hore

Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike a informatike

Bratislava, Slovenská republika
22.-24. máj 2022

Informácie

Záverečné kolo 22. ročníka ŠVOČ v matematike a informatike organizuje Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v dňoch 22.-24. mája 2022.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV ĎALŠIE INFORMÁCIE

Usporiadatelia

Česká matematická společnost (vyhlasovateľ súťaže)

Jednota českých matematiků a fyziků

Slovenská matematická spoločnosť (vyhlasovateľ súťaže)

Jednota slovenských matematikov a fyzikov

Stavebná fakulta (usporiadateľ súťaže)

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Organizačný výbor

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ing. Marek Macák, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave

Sponzor súťaže

Výsledky súťaže

Sekcia M1+M2+M5

Sekcia M3

Sekcia M4

Sekcia M6

Sekcia M7

Sekcia M8

Sekcia I1

Sekcia I2

Sekcia I3

Sekcia I4

Program súťaže

DETAILNÝ PROGRAM ZBORNÍK ABSTRAKTOV

nedeľa
22. 5. 2022
pondelok
23. 5. 2022
utorok
24. 5. 2022
7:00–8:00 raňajky raňajky
8:40–8:50 slávnostné otvorenie
9:00–12:20 súťaž v sekciách:
  • [I2] v miestnosti B-105
  • [I4] v miestnosti B-106
  • [M5+M1+M2] v miestnosti B-107
  • [M3] v miestnosti B-108
  • [M8] v miestnosti B-103
turistická prehliadka Bratislavy
12:00–13:30 obed
14:00–16:30 príchod a ubytovanie účastníkov
(do 19:00)
súťaž v sekciách:
  • [I1] v miestnosti B-105
  • [I3] v miestnosti B-106
  • [M6] v miestnosti B-107
  • [M4] v miestnosti B-108
  • [M7] v miestnosti B-103
18:00 večera a vyhlásenie výsledkov
19:00 večera a prípravné zasadnutie komisií

Miesto konania súťaže

Propozície súťaže ŠVOČ 2022

Základné informácie

(1) Vyhlasovateľom súťaže ŠVOČ je Česká matematická společnost, sekcia Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť, sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.

(2) Záverečné kolo 22. ročníka súťaže sa uskutoční v dňoch 22.–24. mája 2022 v Bratislave. Usporiadateľom záverečného kola je Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Termín pre zúčastnené fakulty na prihlásenie účastníkov do záverečného kola súťaže je 1. mája 2022. Termín pre študentov na elektronické odovzdanie prác je 1. mája 2022. Web stránka záverečného kola je http://www.math.sk/svoc2022/.

(3) Súťaž prebieha v nasledujúcich sekciách:
[M1] Matematická analýza – Teória funkcií a funkčných priestorov
[M2] Matematická analýza – Teória diferenciálnych a integrálnych rovníc
[M3] Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
[M4] Ekonometria a finančná matematika
[M5] Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria
[M6] Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika
[M7] Aplikovaná matematika – Numerická analýza
[M8] Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky
[I1] Teoretická informatika
[I2] Umelá inteligencia
[I3] Počítačová grafika a počítačové videnie
[I4] Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo

(4) V prípade, že v niektorej sekcii bude prihlásených menej ako 6 prác, môže Riadiaci výbor ŠVOČ rozhodnúť o zlúčení tejto sekcie s inou príbuznou sekciou, prípadne prerozdeliť sekcie iným spôsobom podľa počtu a zamerania jednotlivých prác (obvykle v prípade menšieho množstva prác dochádza k zlúčeniu sekcií s číslami 2n-1 a 2n).

(5) Riadiaci výbor ŠVOČ zostavuje spravidla trojčlenné poroty pre jednotlivé sekcie. Člen poroty pre danú sekciu nesmie byť súčasne školiteľom práce v tejto sekcii.

Prihlasovanie účastníkov

(6) Do záverečného kola ŠVOČ prihlasujú študentov fakulty vysokých škôl pôsobiacich v ČR alebo SR. Každá fakulta môže do každej sekcie prihlásiť nanajvýš 5 prác. Výber prác môžu fakulty uskutočniť prostredníctvom fakultných kôl súťaže alebo iným vhodným spôsobom podľa uváženia fakulty.

