LDR prvého rádu

Lineárnou diferenciálnou rovnicou (LDR) prvého rádu s pravou stranou nazývame ODR tvaru
\begin{displaymath}
y'+ p(x) y = q(x) \,,
\end{displaymath} (3.10)

kde $p,q$ sú funkcie premennej $x$ definované na intervale $I$ a $q(x)$ je rôzne od nuly pre každé $x\in I$. Ak platí $q(x) =0$ pre každé $x\in I$, potom rovnici
\begin{displaymath}
y'+ p(x) y = 0 \,,
\end{displaymath} (3.11)

hovoríme homogénna lineárna diferenciálna rovnica prvého rádu. (alebo lineárna ODR 1. rádu bez pravej strany.)

Veta 3..4   Ak sú funkcie $p(x)$ a $q(x)$ spojité na intervale $(a,b)$, potom funkcia
\begin{displaymath}
y=\left[ \int q(x) e^{\int p(x)\,dx}dx +c\right] e^{-\int p(x)\, dx},
\end{displaymath} (3.12)

kde $c$ je ľubovoľná konštanta, je riešením diferenciálnej rovnice (3.10) na intervale $(a,b)$. Každým bodom množiny $(a,b) \times(-\infty,\infty)$ prechádza jediná krivka rovnice (3.10), ktorú dostaneme vhodnou voľbou konštanty $c$.

Funkciu (3.12) nazývame všeobecným riešením diferenciálnej rovnice (3.10). Diferenciálnu rovnicu (3.10) môžeme riešiť aj bez použitia vzťahu (3.12) metódou variácie konštánt takto:
Najskôr nájdeme riešenie príslušnej homogénnej diferenciálnej rovnice (3.11). Je to separovateľná diferenciálna rovnica, ktorú vieme už riešiť z predchádzajúcej časti tejto kapitoly. Jej všeobecné riešenie je tvaru:

\begin{displaymath}
y = c e^{-\int p(x)\,dx} \,.
\end{displaymath}

Partikulárne riešenie rovnice (3.10) budeme hľadať v tvare
\begin{displaymath}
y=c(x) e^{-\int p(x)\,dx} \,,
\end{displaymath} (3.13)

kde neznámu funkciu $c(x)$ určíme tak, aby funkcia (3.13) bola riešením diferenciálnej rovnice (3.10).


Poznámka. Existujú aj iné metódy riešenia diferenciálnej rovnice (3.10). -


Príklad 15. Nájdime všeobecné riešenie diferenciálnej rovnice

\begin{displaymath}
\sin x y' + 2y \cos x = 1 \,.
\end{displaymath}


Riešenie: V štandartnej forme je uvedená rovnica tvaru

\begin{displaymath}
y' +(2 \mbox{cotg}\,x) y =\frac{1}{\sin x} \,.
\end{displaymath}

Funkcie $p(x)=2 \mbox{cotg}\,x $ a $q(x)=\frac{1}{\sin x}$ sú spojité na intervaloch $ (k\pi,(k+1) \pi)$, $k$ je celé číslo. Na týchto intervaloch hľadáme riešenie diferenciálnej rovnice. Riešenie homogénnej diferenciálnej rovnice je potom tvaru

\begin{displaymath}
y = c e^{\int -2 \mbox{cotg}\,x \,dx} \,.
\end{displaymath}

Jednoduchým výpočtom integrálu dostávame

\begin{displaymath}
\int -2 \mbox{cotg}\,x \,dx = -2 \ln (\sin x) \,,
\end{displaymath}

a preto všeobecné riešenie homogénnej rovnice je tvaru

\begin{displaymath}
y =c e^{-2\ln \sin x} = c\frac{1}{ \sin^2 x} \,.
\end{displaymath}

Metódou variácie konštánt pre neznámu funkciu $c(x)$ dostávame

\begin{displaymath}
\frac{c'(x)}{ \sin^2 x} - c(x)\frac{2 \cos x}{ \sin^3 x}
...
...{\cos x}{\sin^2 x}\frac{1}{\sin x}
=
\frac{1}{\sin x} \,,
\end{displaymath}

z čoho po úprave máme

\begin{displaymath}
c'(x) = \sin x \,,
\end{displaymath}

a teda všeobecné riešenie tejto diferenciálnej rovnice je

\begin{displaymath}
c(x) = -\cos x + C \,.
\end{displaymath}

Všeobecné riešenie pôvodnej diferenciálnej rovnice s pravou stranou dostaneme dosadením funkcie $c(x)$ do riešenia typu (3.13). Máme

\begin{displaymath}y = \frac{-\cos x +c}{\sin^2 x}, \end{displaymath}

čo je všeobecné riešenie pôvodnej diferenciálnej rovnice. $\clubsuit$

-


Príklad 16. Nájdime riešenie diferenciálnej rovnice

\begin{displaymath}
y' -\frac{2}{x+1} y =(x+1)^3,
\end{displaymath} (3.14)

ktoré vyhovuje začiatočnej podmienke $ y(0)=1$.


