Diferenciálna rovnica prvého rádu

ODR 1. rádu je rovnica, v ktorej sa vyskytuje najviac prvá derivácia neznámej funkcie, napríklad:

\begin{displaymath}
xy + x^2 y'= \cos x \,.
\end{displaymath}

Budeme skúmať ODR, ktorú možno vyjadriť v tvare
\begin{displaymath}
y' = f(x,y)\,.
\end{displaymath} (3.3)

Nech funkcia $f(x,y)$ je definovaná na oblasti $\Omega \subset \mathcal{R}^2$. Hovoríme, že funkcia $f(x,y)$ spĺňa na oblasti $\Omega$ Lipschitzovu podmienku vzhľadom na $y$ s konštantou $L$, ak pre každé dva body $(x,y), (x,\bar y)$$\Omega$ platí:

\begin{displaymath}
\vert f(x,y)-f(x,\bar y) \vert \leq L \vert y-\bar y\vert\,.
\end{displaymath}

Takúto vlastnosť majú napríklad funkcie $f(x,y)$, ktoré majú na oblasti $\Omega$ ohraničenú parciálnu deriváciu podľa $y$ (pojem parciálna derivácia - viď kapitola o funkcii viac premenných týchto skrípt).

Veta 3..1   Nech je funkcia $f(x,y)$ definovaná na oblasti
$\Omega= (x_0-a,x_0+a) \times(y_0-b,y_0+b)$, (kde $a,b$ sú kladné reálne čísla) s vlastnosťami na celej $\Omega$:
Potom diferenciálna rovnica (3.3) má práve jedno riešenie $y=\varphi(x)$, ktoré prechádza bodom $A=(x_0, y_0)$, to jest $y_0=\varphi(x_0)$ a to na intervale $(x_0-c, x_0+c)$, kde $ c=\min\{a, \frac{b}{K} \}$.

Poznámka. Riešenie $y=\varphi(x)$ dostaneme ako limitu postupnosti funkcií $\{ y_n(x) \}_{n=1}^{\infty}$, kde

\begin{displaymath}
y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_{n-1}(t))\,dt \,,
\qquad
n=1,2,\dots
\end{displaymath}

Funkciu $y_n(x)$ nazývame Picardovou aproximáciou.

-


Príklad 8. Daná je ODR $ y^{\prime}=x+y$ a začiatočná podmienka $y(0)=0$. Vypočítajte približne $y(x)$ pomocou Picardových aproximácii.


Riešenie: Z formule pre výpočet Picardových aproximácií postupne dostávame

\begin{displaymath}
y_1(x) = 0+ \int_0^x(t+0)\,dt = \frac{x^2}{2} \,,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
y_2(x) =
0 + \int_0^x(t+\frac{t^2}{2})\,dt
=
\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3!} \,,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
y_3(x)
=
0 + \int_0^x(t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3!})\,dt
=
\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} \,.
\end{displaymath}

$n$-tá Picardova aproximácia je tvaru:

\begin{displaymath}
y_n
=
\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!}
+ \dots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \,.
\end{displaymath}

Z Taylorovho rozvoja funkcie $e^x$ (viď 1. diel skrípt, str. 166) vidíme, že limita postupnosti Picardových aproximácií je

\begin{displaymath}
y=\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e^x-1-x \,.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Ak je funkcia $f(x,y)$ definovaná na oblasti $\Omega \subset \mathcal{R}$, kde sme zvolili pravouhlý súradnicový systém, tak diferenciálnou rovnicou $ y^{\prime} =f(x,y)$ je ku každému bodu $(x,y) \in \Omega$ priradená smernica $y^{\prime}$ dotyčnice integrálnej krivky v bode $(x,y)$. Oblasť $\Omega$, ktorej každému bodu je uvedeným spôsobom priradená smernica, budeme nazývať smerovým poľom diferenciálnej rovnice $ y^{\prime} =f(x,y)$.

Množinu všetkých bodov oblasti $\Omega$, ktorým je priradený ten istý smer, budeme nazývať izoklínou a rovnicu $f(x,y)=c$, kde $c$ je dané číslo, budeme nazývať rovnicou izoklíny.

-


Príklad 9. Znázornime smerové pole diferenciálnej rovnice $y'=x+y$.


Riešenie:

Funkcia $f(x,y)=x+y$ je definovaná v každom bode $\mathcal{R}^2$, teda smerové pole možno zostrojiť v celom tomto priestore. Smerové pole znázorníme pomocou izoklín. Rovnica izoklíny je $ x+y=c$, kde $c$ je ľubovoľné číslo. V každom bode $(x_0,y_0)$ tejto izoklíny má dotyčnica k integrálnej krivke podľa diferenciálnej rovnice $y'=x+y$ smernicu $ y^{\prime}(x_0)=\mbox{tg}\,\alpha =c$. Napríklad pre izoklínu $ x+y=0$ je uhol $ \alpha =0$, pre izoklínu $x+y=1$ je $\alpha=45$. Smerové pole danej rovnice je znázornené na obrázku 3.1.

Obrázok 3.1: Smerové pole rovnice $y'=x+y$
\begin{figure}\centerline{\protect{\psfig{figure=a-obr3.eps,height=5cm}}}\end{figure}

$\clubsuit$