Systémy diferenciálnych rovníc

V tejto časti si veľmi stručne povieme o systémoch diferenciálnych rovníc. Obmedzíme sa len na rovnice prvého rádu a systémy rovníc tvaru:
$\displaystyle y_1^\prime = f_1(x,y_1,y_2,\dots,y_n),$      
$\displaystyle y_2^\prime = f_2(x,y_1,y_2,\dots,y_n),$      
$\displaystyle .......................................$     (3.24)
$\displaystyle y_n^\prime = f_n(x,y_1,y_2,\dots,y_n),$      

kde $y_1,y_2,\dots y_n$ sú neznáme funkcie a $f_1,f_2,\dots f_n$ sú funkcie, ktoré popisujú vzťahy medzi neznámymi funkciami pre jednotlivé prvé derivácie. Príkladom takéhoto systému môže byť systém dvoch diferenciálnych rovníc -


Príklad 28.

$\displaystyle y^\prime = \frac{3y-2z}{x}$     (3.25)
$\displaystyle z^\prime = \frac{4y-3z}{x}$     (3.26)

Riešením systému diferenciálnych rovníc (3.24) na intervale $J$ nazývame každú $n$-ticu funkcií
$y_1,y_2,\dots,y_n$, diferencovateľných na intervale $J$, ktoré vyhovujú každej rovnici systému (3.24). Ak sú navyše dané začiatočné podmienky
\begin{displaymath}
y_1(x_0)=c_1,\quad y_2(x_0)=c_2,\quad \dots,\quad y_n(x_0)=c_n,
\end{displaymath} (3.27)

potom hľadanie riešenia systému (3.24), ktoré vyhovuje začiatočným podmienkam (3.27) nazývame Cauchyho úlohou pre systém diferenciálnych rovníc.

Veta 3..16   (Peanova veta). Nech sú funkcie $f_1,f_2,\dots f_n$ systému (3.24) spojité na množine $I = \langle x_0-a,x_0+a \rangle \times
\langle c_1-b,c_1+b \rangle \times \langle c_2-b,c_2+b \rangle \times
\dots \times \langle c_n-b,c_n+b \rangle $, kde $a>0$, $b>0$, potom systém (3.24) má aspoň jedno riešenie $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$, kde funkcie spĺňajú začiatočné podmienky (3.27). Funkcie tohoto systému riešení sú spojite diferencovateľné na intervale $\langle
x_0-h,x_0+h\rangle$, kde $h=\min \{ a, \frac{b}{M} \}$, pričom $M>0$ je také, že platí: $\vert f_k(x,y_1,y_2,\dots, y_n)\vert \leq M$, $k=1,2,\dots,n$, na množine $I$.

Poznámka. Každej diferenciálnej rovnici $n$-tého rádu

\begin{displaymath}
y^{(n)} = f(x,y,y^\prime,\dots, y^{(n-1)})
\end{displaymath}

možno priradiť systém diferenciálnych rovníc, kde $y=y_1$ a $ y_1^\prime = y_2$ $ y_2^\prime = y_3$ ........ $ y_{n-1}^\prime = y_n $ $y_n^\prime = f(x,y_1,y_2,\dots, y_n),$ ktorý nazývame normálnym systémom diferenciálnej rovnice $n$-tého rádu.


Poznámka. Niekedy sa dá normálny diferenciálny systém (3.24) upraviť na jedinú diferenciálnu rovnicu $n$-tého rádu. Tento spôsob hľadania riešenia sa nazýva eliminačná metóda. -


Príklad 29. Riešte daný systém diferenciálnych rovníc:

\begin{displaymath}
y^\prime = z, \quad z^\prime = y.
\end{displaymath}


Riešenie: Systém budeme riešiť eliminačnou metódou. Zderivovaním druhej rovnice máme:

\begin{displaymath}
y^\prime = z^{\prime \prime}.
\end{displaymath}

Dosadíme do prvej rovnice a pre funkciu $z$ dostávame:

\begin{displaymath}
z^{\prime \prime} - z =0.
\end{displaymath}

Dostali sme lineárnu diferenciálnu rovnicu 2. rádu s konštantnými koeficientami bez pravej strany. Jej všeobecné riešenie je $ z= c_1 e^{x} + c_2 e^{-x}$, pre $c_1, c_2 \in \mathcal{R}$. Zderivovaním tohoto riešenia dostávame riešenie pre $y$:

\begin{displaymath}
y = c_1 e^{x} - c_2 e^{-x}.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Teraz si niečo povieme o špeciálnom type systému diferenciálnych rovníc - o lineárnych diferenciálnych rovniciach. Lineárnym diferenciálnym systémom nazývame systém diferenciálnych rovníc tvaru:

