Základné pojmy

Diferenciálnymi rovnicami modelujeme mnohé zákony rôznych vedeckých disciplín, počnúc technickými, ekonomickými, prírodovednými až po spoločenské. Za všetky, na úvod tejto kapitoly, uvedieme aspoň jeden model. V ďalšom sa budeme snažiť uviesť ich ešte niekoľko.

-


Príklad 1. (Newtonov zákon ochladzovania). Umiestnime teleso do prostredia, ktoré je chladnejšie ako teleso. Teleso sa začne ochladzovať rýchlosťou úmernou rozdielu teplôt telesa a prostredia v danom časovom okamihu. Matematicky tento fakt môžeme vyjadriť takto:

Nech $T(t)$ je rozdiel teplôt telesa a prostredia v danom čase $t$. Potom platí:

\begin{displaymath}
\frac{dT}{dt}= -kT \,,
\end{displaymath}

kde $k$ je konštanta úmernosti a $\frac{dT}{dt}$ ozančuje prvú deriváciu funkcie $T$ podľa premennej $t$. Dostali sme rovnicu, v ktorej sa vyskytuje derivácia funkcie. Takýmito rovnicami sa budeme teraz zaoberať.

Rovnicu, ktorá obsahuje funkciu a prvú alebo aj vyššie derivácie tejto funkcie definované na nejakom intervale $I$, nazývame diferenciálnou rovnicou. Ak je funkcia $y$ v rovnici reálnou funkciou jednej reálnej premennej a rovnica obsahuje jej $n$-tú deriváciu, napr.

\begin{displaymath}
y+a(x)y^{\prime}+\dots+b(x)y^{(n)}=f(x)\,,
\end{displaymath} (3.1)

nazývame ju obyčajnou diferenciálnou rovnicou (ODR) $n$-tého rádu. Každú funkciu $y=\varphi(x)$ z množiny všetkých $n$-krát diferencovateľných funkcií na intervale $I$, pre ktorú platí

\begin{displaymath}
\varphi(x)+a(x)\varphi(x)^{\prime}+\dots+b(x)\varphi(x)^{(n)}=f(x),
\end{displaymath}

pre každé $x\in I$, nazývame riešením diferenciálnej rovnice (3.1) na intervale $I$.

Graf riešenia $y=\varphi(x)$ diferenciálnej rovnice (3.1) nazývame integrálnou krivkou diferenciálnej rovnice (3.1). V obyčajných diferenciálnych rovniciach často používame zápis $ y^{\prime}(x)$ pre prvú deriváciu funkcie $y$ a analogicky pre vyššie derivácie, ak je jasné, že ide o deriváciu podľa premennej $x$. V odbornej literatúre sa však často vyskytuje aj zápis $\frac{dy}{dx}$ pre prvú deriváciu funkcie $y$, ktorý je presnejší, pretože je vždy uvedené o deriváciu podľa akej premennej ide. My budeme používať obidva typy zápisov, aby čitateľovi nerobil problémy ani jeden z nich.

-


Príklad 2. Za určitých zidealizovaných podmienok sa rast hmotnosti $m$ organizmu dá popísať pomocou ODR

\begin{displaymath}
\frac{dm}{dt} =km
\end{displaymath}

a rýchlosť šírenia choroby v populácii, kde $x$ je pomerné množstvo infikovaných, popíše ODR

\begin{displaymath}
\frac{dx}{dt}=kx(1-x)\,.
\end{displaymath}

V obidvoch týchto ODR premenná $t$ predsatvuje čas a konštanta $k$ koeficient úmernosti. Tieto typy ODR sú diferenciálne rovnice prvého rádu (najvyššia derivácia v rovnici je prvá).

-


Príklad 3. Rovnica typu

\begin{displaymath}
\frac{d^2x}{dt^2} +2\frac{dx}{dt} +5x=0
\end{displaymath}

popisujúca tok elektrického prúdu v špeciálnom elektrickom okruhu, je druhého rádu.

Nech pre riešenie $y=\varphi(x)$, $x\in I$, diferenciálnej rovnice (3.1) v čísle $a \in I$ platí

\begin{displaymath}
y(a) = b_0,\quad y^{\prime}(a) = b_1,
\quad \dots \quad
y^{(n-1)}(a) = b_{n-1},
\end{displaymath} (3.2)

pričom $ b_0,b_1,\dots ,b_{n-1}$ sú ľubovoľné čísla. Potom podmienky (3.2) nazývame Cauchyovskými začiatočnými podmienkami.

-


Príklad 4. Kameň s hmotnosťou $m$ padá z výšky $h$ so začiatočnou rýchlosťou $v_0$ zvisle nadol. Odpor vzduchu je priamo úmerný štvorcu rýchlosti padajúceho telesa. Nájdite diferenciálnu rovnicu pohybu padajúceho telesa a začiatočné podmienky.


