Vlastnosti určitého integrálu

Nasledujúca vlastnosť sa volá Veta o strednej hodnote pre určitý integrál a vyplýva zo vzťahu (2.1) a Vety o strednej o hodnote pre derivácie.
Ak $f$ je spojitá funkcia v intervale $(a,b)$, tak existuje také číslo $c \in (a,b)$, že platí

\begin{displaymath}
\int\limits_a^b f(x)\,dx = f(c) (b-a).
\end{displaymath} (2.7)

Hodnota $f(c)$ v tomto vzťahu sa volá stredná hodnota integrálu $\int\limits_a^b f(x)\,dx$.

Dôsledkom Vety o strednej hodnote sú nasledujúce dva vzťahy, ktoré sa používajú na odhady integrálov (alebo iných hodnôt), ktoré je ťažké alebo nemožné presne vypočítať.

Ak pre všetky $x \in (a,b)$ platí $f(x) \leq g(x)$, tak

\begin{displaymath}
\int\limits_a^b f(x)\,dx \leq \int\limits_a^b g(x)\,dx.
\end{displaymath} (2.8)

Ak pre všetky $x \in (a,b)$ platí $m \leq f(x) \leq M$, tak

\begin{displaymath}
m(b-a) \leq \int\limits_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a).
\end{displaymath} (2.9)

-


Príklad 6. Odhadneme $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\,dx$.


Riešenie: Tento integrál nie je možné presne vypočítať elementárnymi metódami. Z vety o strednej hodnote pre derivácie a z konkávnosti funkcie $\sin x$ v intervale $(0,\frac{\pi}{2})$ vyplýva (načrtnite si obrázok a overte), že pre všetky $x \in \left( 0,\frac{\pi}{2} \right)$ platí

\begin{displaymath}
\frac{2}{\pi}x < \sin x < x
\end{displaymath}

a po vydelení kladným číslom $x$ dostaneme

\begin{displaymath}
\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1
\end{displaymath}

Použitie vzťahu (2.8) dáva

\begin{displaymath}
\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} \,dx \leq
\int...
...ac{\sin x}{x} \,dx \leq
\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \,dx.
\end{displaymath}

Po výpočte jednoduchých integrálov z konštánt dostávame odhad

\begin{displaymath}
1 \leq
\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} \,dx \leq
\frac{\pi}{2}.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

-


Príklad 7. Odhadneme integrál $\int\limits_2^4 e^{-x^2}\,dx$.


Riešenie: Integrovaná funkcia je klesajúca v intervale $(2,4)$, preto pre všetky $x \in (2,4)$ platí

\begin{displaymath}
e^{-16} < e^{-x^2} < e^{-4}.
\end{displaymath}

Použitím vlastnosti (2.9) dostávame odhad

\begin{displaymath}
2 \cdot 10^{-7} \approx 2 e^{-16} = \int\limits_2^4 e^{-16}...
...2}\,dx \leq
\int\limits_2^4 e^{-4} = 2 e^{-4} \approx 0,0366.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Vlastnosti symetrie integrovanej funkcie majú vplyv na určitý integrál.

Ak $f$ je spojitá párna funkcia, tak

\begin{displaymath}
\int\limits_{-a}^a f(x)\,dx = 2 \int\limits_0^a f(x)\,dx,
\end{displaymath} (2.10)

Ak $f$ je spojitá nepárna funkcia, tak

\begin{displaymath}
\int\limits_{-a}^a f(x)\,dx = 0,
\end{displaymath} (2.11)

Ak $f$ je spojitá periodická funkcia s periodou $p$ $a,\ c \in \mathcal {R}$, tak

\begin{displaymath}
\int\limits_0^p f(x)\,dx = \int\limits_a^{a+p} f(x)\,dx =
\int\limits_a^{a+p} f(x - c)\,dx.
\end{displaymath} (2.12)

-


Príklad 8. Ukážeme platnosť vzťahu (2.11) a pomocou neho a vzťahu (2.12) vypočítame integrál

\begin{displaymath}
\int\limits_{-\pi}^{\pi} \sin px\,dx,\qquad
p \in \mathcal{R}.
\end{displaymath}


Riešenie: Nech $f$ je spojitá nepárna funkcia a $F$ je niektorá jej primitívna funkcia v intervale $\langle -a,a \rangle$. Najskôr ukážeme, že $F$ je párna funkcia. Deriváciou zloženej funkcie $F(-x)$ a použitím vlastnosti nepárnej funkcie $f(x) = -f(-x)$ dostávame

\begin{displaymath}[F(-x)]' = F'(-x) \cdot (-1) = -f(-x) = f(x) = F'(x).
\end{displaymath}

