Differences between revisions 1 and 23 (spanning 22 versions)
Revision 1 as of 2009-09-06 11:25:38
Size: 846
Editor: jenca
Comment:
Revision 23 as of 2019-11-01 14:37:08
Size: 1429
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Pracovníci = ## page was renamed from Pracovnici
= Členovia katedry =
Line 3: Line 4:
Vedúci katedry
   Prof. RNDr. Mesiar Radko, DrSc.
 * [[ClenoviaAbecedne | Abecedný zoznam členov katedry]]
 * [[ClenoviaPodlaOddeleni | Zoznam členov katedry podľa oddelení]]
 * [[Homepages | Domovské stránky členov katedry]]
 * [[https://www.math.sk/zamestnanci | Vstup do databázy zamestancov]]
 * [[https://www.math.sk/zamestnanci/zoznam.pdf | Zoznam zamestnancov na vytlačenie (pdf)]]

----
== Vedúci katedry ==
   Prof. RNDr. Mesiar Radko, !DrSc.
Line 6: Line 14:
   * Telefón: 02 59274 414
Zástupcovia vedúceho katedry
   Doc. RNDr. Mikula Karol, DrSc.
   * Telefón: 02 32888 414
== Zástupcovia vedúceho katedry ==
   Prof. RNDr. Mikula Karol, !DrSc.
Line 10: Line 18:
   * Telefón: 02 59274 418
   Prof. RNDr. Komorníková Magda, CSc.
   * Telefón: 02 32888 418
   
   .
Prof. RNDr. Komorníková Magda, CSc.
Line 13: Line 22:
   * Telefón: 02 59274 428
Tajomník katedry
   * Telefón: 02 32888 428
== Tajomník katedry ==
Line 17: Line 26:
   * Telefón: 02 59274 417
Sekretariát katedry
   * Telefón: 02 32888 417
----
==
Sekretariát katedry ==
Line 21: Line 31:
   * Telefón: 02 59274 703
Počítačová učebňa
    * Telefón: 02 59274 425
Oddelenia katedry
   * Oddelenie matematiky
   * Odd. aplikovanej matematiky I.
   * Odd. aplikovanej matematiky II.
   * Oddelenie deskriptívnej geometrie

 Zoznam členov katedry podľa oddelení
   * Telefón: 02 32888 703
   * Fax: 02 52961 477
== Počítačová učebňa ==
    * Telefón: 02 32888 425
----
== Oddelenia katedry ==
   * [[OddelenieMatematiky | Oddelenie matematiky]]
   * [[OddelenieAplikovanejMatematiky1 | Odd. aplikovanej matematiky I.]]
   * [[OddelenieAplikovanejMatematiky2 | Odd. aplikovanej matematiky II.]]
   * [[OddelenieDeskriptivnejGeometrie | Oddelenie deskriptívnej geometrie]]

Členovia katedry


Vedúci katedry

 • Prof. RNDr. Mesiar Radko, DrSc.

 • E-mail: mesiar@math.sk

 • Telefón: 02 32888 414

Zástupcovia vedúceho katedry

 • Prof. RNDr. Mikula Karol, DrSc.

 • E-mail: mikula@math.sk

 • Telefón: 02 32888 418
 • Prof. RNDr. Komorníková Magda, CSc.
 • E-mail: magda@math.sk

 • Telefón: 02 32888 428

Tajomník katedry

 • Doc. RNDr. Handlovičová Angela, CSc.
 • E-mail: angela@math.sk

 • Telefón: 02 32888 417


Sekretariát katedry

 • Benková Zuzana
 • E-mail: benkova@math.sk

 • Telefón: 02 32888 703
 • Fax: 02 52961 477

Počítačová učebňa

 • Telefón: 02 32888 425


Oddelenia katedry

KMaDGWiki: ClenoviaKatedry (last edited 2020-02-12 11:19:41 by xmacakm1)