakteristická rovnica je tvaru

\begin{displaymath}r^2 -5r+6 =0.\end{displaymath}

Jej korene sú: $ r_1=2, \ r_2=3$. Charakteristické korene sú teda dva reálne a navzájom rôzne. Preto fundamentálny systém riešení uvedenej diferenciálnej rovnice je:

\begin{displaymath}y_1= e^{2x},\ y_2 = e^{3x}\end{displaymath}

Všeobecné riešenie je preto tvaru:

\begin{displaymath}y= c_1 e^{2x}+c_2 e^{3x}\end{displaymath}

$\clubsuit$

-


Príklad 19. Riešme diferenciálnu rovnicu:

\begin{displaymath}
y^{\prime\prime} - 2y^{\prime} +y=0.
\end{displaymath}


Riešenie: Z charakteristickej rovnice, ktorá je tvaru $ r^2 -2r +1=0,$ hneď vidíme, že charakteristický koreň je jeden reálny dvojnásobný: $r_1=1$. Fundamentálny systém tvoria teda funkcie

\begin{displaymath}
y_1= e^x, \ y_2 = x e^x.
\end{displaymath}

Všeobecné riešenie je preto tvaru:

\begin{displaymath}
y= c_1 e^{x}+c_2x e^{x}.
\end{displaymath}

-


Príklad 20. Je daná diferenciálna rovnica:

\begin{displaymath}
y^{\prime\prime} + 2y^{\prime} +5y=0.
\end{displaymath}

Nájdime všeobecné riešenie.


Riešenie: V tomto prípade charakteristická rovnica $ r^2 +2r +5=0,$ má dva komplexne združené korene $r_1=-1+2i,\ r_2= -1 -2i$. Fundamentálny systém tvoria teda funkcie

\begin{displaymath}
y_1= e^{-x}\cos 2x, \quad y_2 = e^{-x}\sin 2x.
\end{displaymath}

Všeobecné riešenie je preto tvaru:

\begin{displaymath}
y= e^{-x}(c_1 \cos 2x + c_2\sin 2x).
\end{displaymath}

$\clubsuit$

-


Príklad 21. Je daná diferenciálna rovnica:

\begin{displaymath}
y^{\prime\prime} +4y=0.
\end{displaymath}

Nájdime všeobecné riešenie.


Riešenie: V tomto prípade charakteristická rovnica $ r^2+4=0,$ má dva komplexne združené rýdzoimaginárne korene $r_1=+2i,\ r_2=-2i$. Fundamentálny systém tvoria teda funkcie

\begin{displaymath}
y_1= \cos 2x, \ y_2 = \sin 2x.
\end{displaymath}

Všeobecné riešenie je preto tvaru:

\begin{displaymath}
y= c_1 \cos 2x + c_2\sin 2x.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

-


Príklad 22. Riešme diferenciálnu rovnicu

\begin{displaymath}
y^{\prime \prime} + 5 y^{\prime} +6y =0
\end{displaymath}

ak vieme, že $ y(0)=1$ a $y^{\prime}(0) = -6$.


Riešenie: Charakteristická rovnica je tvaru $r^2 +5r + 6=0$ a teda $r_1= -3,\ r_2 = -2$. Všeobecné riešenie je tvaru

\begin{displaymath}
y= c_1 e^{-3x} + c_2 e^{-2x}.
\end{displaymath}

Vypočítame teraz koeficienty $c_1,\ c_2$, tak, aby platili podmienky $ y(0)=1$ a $y^{\prime}(0) = -6$. Dosadíme do všeobecného riešenia prvú podmienku. Musí teda platiť:

\begin{displaymath}
1= c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1,
\end{displaymath}

z čoho dostávame

\begin{displaymath}
c_1=1-c_2.
\end{displaymath}

Teraz to isté urobíme pre druhú podmienku:

\begin{displaymath}
-6= -3c_1 \cdot 1 -2 c_2 \cdot 1.
\end{displaymath}

Dosadíme $ c_1=1-c_2$ a vypočítame $c_2$. Máme: $ -6 = -3 +3c_2-2 c_2$ a z toho $ c_2 = -3$. Vypočítame $c_1$:

\begin{displaymath}
c_1 = 1 - c_2, \mbox{ a preto } c_1 = 4.
\end{displaymath}

Riešenie tejto diferenciálnej rovnice s uvedenými podmienkami je tvaru

\begin{displaymath}
y= 4 e^{-3x} -3 e^{-2x}.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

-


Príklad 23. Riešme danú diferenciálnu rovnicu

\begin{displaymath}
\frac{d^2y}{dx} +9y =0
\end{displaymath}

ak vieme, že $y=1$ pre $x=0$ a $y = 2$ pre $x=\frac{\pi}{2}$.


