Differences between revisions 6 and 8 (spanning 2 versions)
Revision 6 as of 2020-12-21 23:02:07
Size: 516
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 8 as of 2022-04-18 09:24:22
Size: 614
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2021.pdf|2021]]
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2020.pdf|2020]]

Publikačná činnosť katedry

Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

KMaDGWiki: PublikacnaCinnost (last edited 2022-04-18 09:24:22 by xseligaa)