Integrovaním obidvoch krajných výrazov rovnosti dostávame

\begin{displaymath}
F(-x) + c_1 = \int [F(-x)]'\,dx = \int F'(x)\,dx = F(x) + c_2
\end{displaymath}

a úpravou dostaneme rovnosť

\begin{displaymath}
F(x) - F(-x) = c_1 - c_2 = c,
\end{displaymath}

ktorá platí pre všetky $x \in D(f)$. Dosadením $-x$ namiesto $x$ do tejto rovnosti máme

\begin{displaymath}
c = F(-x) - F(x) = -\left( F(x) - F(-x) \right) = - c.
\end{displaymath}

Preto $c=0$$F(-x) = F(x)$ pre všetky $x \in D(F)$$F$ je párna funkcia. Pretože $F$ je párna funkcia, platí

\begin{displaymath}
\int\limits_{-a}^a f(x)\,dx = \left[ F(x) \right]_{-a}^a =
F(a) - F(-a) = 0.
\end{displaymath}

Keďže funkcia $\sin px$ je nepárna, pre každé reálne číslo $p$, platí $\int\limits_{-\pi}^{\pi} \sin px\,dx = 0$. $\clubsuit$


Poznámka 2. Pomocou vzťahu (2.11) môžeme vypočítať aj integrály z nepárnych funkcií, ku ktorým je veľmi ťažké alebo nemožné nájsť primitívnu funkciu, napr.

\begin{displaymath}
\int\limits_{-1}^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx = 0.
\end{displaymath}

-


Príklad 9. Nech $m$$n$ sú prirodzené čísla. Ukážeme, že

\begin{displaymath}
\int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\,dx = 0,\quad
\mathrm{ak}\quad m \neq n
\end{displaymath}

a

\begin{displaymath}
\int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\,dx = \pi,\quad
\mathrm{ak}\quad m = n.
\end{displaymath}


Riešenie: Integrovanú funkciu upravíme podľa vzťahu

\begin{displaymath}
\cos \alpha \cos \beta =
\frac12 \left( \cos (\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)
\right).
\end{displaymath}

Potom s použitím predchádzajúceho príkladu

\begin{displaymath}
\int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\,dx =
\frac12 \in...
...s_{-\pi}^{\pi}
\left( \cos (m-n)x + \cos (m+n)x \right)\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\frac12 \left( \int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos (m-n)x\,dx +
\int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos (m+n)x\,dx \right).
\end{displaymath}

Druhý integrál je nulový pre všetky dvojice prirodzených čísel $m,\ n$, prvý je nulový ak $m \neq n$. Ak $m = n$, tak

\begin{displaymath}
\int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\,dx =
\frac12 \in...
... \int\limits_{-\pi}^{\pi} 1 \,dx = \frac12 \cdot 2 \pi =
\pi.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Niekedy je možné použitím vlastností (2.12) vypočítať určitý integrál bez výpočtu primitívnej funkcie. -


Príklad 10. Vypočítame $\int\limits_0^{2\pi} \sin^4 x \cos^2 x\,dx$.


Riešenie: Použijeme vzťahy (2.12) a trigonometrické identity $\sin x = \cos(x - \frac{\pi}{2})$ $\cos x = -\sin(x - \frac{\pi}{2})$. Substitúciou $t = x - \frac{\pi}{2}$ dostávame

\begin{displaymath}
I~= \int\limits_0^{2\pi} \sin^4 x \cos^2 x\,dx =
\int\limi...
...} \cos^4 (x - \frac{\pi}{2})
\sin^2 (x - \frac{\pi}{2})\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4 t \sin^2 t\,dt =
\int\limits_0^{2\pi} \cos^4 x \sin^2 x\,dx.
\end{displaymath}

Sčítaním integrálov na ľavej a pravej strane a použitím vzťahov $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ $\sin x \cos x = \frac12 \sin 2x$ dostávame

\begin{displaymath}
I~= \frac12 (\int\limits_0^{2\pi} \sin^4 x \cos^2 x\,dx +
...
...x\,dx) =
\frac12 \int\limits_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^2 x\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \frac12 \int\limits_0^{2\pi} \frac14 \sin^2 2 x\,dx =
\frac18 \int\limits_0^{2\pi} \sin^2 2 x\,dx.
\end{displaymath}

Opätovným použitím trigonometrických vzťahov dostávame (podrobnosti nechávame čitateľovi)

\begin{displaymath}
I~= \frac{1}{16} \int\limits_0^{2\pi} (\sin^2 2 x + \cos^2 ...
...x =
\frac{1}{16} \int\limits_0^{2\pi} 1\,dx =
\frac{\pi}{8}.
\end{displaymath}

$\clubsuit$Subsections