Riešenie: Charakteristická rovnica je tvaru $r^2 + 9=0$ a teda $r_1= 3i,\ r_2 = -3i$. Korene sú v tomto prípade rýdzo imaginárne (reálna časť komplexného čísla je nulová) preto všeobecné riešenie je tvaru

\begin{displaymath}
y= c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x.
\end{displaymath}

Vypočítame teraz koeficienty $c_1,\ c_2$, tak, aby platili podmienky $y=1$ pre $x=0$ a $y = 2$ pre $x=\frac{\pi}{2}$. Dosadíme do všeobecného riešenia prvú podmienku. Musí teda platiť:

\begin{displaymath}
1= c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 0,
\end{displaymath}

z čoho hneď dostávame $ c_1=1$. Teraz to isté urobíme pre druhú podmienku:

\begin{displaymath}
2= 1 \cdot 0 + c_2 \cdot (-1).
\end{displaymath}

Pre $c_2$ máme: $c_2 =-2$. Riešenie tejto diferenciálnej rovnice s uvedenými podmienkami je tvaru

\begin{displaymath}
y= \cos 3x -2 \sin 3x.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Poznámka. Všimnite si dodatočných podmienok pre nájdenie jediného riešenia v posledných dvoch príkladoch. V prvom príklade sú to začiatočné podmienky, tak ako boli definované v tejto kapitole, kdežto v druhom príklade sa jedná o tzv. okrajové podmienky, ktoré sme spomínali napríklad v príklade (3.1). Hlbšie skúmanie týchto okrajových podmienok však presahuje rámec týchto skrípt a my sa obmedzíme len na príklady, kde bude treba nájsť také riešenie, ktoré uvedené podmienky spĺňa. -


Príklad 24. Ak $x = 4$ a $ \frac{dx}{dt} =6$ pre $t=0$, nájdime riešenie rovnice

\begin{displaymath}
\frac{d^2 x}{dt} +9x = 0,
\end{displaymath}

ktorá reprezentuje kmitanie istej struny.


Riešenie: Požadované riešenie, ktoré reprezentuje knitanie danej struny je tvaru

\begin{displaymath}x= 4 \cos 3t +2 \sin 3t.\end{displaymath}

$\clubsuit$

Poznámka. Každý pohyb, ktorý sa dá popísať diferenciálnou rovnicou v tvarem $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$, kde $\omega$ je konštanta, popisuje jednoduchý harmonický pohyb. Teraz si povieme niečo o riešení LDR s konštantnými koeficientami s pravou stranou. V predchádzajúcej kapitole sme metódou variácie konštánt ukázali, ako nájsť partikulárne riešenie LDR s pravou stranou, ak máme fundamentálny systém riešení LDR bez pravej strany. Túto metódu môžeme samozrejme použiť aj v prípade LDR s konštantnými koeficientami a výsledok je hneď zrejmý: ako už vieme z predchádzajúcej kapitoly všeobecné riešenie LDR $n$-tého rádu s konštantnými koeficientami bude

\begin{displaymath}y = Y + c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n, \end{displaymath}

kde $Y$ je partikulárne riešenie a $y_1,y_2,\dots,y_n$ je fundamentálny systém riešení prislúchajúcej LDR bez pravej strany ( $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathcal{R}$). Teraz si ukážeme ešte inú metódu na hľadanie partikulárneho riešenia, ktorá je v niektorých prípadoch efektívnejšia, ako metóda variácie konštánt. Táto metóda sa volá metóda neurčitých koeficientov. Dá sa použiť iba v prípade, že sa jedná o LDR s konštantnými koeficientami typu
\begin{displaymath}
L_n(y) =f(x),
\end{displaymath} (3.23)

kde $ L_n(y) = y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)}+ \dots + a_{n-1} y^\prime + a_n y $ a pravá strana je tvaru:
$ f(x)= e^{\alpha x} \left ( P_n(x) \cos \beta x+ Q_m(x) \sin \beta x \right
)$
alebo je súčtom funkcií takéhoto tvaru (v takom prípade použijeme ešte princíp superpozície - viď predchádzajúca kapitola). V tomto prípade $\alpha,\ \beta$ sú konštanty a $P_n(x), Q_m(x)$ sú polynómy $n$-tého resp. $m$-tého stupňa. Partikulárne riešenie (3.23) hľadáme potom v tvare:

\begin{displaymath}Y(x) = x^r e^{\alpha x}
\left ( P_l(x) \cos \beta x + Q_l(x) \sin \beta x \right ),\end{displaymath}

