Differences between revisions 1 and 3 (spanning 2 versions)
Revision 1 as of 2020-12-22 19:31:49
Size: 2045
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 3 as of 2022-02-01 12:15:06
Size: 1979
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Nižšie nájdete zoznam prebiehajúcich a minulých grantov, na ktorých členovia katedry participovali.

=== Aktuálne granty ===
Nižšie nájdete zoznam grantov v riešení členov našej katedry.
Line 12: Line 10:
  * APVV-16-0073: Pravdepodobnostné, algebraické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti (2017-2021)   * APVV-20-0069: Pravdepodobnostné, algebraické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti (2021-2025)

Granty

Nižšie nájdete zoznam grantov v riešení členov našej katedry.

 • Róbert Čunderlík

  • VEGA 1/0486/20: Globálne a lokálne určovanie tiažového poľa Zeme v priestorovej oblasti s vysokým rozlíšením (2020-2023)
 • Peter Frolkovič

  • VEGA 1/0709/19: Level set metódy na neštruktúrovaných sieťach a pre implicitne dané výpočtové oblasti (2019-2022)
 • Gejza Jenča

  • APVV-20-0069: Pravdepodobnostné, algebraické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti (2021-2025)
 • Martin Knor

  • VEGA 1/0238/19: Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach (2019-2021)
 • Radko Mesiar

  • APVV-18-0052: Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie (2019-2023)
  • VEGA 1/0006/19: Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie (2019-2022)
 • Karol Mikula

  • APVV-19-0460: Numerické modelovanie, spracovanie obrazu a analýza dát (2020-2024)
  • APVV-16-0431: Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 dynamickou segmentáciou satelitných obrazov (2017-2021)
  • VEGA 1/0436/20: Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice a ich aplikácie (2020-2023)
 • Peter Sarkoci

  • VEGA 2/0142/20: Matematické modely neklasických javov a neurčitosti (2020-2023)
 • Andrea Stupňanová

  • APVV-17-0066: Zovšeobecnené konvolúce a rozkladové integrály (2018-2022)
  • VEGA 1/0468/20: Aplikácia inovatívnych matematických metód v optimalizácii procesov geomodelovania na podklade dát z laserového skenovania (2020-2023)
 • Jozef Širáň

  • APVV-19-0308: Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike (2020-2024)
  • APVV-17-0428: Metrické a spektrálne invarianty grafov a ich aplikácie pri modelovaní sietí, molekúl a iných štruktúr (2018-2022)
  • VEGA 1/0206/20: Diskrétne štruktúry s vysokou mierou symetrie (2020-2022)

KMaDGWiki: Granty (last edited 2022-02-01 12:15:06 by jenca)