Cvičenia

1. Overte, že nasledujúce ODR majú uvedené riešenia ($A,B$ sú ľubovoľné konštanty):

\begin{displaymath}
\begin{array}{l}
\vrule height 14pt width 0pt \hbox{a)\quad}...
...frac{dx}{dt} +2x=0,\quad x=A e^{-t} +
B e^{-2t} \\
\end{array}\end{displaymath}

2. Zistite, ktoré z daných funkcií sú riešením ODR $ y y^{\prime \prime \prime}-y^{\prime}y^{\prime \prime}=0$, ak:

\begin{displaymath}
\begin{array}{ll}
\hbox{a)}
y= e^{-x}
& \hbox{b)}
y=\cos x ...
...
y=x+\cos x
& \hbox{f)}\
y=\sin(2x) + \cos(2x).\\
\end{array}\end{displaymath}

3. V nasledujúcich úlohách nájdite diferenciálne rovnice, ktorých riešeniami sú nasledujúce funkcie ($a, b, c$ sú ľubovoľné konštanty):

\begin{displaymath}
\begin{array}{ll}
\hbox{a)}
xy = c,
& \hbox{b)}
y=x-\frac{c...
...eq 0 \\
\hbox{c)}
y =ax+b
& \hbox{d)}
y=be^x. \\
\end{array}\end{displaymath}

4. Nájdite diferenciálnu rovnicu pre pohyb telesa s hmotnosťou $m$, ktoré sa priamočiaro pohybuje v prostredí, ktorého odpor proti pohybu telesa je priamo úmerný druhej mocnine rýchlosti telesa a na teleso nepôsobia iné sily.

5. Dotyčnica ku krivke v ľubovoľnom bode $P$, pretína os x-ovú v bode $A$ a os y-ovú v bode $B$, pričom platí: 2AP=PB. Krivka prechádza bodom $(1,1)$. Nájdite uvedenú krivku.

6. Nádrž tvaru kvádra umiestnená vo vodorovnej polohe je naplnená vodou do výšky $h$ v čase $t=0$. Voda vyteká z nádrže malým otvorom na dne nádrže rýchlosťou úmernou druhej odmocnine výšky hladiny vody. Nájdite čas, ktorý uplynie, kým sa nádrž vyprázdni.