Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2021-08-19 10:50:00
Size: 565
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 8 as of 2022-04-18 09:24:22
Size: 614
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2021.pdf|2021]]

Publikačná činnosť katedry

Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

KMaDGWiki: PublikacnaCinnost (last edited 2022-04-18 09:24:22 by xseligaa)