Frenetove-Serretove vzorce

Predpokladajme opäť, že regulárna krivka $k$ je daná vektorovou rovnicou (5.22), v ktorej parameter $s$ je oblúkom. Poznamenajme, že vektor ${\bf p''}(s)$ sa nazýva vektor prvej krivosti v bode $P(s)$, teda pre veľkosť tohto vektora platí (5.34). Potom vzhľadom na (5.32) môžeme písať
\begin{displaymath}
{\bf p''} = \vert {\bf p''(s_0)} \vert {\bf n_0} = {\mathcal K}{\bf n_0}.
\end{displaymath} (5.36)

Ak pre jednotkový dotyčnicový vektor zavedieme označenie

\begin{displaymath}{\bf d_0} = {\bf p'},\end{displaymath}

rovnicu (5.36) upravíme na tvar
\begin{displaymath}
{\bf d'_0} = {\mathcal K}{\bf n_0}
\end{displaymath} (5.37)

čo je prvý Frenetov vzorec. Poznámka: Prechod od vzťahu (5.34) ku vzťahu (5.33) na výpočet krivosti nájdu záujemci v (Budinský, kap. 3.2., str 60). V danom bode $P(s)$ krivky $k$ budeme skúmať deriváciu jednotkového vektora binormály ${\bf b'_0}$ a ukáže sa, že dospejeme k druhej krivosti ${\mathcal T}$. Derivujeme podľa parametra $s$ obe strany rovnice

\begin{displaymath}{\bf b_0} \cdot {\bf b_0}=1\end{displaymath}

a dostaneme vzťah

\begin{displaymath}2{\bf b'_0} \cdot {\bf b_0}=0,\end{displaymath}

z ktorého vyplýva, že vektor ${\bf b'_0}$ je v každom bode krivky $k$ buď nulový, alebo nenulový a kolmý na vektor ${\bf b_0}$. Môžeme teda vektor ${\bf b'_0}$ vyjadriť ako lineárnu kombináciu vektorov ${\bf d_0}, {\bf n_0} $, ktoré sú tiež kolmé na ${\bf b_0}$ a písať
\begin{displaymath}
{\bf b'_0} = A {\bf d_0} - {\mathcal T}{\bf n_0},
\end{displaymath} (5.38)

kde $A$ a $- {\mathcal T}$ sú neznáme konštanty. Vynásobme skalárne obe strany tejto rovnice vektorom ${\bf d_0}$. Dostaneme tak
\begin{displaymath}
{\bf b'_0} \cdot {\bf d_0}=A.
\end{displaymath} (5.39)

Ukážeme, že $A=0$. Z rovnice ${\bf b_0} \cdot {\bf d_0}=0$ vyplýva ďalším derivovaním, že

\begin{displaymath}{\bf b'_0} \cdot {\bf d_0}+{\bf b_0} \cdot {\bf d'_0}=0.\end{displaymath}

Odtiaľ a zo vzťahu (5.37) ľahko overíme, že ${\bf b_0} \cdot {\bf d'_0}=
{\mathcal K}{\bf b_0} \cdot {\bf n_0}=0$, a teda aj ${\bf b'_0} \cdot {\bf d_0}=0$ a z (5.39) $A=0$. Rovnica (5.38) má teda tvar
\begin{displaymath}
{\bf b'_0} = - {\mathcal T}{\bf n_0}.
\end{displaymath} (5.40)

Nazývame ju tretím Frenetovým vzorcom. Čitateľa zrejme zaskočilo, že sa v predchádzajúcom výklade nehovorí o druhom Frenetovom vzorci. Tento bude výsledkom nasledujúcej konštrukcie. Hovoríme, že tri vektory tvoria ortonormálny systém, ak sú jednotkové a navzájom kolmé. Zrejme vektory ${\bf d_0}, {\bf n_0} $ a ${\bf b_0}$ v bode $P(s)$ krivky $k$ tvoria takýto systém. Môžeme vypočítať vektory ${\bf d'_0}, {\bf n'_0}$ a ${\bf b'_0}$ a vyjadriť ich ako lineárne kombinácie vektorov ${\bf d_0}, {\bf n_0}, {\bf b_0}$, čo zapíšeme nasledovne

\begin{displaymath}{\bf d'_0}=a_{11}{\bf d_0}+a_{12}{\bf n_0}+a_{13}{\bf b_0},\end{displaymath}


\begin{displaymath}{\bf n'_0}=a_{21}{\bf d_0}+a_{22}{\bf n_0}+a_{23}{\bf b_0},\end{displaymath}


\begin{displaymath}{\bf b'_0}=a_{31}{\bf d_0}+a_{32}{\bf n_0}+a_{33}{\bf b_0}.\end{displaymath}

Vo všeobecnom prípade má matica koeficientov $a_{11}, a_{12},
\dots ,a_{33}$ tvar

\begin{displaymath}
\left( \begin{array}{ccc}
0 & a_{12} & a_{13} \\
-a_{12}...
... & a_{23} \\
-a_{13} & -a_{23} & 0 \\
\end{array} \right)
\end{displaymath}

Dôkaz je dostupný v (Budinský kap. 3.4., str. 66). Vzhľadom k (5.37) a (5.40) dostávame tak rovnice
${\bf d'_0} = $   $ {\mathcal K}{\bf n_0}$  
${\bf n'_0} = $ $- {\mathcal K}{\bf d_0}$   $+ {\mathcal T}{\bf b_0}$
${\bf b'_0} = $   $- {\mathcal T}{\bf n_0}$  
Tak sme odvodili Frenetove vzorce, ktoré tvoria základ diferenciálnej geometrie kriviek, pretože na ne môžeme previesť celú problematiku tejto disciplíny.