Riešenie: Funkcia $p(x)=\frac{2}{x+1}$ je spojitá na množine $(-\infty,-1)\cup (-1,\infty)$ a funkcia $q(x)= (x+1)^3$ je spojitá na celom $\mathcal{R}$. Riešenie diferenciálnej rovnice hľadáme na intervale $(-\infty,-1)$ resp. $(-1,\infty)$. Najprv nájdeme riešenie diferenciálnej rovnice bez pravej strany:

\begin{displaymath}
y' -\frac{2}{x+1} y =0 \,,
\end{displaymath} (3.15)

Jedno z riešení tejto diferenciálnej rovnice je funkcia $y = 0$. Ak predpokladáme, že $y\neq0$, môžeme diferenciálnu rovnicu upraviť na tvar:

\begin{displaymath}
\frac{y'}{y} -\frac{2}{x+1} = 0 \,,
\end{displaymath}

čo je diferenciálna rovnica so separovanými premennými, ktorej riešenie je

\begin{displaymath}
\ln\vert y\vert -2\ln\vert x+1\vert =c_1 \,,
\end{displaymath}

čiže

\begin{displaymath}
\ln\frac{\vert y\vert}{(x+1)^2} =\ln c_2 \,,
\quad\hbox{kde } c_2 > 0 \,,
\end{displaymath}

z čoho máme

\begin{displaymath}
\vert y\vert = c_2(x+1)^2 ,
\quad \hbox{a teda } y=c_3(x+1)^2,\ c_3 \neq 0.
\end{displaymath}

Ak uvážime, že aj funkcia $y = 0$ je riešením homogénnej diferenciálnej rovnice (3.15), dostaneme, že všeobecným riešením rovnice (3.15) je

\begin{displaymath}
y = c(x+1)^2, \quad x\in (-1,\infty),\ c\in \mathcal{R}.
\end{displaymath}

Riešenie diferenciálnej rovnice (3.14) hľadáme metódou variácie konštánt v tvare:
\begin{displaymath}
y=c(x)(x+1)^2.
\end{displaymath} (3.16)

Platí:

\begin{displaymath}
y' = c'(x)(x+1)^2 + 2c(x)(x+1) \,.
\end{displaymath}

Dosadením do pôvodnej rovnice (3.14) dostaneme:

\begin{displaymath}c'(x)(x+1)^2 + 2c(x)(x+1) -\frac{2c(x)(x+1)^2}{(x+1)} =(x+1)^3 \end{displaymath}

a po úprave máme

\begin{displaymath}
c'(x) = x+1 \,,
\end{displaymath}

z čoho je

\begin{displaymath}
c(x) = \int (x+1) \,dx = \frac{(x+1)^2}{2} + C \,,
\end{displaymath}

kde $C$ je ľubovoľné číslo. Výsledok je správny, aj keď integrál vyjadríme ako

\begin{displaymath}
c(x) =\int x+1 \,dx = \frac{x^2}{2} + x + C \,,
\end{displaymath}

kde $C$ bude zas reálne číslo a budeme dostávať tie isté hodnoty $c(x)$ pre iné hodnoty $C$. Dosadením do (3.16) máme všeobecné riešenie rovnice (3.14):

\begin{displaymath}y=\frac{(x+1)^4}{2} +C(x+1)^2.\end{displaymath}

Pre riešenie, ktoré vyhovuje danej začiatočnej podmienke $ y(0)=1$, dostaneme $C=\frac{1}{2}$. Preto riešenie rovnice (3.14), ktoré vyhovuje začiatočnej podmienke $ y(0)=1$, je

\begin{displaymath}
y = \frac{1}{2}(x+1)^4 + \frac{1}{2}(x+1)^2,
\quad
x \in (-1,\infty) \,.
\end{displaymath}

$\clubsuit$