Differences between revisions 1 and 5 (spanning 4 versions)
Revision 1 as of 2020-12-21 13:29:40
Size: 49
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 5 as of 2020-12-21 22:56:31
Size: 251
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
 * 2019 Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

 * [[attachment:kmdg-publikacie-2019.pdf|2019]]
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2018.pdf|2018]]

Publikačná činnosť katedry

Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

KMaDGWiki: PublikacnaCinnost (last edited 2022-04-18 09:24:22 by xseligaa)