kde $r$ je násobnosť koreňa $ \alpha + \beta i$ charakteristickej rovnice prislúchajúcej k danej LDR (ak $\alpha + i \beta $ nie je koreň charakteristickej rovnice volíme $r=0$). $P_l(x),\ Q_l(x)$ sú polynómy stupňa $l$ s neurčitými koeficientami, pričom $l$ je rovné väčšiemu z čísel $m$ a $n$, teda:

\begin{displaymath}
P_l(x)=A_0x^l + A_1x^{l-1} + \dots + A_l;
\quad
Q_l(x) =B_0x^l + B_1x^{l-1} + \dots + B_l.
\end{displaymath}

Tieto neurčité koeficienty je možné nájsť zo systému lineárnych rovníc, ktoré dostaneme porovnaním koeficientov zhodných členov v diferenciálnej rovnici, do ktorej sme dosadili takéto partikulárne riešenie. -


Príklad 25. Nájdime všeobecné riešenie diferenciálnej rovnice

\begin{displaymath}\frac{d^2y}{dx^2} +\frac{dy}{dx}-6y =f(x),\end{displaymath}

kde a) $ f(x)=x+1,$ b) $ f(x)=(x-1)e^{2x}.$


Riešenie: LDR bez pravej strany je tvaru: $ \frac{d^2y}{dx^2} +\frac{dy}{dx}-6y =0$. Charakteristická rovnica $ r^2 +r-6=0$ má korene $ r_1 =2$, $r_2 =-3$. Preto riešenie rovnice bez pravej strany je tvaru

\begin{displaymath}y = c_1 e^{2x} +c_2 e^{-3x}.\end{displaymath}

Na nájdenie partikulárneho riešenia použijeme metódu neurčitých koeficientov.
a) $f(x)=x+1$.
V tomto prípade pre pravú stranu platí:
$\alpha = \beta =0$, $P_n(x)=x+1$. Keďže číslo $\alpha + i
\beta= 0+i0$ nie je koreňom charakteristického polynómu (korene sú $2$ a $-3$), tak $r=0$ a partikulárne riešenie navrhneme v tvare lineárnej funkcie $ Y(x)=ax +b$, kde $a,b$ sú zatiaľ neznáme koeficienty, ktoré treba vypočítať. Pre takto navrhnuté riešenie máme: $ Y^\prime(x)=a$, $Y^{\prime\prime}(x)=0$. Dosadíme takto navrhnuté riešenie a jeho derivácie do LDR s pravou stranou. Máme:

\begin{displaymath}a-6(ax+b)=x+1. \end{displaymath}

Porovnaním koeficientov polynómu na ľavej strane s koeficientami polynómu na pravej strane dostávame
$-6a=1$,    $a-6b =1$ a z toho máme $a=-\frac{1}{6}$,     $b=-\frac{7}{36}$.
Preto je partikulárne riešenie tvaru:

\begin{displaymath}Y(x) = -\frac{1}{6}x-\frac{7}{36}.\end{displaymath}

Všeobecné riešenie rovnice s touto pravou stranou je preto:

\begin{displaymath}y =c_1 e^{2x} +c_2 e^{-3x} -\frac{1}{6}x-\frac{7}{36}\end{displaymath}

pre $c_1, c_2 \in \mathcal{R}$.


b) $ f(x)=(x-1)e^{2x}.$

V tomto prípade pre pravú stranu platí:
$\alpha = 2,\ \beta =0$, $P_n(x)=x-1$. Keďže číslo $\alpha + i
\beta= 2+i0$ teraz je koreňom charakteristického polynómu a to jednonásobným, tak $r=1$ a partikulárne riešenie navrhneme v tvare $ Y(x)=x(ax +b)e^{2x}$, kde $a,b$ sú koeficienty, ktoré treba vypočítať. Opäť nájdeme derivácie navrhnutého riešenia: $ Y^\prime(x) = (2ax+b+2ax^2+2bx)e^{2x},\ Y^{\prime\prime}(x) =
(2a+8ax+4b+4ax^2+4bx)e^{2x}$ a dosadíme do LDR s pravou stranou. Máme:

\begin{displaymath}(2a +8ax+4b+4ax^2+4bx+2ax+b+2ax^2+2bx-6ax^2-6bx)e^{2x}= (x-1)e^{2x}. \end{displaymath}

Pretože funkcia $e^{2x}$ je vždy kladná, máme:

\begin{displaymath}2a +8ax+4b+4ax^2+4bx+2ax+b+2ax^2+2bx-6ax^2-6bx= x-1. \end{displaymath}