(7) Prihlásení študenti musia byť v čase zaslania prihlášky študentami bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho alebo iného obdobného štúdia na danej fakulte. Prihlásení študenti v dobe zaslania prihlášky nesmú mať už ukončené magisterské, inžinierske alebo obdobné štúdium v oblastiach zamerania súťaže.

(8) Prihlášku, obsahujúcu zoznam prác, fakulta zasiela najneskôr do vyššie uvedeného termínu prihlásenia účastníkov e-mailom na adresu svoc@math.sk. Pre každú prácu musí zoznam obsahovať názov práce, mená autorov a sekciu, do ktorej je práca prihlásená.

Odovzdanie prác

(9) Elektronickú verziu práce každý účastník odovzdá najneskôr do vyššie uvedeného termínu odovzdania prác prostredníctvom elektronického formulára prístupného na web stránke záverečného kola súťaže. Prostredníctvom elektronického formuláru je potrebné odovzdať: abstrakt práce, text práce a naskenovaný posudok vedúceho práce alebo iného vedecko-pedagogického pracovníka fakulty. Jeden vytlačený a pevne zviazaný exemplár práce (napríklad hrebeňovou väzbou) spolu s podpísaným originálom posudku práce účastník donesie so sebou na súťaž a odovzdá pri registrácii.

(10) Abstrakt, text práce a posudok musí byť napísaný v češtine, slovenčine alebo angličtine.

(11) Abstrakt dĺžky maximáne jednej strany A5 vo formáte PlainTeX obsahuje iba vlastný text (neobsahuje mená autorov, názov práce, či školu/fakultu). Je v ňom okrem iného vymedzený vlastný prínos autora, prípadne vzťah ku diplomovej/bakalárskej práci alebo k prácam podaným do ŠVOČ v predchádzajúcich rokoch, či iných súťaží podobného charakteru.

(12) Elektronický text práce sa odovzdáva vo formáte PDF so zabudovanými fontami. Na titulnej strane súťažnej práce musí byť uvedené, že sa jedná o prácu pre súťaž ŠVOČ. Elektronická verzia posudku sa odovzdáva vo formáte PDF so zabudovanými fontami alebo vo formáte JPEG. V posudku musí byť okrem iného presne vymedzený prínos autorov.

(13) Ďalšie technické pokyny môžu byť zverejnené na web stránke záverečného kola súťaže.

Priebeh súťaže

(14) V rámci súťažného dňa, každý účastník prednesie referát o svojej súťažnej práci. Odborné poroty v jednotlivých sekciách vyhodnotia súťažné práce podľa nasledujúcich kritérií: vlastné výsledky a prínos práce, celkové spracovanie práce, prednes referátu a reakcie na prípadné otázky. Najlepšie práce budú ocenené diplomami a finančnými odmenami.

(15) Súťažiacim a porotcom záverečného kola ŠVOČ bude zabezpečené bezplatné stravovanie a ubytovanie. Úhradu cestovného si účastníci zabezpečia sami.

GDPR

(16) Pre zaistenie vysokej odbornej úrovne a objektívneho hodnotenia výsledkov súťaže je zoznam súťažných prác záverečného kola ŠVOČ zverejnený v rozsahu mien a priezvisk autorov, školy, názvu a abstraktu súťažnej práce.

(17) Osobné údaje vypĺňané v registračnom formulári usporiadatelia nutne potrebujú k úspešnému zorganizovaniu súťaže a bez ich poskytnutia je účasť v súťaži vylúčená. Sú teda uchovávané, v súlade s predpismi, po potrebnú dobu a neskôr môžu byť použité pre vedecké a archívne účely.

(18) Miestny usporiadateľ môže v mieste súťaže požiadať súťažiacich o písomný súhlas s vytváraním a uverejňovaním fotografií a ďalších audiovizuálnych záznamov, na ktorých bude jasná totožnosť súťažiacich. Súhlas žiadaný miestnym usporiadateľom na mieste súťaže ohľadom zverejňovania audiovizálnych záznamov vyžadujúcich súhlas nie je nutnou podmienkou účasti a prípadný nesúhlas nemá vplyv na prípadné umiestnenie a ocenenie súťažnej práce.