$\displaystyle y_1^\prime = a_{11}(x) y_1 + a_{12}(x) y_2+ \dots + a_{1n}(x) y_n +
b_1(x),$      
$\displaystyle y_2^\prime = a_{21}(x) y_1 + a_{22}(x) y_2+ \dots + a_{2n}(x) y_n +
b_2(x),$      
$\displaystyle ................................................................................$     (3.28)
$\displaystyle y_n^\prime = a_{n1}(x) y_1 + a_{n2}(x) y_2+ \dots + a_{nn}(x) y_n +
b_n(x).$      

Funkcie $a_{ik}(x)$, $i,k = 1,2,\dots,n$, definované na intervale $J$, nazývame koeficientami lineárneho diferenciálneho systému. Systém, kde $ b_i(x)=0,$ pre všetky $ x\in J$ a $i=1,2,\dots,n$ nazývame homogénnym diferenciálnym systémom:
$\displaystyle y_1^\prime = a_{11}(x) y_1 + a_{12}(x) y_2+ \dots + a_{1n}(x) y_n$      
$\displaystyle y_2^\prime = a_{21}(x) y_1 + a_{22}(x) y_2+ \dots + a_{2n}(x) y_n$      
$\displaystyle ...................................................................$     (3.29)
$\displaystyle y_n^\prime = a_{n1}(x) y_1 + a_{n2}(x) y_2+ \dots + a_{nn}(x) y_n$      

Jedno jeho riešenie, a síce $y_i(x)=0$ pre všetky $ x\in J$, $i=1,2,\dots,n$, vždy existuje. Nazývame ho triviálne riešenie. Z podkapitoly o lineárnych diferenciálnych rovniciach vyššieho rádu už vieme, čo je to fundamentálny systém riešení. Aj pre systém $n$ lineárnych diferenciálnych rovníc definujeme takýto fundamentálny systém riešení ako $n$ lineárne nezávislých riešení diferenciálneho systému (3.29) definovaných na intervale $J$. Platí: Ak $ Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ sú riešenia systému (3.29), potom aj ich lineárna kombinácia je riešením systému (3.29). Nech $Y_1=(y_{11},y_{12},\dots, y_{1n}),\dots,
Y_n=(y_{n1},y_{n2},\dots,y_{nn})$ sú riešenia lineárneho systému (3.29). Tieto riešenia sú lineárne nezávislé na intervale $J$, to jest tvoria fundamentálny systém riešení vtedy a len vtedy, keď aspoň v jednom bode $ x\in J$ je

\begin{displaymath}
D(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) =
{
\left\vert
\begin{array}{rrr...
...n},& \dots ,& y_{nn} \\
\end{array}
\right\vert \neq 0.
}
\end{displaymath}

Každé riešenie diferenciálneho systému (3.29) možno vyjadriť ako lineárnu kombináciu jeho fundamentálneho systému. Ak sú všetky koeficienty $a_{ik}(x), b_i(x)$, $i,k = 1,2,\dots,n$ spojité funkcie na intervale $J=\langle \alpha,\beta \rangle$, potom pre Cauchyho úlohu (3.28), (3.27) existuje jediné riešenie - to jest $n$-tica funkcií definovaných na intervale $J$, ktoré spĺňa rovnice (3.28) a začiatočnú podmienku (3.27).
Nech $U$ je riešením nehomogénneho systému (3.28). Potom $n$-tica $Y$ je riešením diferenciálneho systému (3.28) práve vtedy, keď ju možno vyjadriť v tvare