Teraz porovnaním koeficientov polynómu na ľavej strane s koeficientami polynómu na pravej strane dostávame $ 4a+2a-6a =0$ $ 8a+4b+2a+2b-6b=1$ $ 2a+4b+b=-1$ a z toho máme $ a=\frac{1}{10},\ \ b=-\frac{6}{25}$. Preto partikulárne riešenie je tvaru:

\begin{displaymath}Y(x)=x( \frac{1}{10}x-\frac{6}{25})e^{2x}.\end{displaymath}

Všeobecné riešenie rovnice s touto pravou stranou je preto:

\begin{displaymath}y =c_1 e^{2x} +c_2 e^{-3x} +(\frac{1}{10}x^2-\frac{6}{25}x)e^{2x}\end{displaymath}

pre $c_1, c_2 \in \mathcal{R}$. $\clubsuit$

-


Príklad 26. Nájdime všeobecné riešenie diferenciálnej rovnice

\begin{displaymath}9y^{\prime\prime}-6y^\prime +y =f(x),\end{displaymath}

kde a) $ f(x)=\sin \frac{x}{3},$ b) $ f(x)=e^{\frac{x}{3}}.$


Riešenie: LDR bez pravej strany je tvaru: $ 9 y^{\prime \prime}-6y^\prime +y =0.$
Charakteristická rovnica $ 9r^2 -6r+1=0$ má jeden dvojnásobný koreň $ r_1 =r_2 = \frac13 $. Preto riešenie rovnice bez pravej strany je tvaru

\begin{displaymath}y = c_1 e^{\frac{x}{3}} +c_2 xe^{\frac{x}{3}}.\end{displaymath}

a) $f(x)=\sin \frac{x}{3}$.
V tomto prípade pre pravú stranu platí:
$\alpha =0,\ \beta =\frac13$, $P_n(x)=0$, $Q_m(x)=1$. Keďže číslo $\alpha + i
\beta= 0+\frac13i$ nie je koreňom charakteristického polynómu (dvojnásobný koreň je $\frac13 +0i $ ), tak $r=0$ a partikulárne riešenie navrhneme v tvare $ Y(x)=a\sin \frac{x}{3} +b\cos \frac{x}{3} $, kde $a,b$ sú zatiaľ neznáme koeficienty, ktoré treba vypočítať. (Zdôrazňujeme, že navrhnuté riešenie musí obsahovať obe goniometrické funkcie "$\sin$"aj "$\cos$".) Pre takto navrhnuté riešenie máme: $ Y^\prime(x)=\frac{a}{3}\cos \frac{x}{3}-\frac{b}{3} \sin \frac{x}{3},
\ Y^{\prime\prime}(x) =
-\frac{a}{9}\sin \frac{x}{3}-\frac{b}{9} \cos \frac{x}{3}$. Dosadíme takto navrhnuté riešenie a jeho derivácie do LDR s pravou stranou. Máme:

\begin{displaymath}
9\( -\frac{a}{9}\sin \frac{x}{3}-\frac{b}{9} \cos \frac{x}...
...3}\)+
a\sin \frac{x}{3} +b\cos \frac{x}{3}=\sin \frac{x}{3}
\end{displaymath}

Porovnaním koeficientov pri funkcii "$\sin$"a "$\cos$"na ľavej strane s koeficientami polynómu na pravej strane dostávame $ -a+2b+a=1,\ \ -b -2a+b =0$ a z toho máme $ a=0,\ \ b=\frac{1}{2}.$
Preto partikulárne riešenie je tvaru:

\begin{displaymath}Y(x) = \frac12 \cos \frac{x}{3}.\end{displaymath}

Všeobecné riešenie rovnice s touto pravou stranou je preto:

\begin{displaymath}y =c_1 e^{\frac{x}{3}}+ c_2 x e^{\frac{x}{3}}+\frac12 \cos \frac{x}{3},\end{displaymath}

pre $c_1, c_2 \in \mathcal{R}$.


b) $ f(x)=e^{\frac{x}{3}}.$

V tomto prípade pre pravú stranu platí:
$\alpha = \frac13 ,\ \beta =0$, $P_n(x)=1$. Keďže číslo $\alpha + i
\beta= \frac13 +i0$ teraz je koreňom charakteristického polynómu a tento koreň je dvojnásobný, tak $r=2$ a partikulárne riešenie navrhneme v tvare $ Y(x)=a x^2e^{\frac{x}{3}}$, kde $a$ je neznámy koeficient. Opäť nájdeme derivácie navrhnutého riešenia: $ Y^\prime(x) = (2ax+\frac{a}{3} x^2)e^{\frac{x}{3}},\ Y^{\prime\prime}(x) =
(2a+\frac{4a}{3}x+\frac{a}{9}x^2)e^{\frac{x}{3}}$ a dosadíme do LDR s pravou stranou. Máme:

\begin{displaymath}(18a +12ax+ax^2-12ax-2ax^2+ax^2)e^{\frac{x}{3}}=e^{\frac{x}{3}}. \end{displaymath}

