Sprievodný trojhran v prirodzenej parametrizácii

Predpokladajme, že regulárna krivka $k$ je daná vektorovou rovnicou (5.22), v ktorej parametrom je oblúk. Ako vieme z (5.23), ${\bf
p'}(s)$ je pre každé $s \in I$ jednotkovým dotyčnicovým vektorom krivky $k$

\begin{displaymath}{\bf d_0}={\bf p'}(s).\end{displaymath}

Ďalej vieme, že vektory ${\bf
p'}(s)$ a ${\bf p''}(s)$ sú rovnobežné s oskulačnou rovinou. Zo vzťahu (5.23) je zrejmé, že pre všetky $s \in I$ platí

\begin{displaymath}{\bf p'}(s) \cdot {\bf p'}(s)=1.\end{displaymath}

Derivujeme obe strany rovnice podľa $s$ a dostaneme

\begin{displaymath}{\bf p''}(s) \cdot {\bf p'}(s)+{\bf p'}(s) \cdot {\bf p''}(s)=0\end{displaymath}

a po úprave

\begin{displaymath}2{\bf p'}(s) \cdot {\bf p''}(s)=0.\end{displaymath}

To však znamená, že v každom bode $P(s)$ krivky $k$ je vektor ${\bf p''}(s)$ buď nulový alebo nenulový a kolmý na dotyčnicový vektor ${\bf
p'}(s)$. Ak predpokladáme druhú možnosť, pozorujeme, že nastane len vtedy, ak je vektor ${\bf p''}(s)$ rovnobežný s hlavnou normálou n krivky $k$. Potom jednotkový vektor hlavnej normály je
\begin{displaymath}
{\bf n_0}=\frac{{\bf p''}(s)}{\vert {\bf p''}(s) \vert }.
\end{displaymath} (5.32)

Pomocou jednotkových vektorov ${\bf d_0}, {\bf n_0} $ zostrojíme jednotkový vektor binormály

\begin{displaymath}{\bf b_0}={\bf d_0} \times {\bf n_0}.\end{displaymath}

Vzťahy na výpočet hrán a stien sprievodného trojhranu sú v prirodzenej parametrizácii jednoduchšie. Dotyčnica krivky $k$ v bode $P(s_0)$ má parametrické rovnice

\begin{displaymath}x=x(s_0)+\lambda x'(s_0), \qquad y=y(s_0)+\lambda y'(s_0), \qquad
z=z(s_0)+\lambda z'(s_0).\end{displaymath}

Hlavná normála krivky $k$ v bode $P(s_0)$ má parametrické rovnice

\begin{displaymath}x=x(s_0)+\lambda x''(s_0), \qquad y=y(s_0)+\lambda y''(s_0), \qquad
z=z(s_0)+\lambda z''(s_0).\end{displaymath}

Binormála krivky $k$ v bode $P(s_0)$ má parametrické rovnice

\begin{displaymath}
x=x(s_0)+ \lambda
\left\vert \begin{array}{cc}
y'(s_0) & z'(s_0) \\
y''(s_0) & z''(s_0) \\
\end{array} \right\vert,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
y=y(s_0)+ \lambda
\left\vert \begin{array}{cc}
z'(s_0) & x'(s_0) \\
z''(s_0) & x''(s_0) \\
\end{array} \right\vert,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
z=z(s_0)+ \lambda
\left\vert \begin{array}{cc}
x'(s_0) & y'(s_0) \\
x''(s_0) & y''(s_0) \\
\end{array} \right\vert.
\end{displaymath}

Normálová rovina krivky $k$ v bode $P(s_0)$ má rovnicu

\begin{displaymath}(x-x(s_0)) x'(s_0)+(y-y(s_0)) y'(s_0)+(z-z(s_0)) z'(s_0)=0.\end{displaymath}

Rektifikačná rovina krivky $k$ v bode $P(s_0)$ má rovnicu

\begin{displaymath}(x-x(s_0)) x''(s_0)+(y-y(s_0)) y''(s_0)+(z-z(s_0)) z''(s_0)=0.\end{displaymath}

Oskulačná rovina krivky $k$ v bode $P(s_0)$ má rovnicu

\begin{displaymath}
\left\vert \begin{array}{ccc}
x-x(s_0) & y-y(s_0) & z-z(s_...
...''(s_0) & y''(s_0) & z''(s_0) \\
\end{array} \right\vert=0.
\end{displaymath}