Riešenie: Kameň padá po priamke k zemi. Na priamke zvolíme súradnicový systém tak, že jeho počiatok bude na zemi a kladná časť osi $o_x$ je nad zemským povrchom. Nech $ x=f(t)$ je poloha kameňa v čase $t$. Potom v čase $t$ je rýchlosť $\bf {v}$ daná vzťahom ${\bf v} = x' {\bf i} = f'(t) {\bf i} $, kde $\bf i$ je jednotkový vektor v kladnom smere osi $o_x$. Jeho zrýchlenie je ${\bf a} = x''{\bf i} = f''(t) {\bf i}$. Na padajúci kameň pôsobí v každom čase $t$ tiaž a odpor vzduchu, pričom $t<T$, kde $T$ je doba padania kameňa. Podľa Newtonovho zákon platí :

\begin{displaymath}
mx''{\bf i} = \( -mg +k(x')^2\)\bf {i}\,,
\end{displaymath}

kde $g$ je tiažové zrýchlenie a $k$ je koeficient odporu prostredia. Z tohoto vzťahu dostávame diferenciálnu rovnicu

\begin{displaymath}
x^{\prime \prime} -\frac{k}{m} (x^{\prime})^2 +g=0\,.
\end{displaymath}

Začiatočné podmienky sú určené výškou, odkiaľ kameň padá a začiatočnou rýchlosťou:

\begin{displaymath}
x(0)=h, x^{\prime}(0) = v(0)= v_0\,.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

-


Príklad 5. Dokonale votknutý nosník s dĺžkou $l$, má konštantný moment zotrvačnosti prierezu $J$ a modul pružnosti $E$ s rovnomerným zatažením $p$. Rovnica pre ohybovú čiaru $w(x)$ je nasledovná diferencálna rovnica 4. rádu

\begin{displaymath}
EJ y^{IV}(x) = p(x)\,,
\end{displaymath}

Vzťahy medzi ohybovými momentami $M(x)$, a posúvajúcimi silami $T(x)$ sa dajú vyjadriť v tvare

\begin{displaymath}
M(x)= -EJ w''(x)\,,
\quad
T(x)= -EJ w'''(x).
\end{displaymath}

Fakt, že nosník je na oboch stranách dokonale votknutý, vyjadríme okrajovými podmienkami:

\begin{displaymath}
y(0)=y'(0)=0\,,
\quad
y(l)=y'(l)=0\,.
\end{displaymath}

Všimnite si, že tento príklad je trochu iný, ako predchádzajúce napríklad tým, že k diferenciálnej rovnici (v tomto prípade 4. rádu) sme nepridali začiatočné podmienky, ale tzv. okrajové podmienky. Takýmto úlohám hovoríme okrajové úlohy. Týmito sa ale v tejto kapitole nebudeme zaoberať.

-


Príklad 6. Máme diferenciálnu rovnicu:

\begin{displaymath}
\frac{dy}{dx} = x^2\,.
\end{displaymath}

Jej integrovaním hneď dostávame

\begin{displaymath}
y = \frac{1}{3} x^3 +c\,.
\end{displaymath}

Toto riešenie vyššie uvedenej diferenciálnej rovnice pre ľubovoľnú konštantu $c$, nazývame všeobecné riešenie ODR. Pre konkrétnu hodnotu $c$ dostávame partikulárne riešenie ODR. Napríklad:

\begin{displaymath}
y = \frac{1}{3} x^3 + 2\,,
\hbox{\quad alebo\quad}
y =\frac{1}{3} x^3 - 4\,.
\end{displaymath}

-


Príklad 7. Nech $ x^2 +y^2 =a^2$, reprezentuje množinu všeobecných riešení diferenciálnej rovnice, ktorá nezávisí na $a$. Pre rôzne hodnoty $a$ rovnica $ x^2 +y^2 =a^2$ predstavuje množinu kružníc so stredom v počiatku súradnicovej sústavy s polomerom $a$. Zderivovaním tejto rovnice ($a$ je konštanta a $y$ je funkcia premennej $x$) dostávame

\begin{displaymath}
2x+2 y \frac{dy}{dx} = 0 \,,
\end{displaymath}

a teda

\begin{displaymath}
x+y \frac{dy}{dx}=0\,,
\hbox{\quad alebo\quad }
\frac{y}{x} \frac{dy}{dx} = -1\,.
\end{displaymath}

Táto diferenciálna rovnica vyjadruje fakt, že dotyčnica ku každej kružnici v ľubovoľnom bode je kolmá na jej polomer.