Differences between revisions 196 and 197
Revision 196 as of 2021-05-19 13:39:36
Size: 5001
Editor: jenca
Comment:
Revision 197 as of 2022-03-07 14:50:57
Size: 4878
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
2020/21 -- letný semester 2021/22 -- letný semester
Line 17: Line 17:
https://github.com/gjenca/ps2021 https://github.com/gjenca/ps2022
Line 20: Line 20:

<<Pozor>>
Druhé zadanie pre LS 2020/21 je hotové, nájdete ho [[attachment:zadanie2_ps_2021.pdf | tu]].
<<Pohov>>

Počítačové siete

2021/22 -- letný semester

Vyučujúci

Konzultácie

Po dohode.

Repozitár s programami, ktoré píšem na cviku

https://github.com/gjenca/ps2022

Oznamy

Stručná osnova predmetu

 • Taxonómia počítačových sietí
 • Vrstvový model
 • Sieťová vrstva, routing
 • Základy konfigurácie sietí a služieb
 • Transportná vrstva, sockety
 • Aplikačná vrstva
 • Aplikačné protokoly
 • HTTP
 • HTML a CSS, dizajn web stránok
 • Dynamické webové stránky pomocou CGI skriptov
 • JavaScript, AJAX

Videozáznamy prednášok v LS 2020/2021

Literatúra

 1. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, 4. vydanie, Prentice-Hall

 2. Craig Hunt, TCP/IP Network administration, 3. vydanie, O'Reilly, http://docstore.mik.ua/orelly/networking_2ndEd/tcp/index.htm

 3. David Gourley, Brian Totty, Marjorie Sayer, Anshu Aggarwal, Sailu Reddy, et al., HTTP: The Definitive Guide, O'Reilly (2002)

 4. David Flanagan, JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media, Inc.; 5th edition (2006)

 5. Scott Chaco, Pro GIT; CZ-NIC 2009 https://knihy.nic.cz/files/edice/pro_git.pdf

Webové stránky

 1. e-archiv Jiřího Peterky: Přednášky:

 2. HTML and CSS Tutorials, References, and Articles, http://htmldog.com/

 3. Jak psát web, http://www.jakpsatweb.cz/

 4. Color scheme designer, http://colorschemedesigner.com/

 5. Selectutorial: CSS selectors, http://css.maxdesign.com.au/selectutorial/

 6. Allowed nesting of elements in HTML 4 (and XHTML 1.0), http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/html/nesting.html

 7. The W3C Markup Validation Service, http://validator.w3.org/

 8. The W3C CSS Validation Service, http://jigsaw.w3.org/css-validator/

 9. CSS Zen Garden, http://www.csszengarden.com/

 10. Mercurial SCM, http://mercurial.selenic.com/

 11. Mercurial: The Definitive Guide by Bryan O'Sullivan, http://hgbook.red-bean.com/

 12. HTML Dog: https://web.archive.org/web/20120719025854id_/http://www.htmldog.com/?

Zoscanované pekné poznámky z roku 2014

poznamky1.pdf poznamky2.pdf

Témy jednotlivých prednášok (staré, kvôli menšiemu rozsahu predmetu musím robiť selekciu podľa potreby a záujmu)

 1. Vrstvové referenčné modely.
  1. Model ISO/OSI
  2. Model TCP/IP
 2. Sieťová vrstva, adresácia, smerovanie
  1. IPv4 adresy, triedy A,B,C
  2. Privátne adresy
  3. Sieťová a broadcast adresa
  4. Preklad IP adries (masquerading)
 3. Transportná vrstva, UDP, TCP
  1. Protokoly TCP a UDP
  2. Softwarové rozhranie pre prístup k transportnej vrstve - sockety
  3. Šablóny programov "klient" a "server" - fork prístup k servru.
 4. Aplikačné protokoly
  1. Základy fungovania DNS, SMTP
  2. Protokol HTTP
 5. HTML a CSS
  1. XHTML 1.0
  2. Štylizácia HTML pomocou kaskádových štýlov
 6. Dynamický web
  1. Základné princípy dynamického webu
  2. CGI
 7. Pokročilé aspekty HTTP
  1. Autorizácia (Basic)
  2. Cookies
 8. Web 2.0
  1. JavaScript cez jquery

  2. Techniky AJAX

KMaDGWiki: PocitacoveSiete (last edited 2022-03-07 14:50:57 by jenca)