Pretože funkcia $e^{\frac{x}{3}}$ je vždy kladná, máme:

\begin{displaymath}18a +12ax+ax^2-12ax-2ax^2+ax^2=1. \end{displaymath}

Teraz porovnaním koeficientov polynómu na ľavej strane s koeficientami polynómu na pravej strane dostávame $ a-2a+a =0,\ \ 12a-12a =0, \ 18a =1.$ a z toho máme $a=\frac{1}{18}$. Preto partikulárne riešenie je tvaru:

\begin{displaymath}Y(x)= \frac{1}{18}x^2e^{\frac{x}{3}}.\end{displaymath}

Všeobecné riešenie rovnice s touto pravou stranou je preto:

\begin{displaymath}y =c_1 e^{\frac{x}{3}} +c_2x e^{-\frac{x}{3}} +
\frac{1}{18}x^2 e^{\frac{x}{3}}\end{displaymath}

pre $c_1, c_2 \in \mathcal{R}$. $\clubsuit$

-


Príklad 27. V elektrickom okruhu so striedavým prúdom je pri vhodne použitých jednotkách kapacity kondenzátora, ohmického odporu indukčnej cievky a samoindukčnosti hodnota elektrického prúdu v čase $t$ je daná diferenciálnou rovnicou:

\begin{displaymath}
\frac{d^2x}{dt^2} +4 \frac{dx}{dt} +3x = \sin t .
\end{displaymath}

Nájdime všeobecné riešenie.


Riešenie: Homogénna rovnica je tvaru $\frac{d^2x}{dt^2} +4 \frac{dx}{dt} +3x =0$, jej charakteristický polynóm je $r^2 + 4r +3=0$, jeho korene sú $ r_1=-1, \ r_2 =-3$. Riešenie homogénnej rovnice je

\begin{displaymath}x= c_1 e^{-t} + c_2 e^{-3t},\end{displaymath}

kde $c_1, c_2 \in \mathcal{R}$. Pre pravú stranu platí:
$\alpha =0,\ \beta =1$, $P_n(t)=0$, $Q_m(t)=1$. Keďže číslo $\alpha + i
\beta= 0+i$ nie je koreňom charakteristického polynómu , tak $r=0$ a partikulárne riešenie navrhneme v tvare $ X(t)=a\sin t +b\cos t $, kde $a,b$ sú zatiaľ neznáme koeficienty, ktoré treba vypočítať. Pre takto navrhnuté riešenie máme: $ X^\prime(t)=a \cos t-b \sin t,
\ X^{\prime\prime}(t) =-a \sin t -b \cos t$. Dosadíme takto navrhnuté riešenie a jeho derivácie do LDR s pravou stranou. Máme:

\begin{displaymath}-a \sin t -b \cos t+4(a \cos t-b \sin t) +3( a \sin t + b \cos t) = \sin
t.\end{displaymath}

Porovnaním koeficientov pri funkcii "$\sin$"a "$\cos$"na ľavej strane s koeficientami polynómu na pravej strane dostávame
$ -a -4b+3a=1,\ \ -b +4a +3b =0$ a z toho máme
$ a=\frac{1}{10},\ \ b=-\frac{1}{5}.$
Preto partikulárne riešenie je tvaru:

\begin{displaymath}X(t) = \frac{1}{10} \sin t -\frac15 \cos t.\end{displaymath}

Všeobecné riešenie je teda tvaru

\begin{displaymath}x(t)= c_1 e^{-t} + c_2 e^{-3t} + \frac{1}{10}( \sin t -2 \cos t).\end{displaymath}

V špeciálnom prípade budú konštanty $c_1,\ c_2$ určené pomocou počiatočných podmienok, napríklad ak vieme hodnotu elektrického prúdu v čase $t=0$ a ako sa mení. Všimnime si ale, že oba tieto členy $c_1 e^{-t}$ aj $ c_2 e^{-3t}$ pre $ t\rightarrow \infty$ konvergujú k nule a to pomerne rýchlo. Takže pre akékoľvek hodnoty počiatočných podmienok stacionárny stav (ustálený stav pre $ t\rightarrow \infty$) je tvaru $\frac{1}{10}( \sin t -2 \cos t)$. $\clubsuit$