Parametrické, explicitné a implicitné rovnice krivky

Vektorová rovnica (5.1) krivky je ekvivalentná s parametrickými rovnicami priestorovej krivky
\begin{displaymath}
x=x(t), \qquad y=y(t), \qquad z=z(t), \qquad t \in J.
\end{displaymath} (5.5)

Ak sú dané dve reálne funkcie
\begin{displaymath}
y=f(x), \qquad z=g(x), \qquad x \in J,
\end{displaymath} (5.6)

resp.

\begin{displaymath}z=f(y), \qquad x=g(y), \qquad y \in J,\end{displaymath}

alebo

\begin{displaymath}x=f(z), \qquad y=g(z), \qquad z \in J,\end{displaymath}

definované a spojité na spoločnom intervale $J$, potom sú rovnice (5.6) (resp. iná uvedená dvojica rovníc) explicitnými rovnicami krivky v priestore. Ak sú dané dve reálne funkcie
\begin{displaymath}
h(x,y,z)=0, \qquad l(x,y,z)=0,
\end{displaymath} (5.7)

definované a spojité na spoločnej trojrozmernej oblasti $\Omega \in
E^3$ a hodnosť matice

\begin{displaymath}
M(x, y, z)=
\left( \begin{array}{ccc}
{\displaystyle \fra...
...style \frac{\partial l}{\partial z}} \\
\end{array} \right)
\end{displaymath}

je rovná dvom v každom bode $[x,y,z]$, ktorý vyhovuje rovniciam (5.7), potom rovnice (5.7) sú implicitnými rovnicami krivky v priestore. Krivka je tak definovaná ako prienik dvoch plôch daných rovnicami (5.7). -


Príklad 3. Napíšme parametrické, explicitné a implicitné rovnice skrutkovice (5.4)


Riešenie: Rozpísaním vektorovej rovnice (5.4) dostaneme tri parametrické rovnice skrutkovice v tvare

\begin{displaymath}x=r \cos t, \qquad y=r \sin t, \qquad z=ct.\end{displaymath}

Z poslednej rovnice vyjadríme parameter $t$ ako funkciu premennej $z$

\begin{displaymath}t=z/c,\end{displaymath}

a dosadíme ho do prvých dvoch rovníc. Dostaneme nasledujúci tvar

\begin{displaymath}x=r \cos(z/c), \qquad y=r \sin(z/c)\end{displaymath}

explicitných rovníc $x=f(z)$, $y=g(z)$ danej skrutkovice. Implicitné rovnice napíšeme veľmi jednoducho

\begin{displaymath}x-r \cos(z/c)=0, \qquad y-r \sin(z/c)=0.\end{displaymath}

$\clubsuit$ -


Príklad 4. Napíšme parametrické vyjadrenie krivky danej implicitnými rovnicami

\begin{displaymath}
xy-1=0, \qquad x+y-z=0, \qquad x>0,\ y>0.
\end{displaymath} (5.8)


Riešenie: Z rovníc (5.8) vyjadríme dve premenné ako funkciu zostávajúcej premennej. Tak získame explicitné vyjadrenie tejto krivky

\begin{displaymath}y={\displaystyle \frac{1}{x}}, \qquad z=x+y=x+{\displaystyle \frac{1}{x}},
\qquad x>0.\end{displaymath}

Od explicitného vyjadrenia prejdeme k jednoduchej parametrizácii krivky (5.8)

\begin{displaymath}x=t, \qquad y={\displaystyle \frac{1}{t}}, \qquad z=t+{\displaystyle
\frac{1}{t}}, \qquad t> 0.\end{displaymath}

$\clubsuit$