Differences between revisions 16 and 17
Revision 16 as of 2021-12-04 22:52:39
Size: 7141
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 17 as of 2022-04-18 09:33:00
Size: 7635
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 36: Line 36:
  '''MSc. Allaly Konan Anderson'''
   * email: allaly.anderson@stuba.sk
   * téma: Efektívne softvérové riešenia pre spracovanie obrazu a kvantitatívnu analýzu v nukleárnej medicíne
   * vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.

  '''Ing. Svetlana Krišková'''
   * email: svetlana.kriskova@stuba.sk
   * téma: Numerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhraním
   * vedúci práce: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
Line 41: Line 51:
  '''Polycarp Omondi Okock, MSc.'''
   * email: polycarp.okock@stuba.sk
   * téma: Efficient software solutions for medical image processing and analysis
  '''Giulia Lupi'''
   * email: giulia.lupi@stuba.sk
   * téma: Metódy spracovania obrazu v analýze videa mikroskopického záznamu zápalov v organizmoch
Line 61: Line 71:
  '''Markjoe Olunna Uba, MSc.'''
   * email: markjoe.uba@stuba.sk
   * téma: 3D+time image segmentation methods
   * vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.
Line 80: Line 85:
   * MSc. Polycarp Omondi Okock, PhD.: Vývoj efektívnych algoritmov pre spracovanie a analýzu medicínskeho obrazu
   * MSc. Markjoe Olunna Uba, PhD.: Segmentačné metódy pre 3D časové postupnosti obrazov

PhD. štúdium

Aktuálne témy

Aktuálne témy, na ktoré je možné sa informovať u školiteľov, sú:

 • doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD: Model združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitie

 • doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.: Numerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhraním

 • doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.: Relačné morfizmy

 • prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.: Metódy segmentácie a trekingu v biologických videách na báze nelineárnych difúznych rovníc

 • prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.: Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr

V prípade záujmu o tieto témy alebo o diskusiu o iných témach, neváhajte kontaktovať našich zamestnancov.

Aktuálni doktorandi

 • Ing. Andrea Ábrahámová

  • email: andrea.abrahamova@stuba.sk

  • téma: Matematické metódy transformácií dát v geodézii a kartografii
  • vedúci práce: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

  Mgr. Dominika Ballová

  • email: dominika.ballova@stuba.sk

  • téma: Modelovanie nelineárnych časových radov a ich aplikácie v hydrometeorológii
  • vedúci práce: prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

  Mgr. Ivona Hrivová

  • email: ivona.hrivova@stuba.sk

  • téma: Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr
  • vedúci práce: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

  Ing. Gergő Ibolya

  • email: gergo.ibolya@stuba.sk

  • téma: Riešenie úloh prúdenia metódou konečných objemov
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  MSc. Allaly Konan Anderson

  • email: allaly.anderson@stuba.sk

  • téma: Efektívne softvérové riešenia pre spracovanie obrazu a kvantitatívnu analýzu v nukleárnej medicíne
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Ing. Svetlana Krišková

  • email: svetlana.kriskova@stuba.sk

  • téma: Numerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhraním
  • vedúci práce: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

  Ing. Katarína Lacková

  • email: katarina.lackova@stuba.sk

  • téma: Efektívne metódy numerického riešenia niektorých úloh pre implicitne dané rozhrania
  • vedúci práce: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

  Giulia Lupi

  • email: giulia.lupi@stuba.sk

  • téma: Metódy spracovania obrazu v analýze videa mikroskopického záznamu zápalov v organizmoch
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Ing. Aneta Alexandra Ožvat

  • email: aneta.ozvat@stuba.sk

  • téma: Prirodzené siete pre strojové učenie
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Seol Ah Park, MSc.

  • email: seol.park@stuba.sk

  • téma: Tracking cells in 3D+time image sequences - Treking buniek v 3D časových obrazových postupnostiach
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Ing. Mária Somorovská

  • email: maria.somorovska@stuba.sk

  • téma: Segmentačné metódy založené na váženom pohybe kriviek podľa strednej krivosti
  • vedúci práce: doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.

