Rovnice rovinnej krivky

Ak zvolíme $z(t)=0$, vektorová rovnica rovinnej krivky bude
\begin{displaymath}
{\bf p}={\bf p}(t)=[x(t), y(t)]=x(t){\bf i}+y(t){\bf j}, \qquad t \in J.
\end{displaymath} (5.42)

Rovinnú krivku môžeme zapísať parametrickými rovnicami
\begin{displaymath}
x=x(t), \qquad y=y(t), \qquad t \in J,
\end{displaymath} (5.43)

explicitne
\begin{displaymath}
y=f(x), \qquad x \in J
\end{displaymath} (5.44)

alebo implicitne
\begin{displaymath}
h(x,y)=0,
\end{displaymath} (5.45)

ak je funkcia $h$ definovaná a spojitá na dvojrozmernej oblasti $\Omega \in
E^2$. Špeciálnym prípadom rovinnej krivky je graf spojitej nekonštantnej reálnej funkcie $f(x)$. -


Príklad 17. Napíšme parametrické vyjadrenie Descartesovho listu $x^3+y^3=3xy$ tak, že položíme $y=tx$.


Riešenie: Po dosadení predpokladaného $y$ do rovnice krivky vyjadríme $x$ ako funkciu parametra $t$. Z rovnice

\begin{displaymath}x^3+t^3x^3=3tx^2\end{displaymath}

dostaneme po úprave rovnicu

\begin{displaymath}x^2[x(1+t^3)-3t]=0,\end{displaymath}

odkiaľ buď $x=0$ a teda aj $y = 0$ alebo

\begin{displaymath}x={\displaystyle \frac{3t}{1+t^3}}\end{displaymath}

a potom

\begin{displaymath}y={\displaystyle \frac{3t^2}{1+t^3}}.\end{displaymath}

$\clubsuit$ -


Príklad 18. Vektorovou rovnicou

\begin{displaymath}
{\bf p}(t)=[a \cos t, b \sin t],
\end{displaymath} (5.46)

kde $t \in \langle 0,2\pi )$, $a>0$, $b>0$ je vyjadrená elipsa. Rozpísaním vektorovej rovnice (5.46) dostaneme dve parametrické rovnice elipsy v tvare
\begin{displaymath}
x=a \cos t, \qquad y=b \sin t.
\end{displaymath} (5.47)

Vylúčením parametra $t$ z parametrických rovníc (5.47) (tak, že obe strany prvej, resp. druhej rovnice vynásobíme b, resp. a, obe strany oboch rovníc umocníme a rovnice spočítame), dostávame implicitnú rovnicu elipsy v tvare

\begin{displaymath}{\displaystyle \frac{x^2}{a^2}}+{\displaystyle \frac{y^2}{b^2}}-1=0.\end{displaymath}

Z tejto rovnice vypočítame premennú $y$ a získame explicitné rovnice elipsy

\begin{displaymath}y=\sqrt {b^2-\displaystyle \frac{b^2}{a^2}x^2},\end{displaymath}

respektíve

\begin{displaymath}y=-\sqrt {b^2-\displaystyle \frac{b^2}{a^2}x^2}.\end{displaymath}

$\clubsuit$ Rovinné krivky je možné vyjadriť aj pomocou polárnych súradníc $\varphi$ a $\varrho$ v tvare

\begin{displaymath}F(\varphi,\varrho)=0\end{displaymath}

alebo
\begin{displaymath}
\varrho=f(\varphi).
\end{displaymath} (5.48)

Obrázok 5.4: Polárne súradnice.
\begin{figure}
\centerline{\protect{\psfig{figure=g-obr4.eps}}}
\end{figure}

Transformačné rovnice, s pomocou ktorých sa dajú previesť pravouhlé súradnice $(O,x,y)$ na polárne súradnice $(O,\varphi,\varrho)$ a opačne sú
$x=\varrho \cos \varphi,$ $y=\varrho \sin \varphi,$  
     
$\varphi=\mbox{arctg}\,{\displaystyle \frac{y}{x}},$ $\varrho=+\sqrt{x^2+y^2},$ $(0
\le \varphi < 2 \pi)$.
-


Príklad 19. V polárnych súradniciach sú vyjadrené mnohé rovinné krivky, väčšinou užitočné z hľadiska technických aplikácií. Hyperbolická špirála: $\varrho=c/\varphi, \; c>0, \; \varphi >0.$ Archimedova špirála: $\varrho=a \varphi, \; a>0.$ Logaritmická špirála: $\varrho=k \; e^{a \varphi}, \; k \ne 0, \; a>0.$ Kardioida: $\varrho=2a(1+\cos \varphi), \; a>0.$ $\clubsuit$