\begin{displaymath}
Y= c_1 Y_1 + c+2 Y_2 +\dots + c_n Y_n +U,
\end{displaymath}

kde $ c_1,c_2,\dots,c_n$ sú vhodné reálne čísla a $ Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ je fundamentálny systém riešení prislúchájúceho homogénneho systému.
Teraz treba už len vyriešiť otázku, ako získame riešenie $U$, ak máme fundamentálny systém riešení. Odpoveď dáva znovu, (podobne ako u lineárnych diferenciálnych rovníc vyšších rádov) metóda variácie konštánt: Nech $ Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ je fundamentálny systém riešení homogénneho systému (3.29) prislúchajúci systému (3.28). Nech $D=D(Y_1,Y_2,\dots,Y_n)$ a $D_i$ je determinant, ktorý vznikne z determinantu $D$, ak v ňom $i$-ty stĺpec nahradíme stĺpcom $b_1(x),b_2(x),\dots,b_n(x)$. Potom $n$-tica $U=(u_1,u_2,\dots,u_n)$, kde

\begin{displaymath}
u_k(x) = \sum \limits_{j=1}^n y_{jk} \int \frac{D_j}{D} \,dx,
\quad
k=1,2,\dots,n,
\end{displaymath}

je riešením nehomogénneho diferenciálneho systému (3.28). Otázka nájdenia fundamentálneho systému riešení je rovnakej obtiažnosti, ako u lineárnych diferenciálnych rovníc vyšších rádov. V našich ďalších úvahách sa preto obmedzíme len na také systémy, kde koeficienty $a_{ik}$, $i,k=1,\dots,n$, sú len konštanty, nie funkcie premennej $x$. Takýmto systémom hovoríme lineárne diferenciálne systémy s konštantnými koeficientami (nehomogénne alebo homogénne). Sú tvaru:

$\displaystyle y_i^\prime = \sum \limits_{j=1}^n a_{ij}y_j + b_i(x),\quad i=1,2,\dots,n,$     (3.30)
$\displaystyle y_i^\prime = \sum \limits_{j=1}^n a_{ij}y_j , \quad i=1,2,\dots,n.$     (3.31)

Diferenciálny systém (3.31) má nenulové riešenie tvaru $ Y =( \alpha_1 e^{r_1x}, \alpha_2 e^{r_1 x}, \dots , \alpha_n
e^{r_1x})$, kde $r_1$ je koreňom charakteristickej rovnice systému:

\begin{displaymath}
{ \left\vert
\begin{array}{cccc}
a_{11}-r & a_{12} &\dots...
...a_{n2} & \dots & a_{nn} -r \\
\end{array}
\right\vert =0 }
\end{displaymath}

a $n$-tica $(\alpha_1,\alpha_2,\dots, \alpha_n)$ je riešením systému lineárnych algebraických rovníc:
$(a_{11}-r_1)\alpha_1 + a_{12}\alpha_2+ \dots + a_{1n} \alpha_n =0,$
$a_{21}\alpha_1 + (a_{22}-r_1) \alpha_2 + \dots + a_{2n} \alpha_n =0,$
.............................................
$a_{n1} \alpha_1 + a_{n2} \alpha_2 + \dots + (a_{nn} -r_1) \alpha_n =0.$
Nech $r_1,r_2,\dots r_k$ sú navzájom rôzne korene charakteristickej rovnice diferenciálneho systému (3.31).
Nech $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ sú riešenia tohoto systému získané popísaným spôsobom. Potom tieto riešenia sú lineárne nezávislé. Nech $r_1$ je $k$-násobným riešením charakteristickej rovnice diferenciálneho systému (3.31). Potom existujú polynómy $P_{mj}(x)$ stupňa najviac $m$, $m=0,1,\dots,k{-}1$, $j=1,2,\dots,n$, že $n$-tice
$U_0=(P_{01} e^{r_1x}, P_{02}e^{r_1x}, \dots ,P_{0n}e^{r_1x}),$
$U_1=(P_{11} e^{r_1x}, P_{12}e^{r_1x}, \dots ,P_{1n}e^{r_1x}),$
.......................................
$U_{k-1}=(P_{k-1,1} e^{r_1x}, P_{k-1,2}e^{r_1x}, \dots ,P_{k-1,n}e^{r_1x})$
sú lineárne nezávislými riešeniami diferenciálneho systému (3.31). Koeficienty polynómov určíme metódou neurčitých koeficientov po dosadení jednotlivých riešení $U_i$, $i=0,1,\dots,k{-}1$ do diferenciálneho systému (3.31). Ak riešením diferenciálneho systému (3.31) je $n$-tica komplexných funkcií (koreň charakteristickej rovnice je komplexné číslo):

