Cvičenia

V nasledujúcich úlohách riešte diferenciálne rovnice so separovanými premennými.
8. $ 10^x-10^{-y} y' =0.$
9. $ 1-2x-y^2 y'=0.$
10. $ \frac{1}{1+x^2} +\frac{y'}{1+y^2} =0.$
11. Nájdite riešenie ODR so separovanými premennými so začiatočnou podmienkou:

\begin{displaymath}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{y y'}{\sqrt{1-y^2}}=0,\ \
y(0)=\frac{\sqrt{3}}{2}.\end{displaymath}

Riešte separovateľné ODR:
12. $1+y^2 +xyy'=0$.
13. $ -1 + e^{-y}(1+y')=0.$
14. $ e^{x+y}- y^\prime =0.$
15. $2y-x^3 y^\prime=0.$
16. $(y-1)(y-2) -y^\prime=0.$
17. $(1+e^x) y y^\prime = e^x$.
18. $ y^\prime x^3 +xy=0$.
19. Pomocou substitúcie $ z=(1+x)y$ riešte diferenciálnu rovnicu

\begin{displaymath}
\frac{dy}{dx} +\frac{y}{1+x} = \cos x,
\end{displaymath}

ak pre $x=0$ platí: $y = 0$.
V nasledujúcich cvičeniach nájdite riešenia ODR s Cauchyho začiatočnou podmienkou:
20.

\begin{displaymath}\frac{x}{1+y} -\frac{yy'}{1+x} =0,\ \ y(0)=1.\end{displaymath}

21.

\begin{displaymath}\frac{dy}{dx}=\mbox{tg}\,y \; \mbox{cotg}\,x,\ \
y(\frac{\pi}{2}) =\frac{\pi}{6}.\end{displaymath}

22.

\begin{displaymath}e^{x-y} - y^\prime =0,\ \ y(0)=1.\end{displaymath}