  Ing. Dagmar Žáková

  • email: dagmar.zakova@stuba.sk

  • téma: Semi-implicitné numerické metódy pre niektoré úlohy prúdenia podzemnej vody
  • vedúci práce: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

  Ing. Michal Žeravý

  • email: michal.zeravy@stuba.sk

  • téma: Numerické modelovanie niektorých úloh prúdenia
  • vedúci práce: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

Obhájené dizertačné práce

 • 2021

  • Mgr. Martin Bachratý, PhD.: Zovšeobecnené mnohouholníky a problém stupňa a priemeru
  • Mgr. Pavol Jánoš, PhD.: Nakrytia grafov v probléme stupňa a priemeru a v probléme stupňa a obvodu
  • MSc. Polycarp Omondi Okock, PhD.: Vývoj efektívnych algoritmov pre spracovanie a analýzu medicínskeho obrazu
  • MSc. Markjoe Olunna Uba, PhD.: Segmentačné metódy pre 3D časové postupnosti obrazov
  • Ing. Adam Šeliga, PhD.: Zovšeobecnená teória miery a integrálu a ich aplikácie

  2020

  • Ing. Balázs Kósa, PhD.: Rekonštrukcia plôch z mračien bodov a segmentácia obrazu pomocou level set metódy

  2019

  • Mgr. Marián Decký, PhD.: Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
  • Mgr. Izabela Riečanová, PhD.: Numerické metódy a ich využitie akustických simuláciách
  • Mgr. Marián Šagát, PhD.: Vyvíjajúce sa variety v úlohách praxe

  2018

  • Ing. Martin Ambroz, PhD.: Numerické modelovanie širenia lesných požiarov
  • Ing. Viera Kleinová, PhD.: Model optického toku a jeho využitie pri spracovaní obrazu
  • Ing. Michal Kollár, PhD.: Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na plochách s aplikáciou v spracovaní geodetických dát
  • Ing. Matej Medľa, PhD.: Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc metódou konečných objemov na nerovnomerných sieťach
  • Ing. Mária Tješšová, PhD.: Mechanický model ľudskej chrbtice v MKP

  2017

  • Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.: Metódy konečných objemov pre vývoj plôch podľa strednej krivosti

  2016

  • Mgr. Katarína Hriňáková, PhD.: Regulárne mapy nad lineárnymi frakcionálnymi grupami
  • Mgr. Veronika Hucíková, PhD.: Regulárne mapy a mapové operátory
  • RNDr. Peter Smrek, PhD.: Neaditívne miery a integrály a ich aplikácie
  • Mgr.art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.: Agregačné funkcie: nové metódy a nové prístupy
  • RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.: Využitie gradientných schém na numerické riešenie nelineárnych parabolických rovníc
  • Ing. Jozef Urbán, PhD.: Nové zlepšenia atlasom riadených segmentácií obrazu

  2015

  • Ing. Michal Smíšek, PhD.: Analýza 3D a 4D obrazu organizmov v embryogenéze
  • Ing. Daniel Szatmári, PhD.: Tvorba a optimalizácia kartografického zobrazenia
  • Ing. Róbert Špir, PhD.: Paralelné algoritmy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc

  2014

  • Mgr. Dana Kotorová, PhD.: Numerické metódy pre nelineárne parabolické diferenciálne rovnice
  • Ing. Marek Macák, PhD.: Numerické metódy v geovedách
  • Mgr. Miroslav Sabo, PhD.: Viacrozmerné štatistické metódy a ich aplikácie

  2013

  • Mgr. Robert Bystrický, PhD.: Multikriteriálne rozhodovanie a volebné systémy
  • Mgr. Pavol Kútik, PhD.: Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc vo finančnej matematike
  • Mgr. Jana Lenčuchová, PhD.: Markov-Switching (MSW) modely časových radov a ich aplikácia
  • Mgr. Anna Petričková, PhD.: Viacrežimové modely časových radov a ich aplikácia

  2012

  • Ing. Vladimír Jágr, PhD.: Zovšeobecnenie Archimax kopúl pre vyššie dimenzie
  • Ing. Monika Pekárová, PhD.: Konštrukcia kopúl s vopred určenými vlastnosťami
  • Mgr. Ivan Prcúch, PhD.: Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na plochách

  2011

  • Ing. Lucia Vavríková, PhD.: Tranzitívne preferenčné štruktúry a multikriteriálne rozhodovanie

  2010

  • Mgr. Ahmed Abbas Mohammed Al-Adilee, PhD.: Zovšeobecnená teória pravdepodobnosti na kvantových logikách
  • RNDr. Zuzana Havranová, PhD.: Lukasiewiczove filtre a S-aditívne miery
  • Mgr. Mária Ždímalová, PhD.: Veľké vrcholovo-tranzitívne a cayleyovské grafy a digrafy daného stupňa a priemeru

KMaDGWiki: PhdStudium (last edited 2022-04-18 09:33:00 by xseligaa)