Seminár z kategórií

arrows.png funktor.jpg

Kde a kedy

piatok 14:00 seminárka KMaDG 4. poschodie

Materiály

Čarbanice

Kategórie, funktory, prirodzené transformácie

CatSem1.pdf

Prirodzené transformácie: príklady, nadpájanie, skladanie. Komutatívne diagramy prirodzených transformácií.

CatSem2.pdf

Adjungované funktory

CatSem3.pdf

Druhá definícia adjungovaných funktorov

CatSem4.pdf

Texty

Materiály Toma Leinstera

Knihy

Videá

Webstránky

KMaDGWiki: CatSem (last edited 2014-03-18 07:04:32 by jenca)