\begin{displaymath}
Z= ( u_1+i v_1, u_2 +i v_2,\dots, u_n + i v_n),
\end{displaymath}

kde $u_i$, $i=1,2,\dots,n$ sú reálne zložky a $v_i$, $i=1,2,\dots,n$, sú imaginárne zložky komplexných funkcií riešenia $Z$, potom $n$-tice

\begin{displaymath}
\mathop{Re}\, Z = ( u_1, u_2, \dots, u_n),
\quad
\mathop{Im}\, Z = (v_1, v_2,\dots,v_n),
\end{displaymath}

sú tiež riešenia diferenciálneho systému (3.31). Ak ku všetkým koreňom charakteristickej rovnice diferenciálneho systému (3.31) nájdeme týmto spôsobom všetky riešenia diferenciálenho systému vrátane násobnosti koreňov charakteristickej rovnice, potom dostaneme $n$ riešení diferenciálneho systému (3.31), ktoré tvoria fundamentálny systém riešení systému (3.31). -


Príklad 30. Riešme diferencálny systém:
$ y_1^\prime = 2 y_1 +y_2 -2 y_3$, $ y_2^\prime = -y_1$, $ y_3^\prime = y_1 + y_2 -y_3$.


Riešenie: Je to homogénny systém troch lineárnych diferenciálnych rovníc. Riešením bude trojica funkcií $(y_1(x),y_2(x),y_3(x))$, ktoré budeme hľadať v tvare: $(\alpha_1 e^{rx},\alpha_2 e^{rx},\alpha_3 e^{rx}).$ Vypočítame prvé derivácie takto zvolených riešení a dosadíme do rovníc systému. Máme:
$\alpha_1 r e^{rx} = 2 \alpha_1 e^{rx} +\alpha_2 e^{rx}-2 \alpha_3 e^{rx}$ $\alpha_2 r e^{rx} = - \alpha_1 e^{rx} $ $\alpha_3 r e^{rx} = \alpha_1 e^{rx} +\alpha_2 e^{rx}- \alpha_3 e^{rx}$
$\noindent
$Po úprave s prihliadnutím na fakt, že $ e^{rx} \neq 0$ pre každé $x \in \mathcal{R}$, dostaneme:
$ 0= (2-r) \alpha_1 + \alpha_2 - 2 \alpha_3$, $ 0= - \alpha_1 -r \alpha_2 $, $ 0= \alpha_1 + \alpha_2 - (1+r) \alpha_3$.
Toto je homogénny lineárny systém algebraických rovníc s neznámymi $\alpha_1$, $\alpha_2$, $\alpha_3$, ktorý má nenulové riešenie práve vtedy, keď (pozri 1. diel skrípt, kapitola 4.)

\begin{displaymath}
{ \left\vert
\begin{array}{ccc}
2-r & 1 & -2 \\
-1 & -r & 0 \\
1 & 1 & -( 1+r) \\
\end{array}
\right\vert =0, }
\end{displaymath}

čiže

\begin{displaymath}
r^3 -r^2 + r -1 =0.
\end{displaymath}

Toto je charakteristická rovnica zadaného systému diferenciálnych rovníc. Jej korene sú: $r_1=1$, $r_2 = i$, $r_3 =-i$. Pre $r_1=1$ vypočítame z diferenciálneho systému algebraických rovníc neznáme $ \alpha_1, \alpha_2,
\alpha_3$. Dostávame: $\alpha_1 =u$, $\alpha_2= -u$, $\alpha _3 =0$, kde $u$ je ľubovoľné číslo. Jedno riešenie diferenciálneho systému je preto (zvolíme $u=1$):

