Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2020-12-21 13:29:40
Size: 49
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 2 as of 2020-12-21 16:22:24
Size: 236
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
 * 2019 Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

 * [[PublikacnaCinnost/2019|2019]], počet publikácií: 139 (ku dňu 21.12.2020)

Publikačná činnosť katedry

Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

  • 2019, počet publikácií: 139 (ku dňu 21.12.2020)

KMaDGWiki: PublikacnaCinnost (last edited 2022-04-18 09:24:22 by xseligaa)