\begin{displaymath}
Y_1 =( e^{x}, - e^{x},0).
\end{displaymath}

Podobne vypočítame riešenie aj pre koreň $r_2 = i$. Máme $\alpha_1 =-iu,\ \alpha_2 =u,\ \alpha_3 =-iu,$ kde $u$ je ľubovoľné číslo. Pre $u=1$ máme riešenie diferenciálneho systému
$Z=( -i e^{ix}, e^{ix}, -i e^{ix})$,
z ktorého môžeme dostať dve riešenia :
$Y_2 = (\sin x, \cos x, \sin x)$, $Y_3 =( -\cos x, \sin x ,- \cos x)$.
Riešenia $Y_1,Y_2,Y_3$ tvoria fundamentálny systém riešení nášho systému. Všeobecné riešenie tohoto systému môžeme zapísať v tvare:

\begin{displaymath}
Y= c_1 Y_1 + c_2 Y_2 + c_3 Y_3,
\end{displaymath}

z ktorého potom rozpisom po zložkách máme:
$y_1 = c_1 e^x + c_2 \sin x -c_3 \cos x ,$ $y_2 = -c_1 e^x + c_2 \cos x + c_3 \sin x,$ $y_3 = c_2 \sin x - c_3 \cos x,$
kde $c_1,c_2, c_3$ sú ľubovoľné reálne čísla. $\clubsuit$

-


Príklad 31. Riešme nehomogénny diferenciálny systém:
$ y_1^\prime = y_2+x^2,$ $ y_2^\prime = y_1 + 2 e^x.$


Riešenie: Homogénny systém je tvaru: $ y_1^\prime = y_2$, $ y_2^\prime = y_1$.
Riešenie hľadáme v tvare $ Y=(\alpha_1 e^{rx}, \alpha_2 e^{rx})$, kde $\alpha_1, \alpha_2$ sú reálne čísla a $r$ koreň charakteristickej rovnice tohoto systému. Po dosadení riešenia do rovníc systému a úprave máme:
$ 0 = -r\alpha_1 + \alpha_2$, $ 0= \alpha_1 - r \alpha_2$.
Tento systém algebraických rovníc s neznámymi $\alpha_1, \alpha_2$ má nenulové riešenie, len keď jeho determinant je nulový, teda:

\begin{displaymath}
r^2 -1 =0.
\end{displaymath}

Jeho riešením sú dva reálne korene $r_1=1, \ r_2=-1.$ Pre každý z nich vypočítame neznáme $\alpha_1, \alpha_2$ z vyššie uvedeného algebraického systému. Máme:
Pre $r_1=1$ je $ \alpha_1 = u, \alpha_2 =u$, kde $u \in \mathcal{R}$. Pre $r_2=-1$ je $ \alpha_1 = u, \alpha_2 =-u$, kde $u \in \mathcal{R}$. Fundamentálny systém rovníc preto tvoria riešenia: (zvolíme $u=1$)

\begin{displaymath}
Y_1 = ( e^x, e^x),\quad Y_2 =(- e^{-x}, e^{-x}).
\end{displaymath}

Nájdeme partikulárne riešenie nehomogénneho systému. Máme

\begin{displaymath}
{ D=
\left\vert
\begin{array}{cc}
e^x & -e^{-x} \\
e^x...
...e^x & x^2 \\
e^x & 2e^{x} \\
\end{array}
\right\vert
.}
\end{displaymath}

Potom
$ u_1 = e^x \int {\displaystyle\frac{x^2e^{-x}+2}{2}} \,dx
-e^{-x} \int {\displaystyle \frac{2(e^x)^2 - x^2e^x}{2} }\,dx,$ $ u_2 = e^{x} \int {\displaystyle \frac{x^2e^{-x}+2}{2}} \,dx
+e^{-x} \int {\displaystyle\frac{2(e^x)^2 - x^2e^x}{2}} \,dx.$
Z toho teda je

\begin{displaymath}
U=\( \( x-\frac12\)e^x-2x,\( x+\frac12\)e^x-x^2-2\).
\end{displaymath}

Všeobecné riešenie nehomogénneho systému je teda tvaru:
$ y_1 = c_1 e^x- c_2 e^{-x} +(x-\frac12)e^x-2x$, $y_2 = c_1 e^x + c_2 e^{-x} +(x+\frac12) e^x -x^2 -2$,
kde $c_1, c_2 \in \mathcal{R}$. $\clubsuit$