Differences between revisions 15 and 16
Revision 15 as of 2017-05-24 09:15:22
Size: 2631
Editor: minarovam
Comment:
Revision 16 as of 2017-05-24 09:17:25
Size: 2606
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 17: Line 17:
<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''Registrácia ''' do 10.7. 2017<<BR>><<BR>>'''Platba''' konferenčného poplatku do '''10.7. 2017'''<<BR>><<BR>>'''Abstrakt''' do '''1.9. 2017'''<<BR>><<BR>>|| <style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''Konferenčný poplatok 100 € '''pokrýva ubytovanie, stravu, zborník abstraktov, občerstvenie, spoločenský večer. <<BR>><<BR>>'''Platba''' konferenčného poplatku do '''10.7. 2017'''<<BR>><<BR>>'''Abstrakt''' do '''1.9. 2017'''<<BR>><<BR>>||
Line 20: Line 20:
||<style="border:none;">'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]]'''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]]'''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>>'''||<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''Konferenčný poplatok 100 €''' pokrýva ubytovanie, stravu, zborník abstraktov, občerstvenie, spoločenský večer.<<BR>>Číslo účtu IBAN: SK17 0900 0000 0000 1146 6164 <<BR>><<BR>> BIC (SWIFT) GIBASKBX<<BR>><<BR>> predmet "'''Účet je vedený v''' Slovenskej sporiteľni, a.s.<<BR>>Tomášikova 48<<BR>>832 37 Bratislava<<BR>><<BR>><<BR>>'''Vlatník účtu:'''<<BR>>Jednota slovenských matematikov a fyzikov - Pobočka Bratislava 1<<BR>>Štefánikova 49<<BR>>814 73 Bratislava<<BR>><<BR>>IČO:<<BR>>DIČ:<<BR>><<BR>> ||<style="border:none;">'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]]'''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]]'''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>>'''||<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''''' <<BR>>Číslo účtu IBAN: SK17 0900 0000 0000 1146 6164 <<BR>><<BR>> BIC (SWIFT) GIBASKBX<<BR>><<BR>> predmet "'''Účet je vedený v''' Slovenskej sporiteľni, a.s.<<BR>>Tomášikova 48<<BR>>832 37 Bratislava<<BR>><<BR>><<BR>>'''Vlatník účtu:'''<<BR>>Jednota slovenských matematikov a fyzikov - Pobočka Bratislava 1<<BR>>Štefánikova 49<<BR>>814 73 Bratislava<<BR>><<BR>>IČO:<<BR>>DIČ:<<BR>><<BR>>

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková

Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

<style="border:none;">     ||<^style="border:none;">Konferenčný poplatok 100 € pokrýva ubytovanie, stravu, zborník abstraktov, občerstvenie, spoločenský večer.

Platba konferenčného poplatku do 10.7. 2017

Abstrakt do 1.9. 2017

||


||<style="border:none;">Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

||<style="border:none;">     ||<^style="border:none;">
Číslo účtu IBAN: SK17 0900 0000 0000 1146 6164

BIC (SWIFT) GIBASKBX

predmet "Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava


Vlatník účtu:
Jednota slovenských matematikov a fyzikov - Pobočka Bratislava 1
Štefánikova 49
814 73 Bratislava

IČO:
DIČ:

Nie sme plátcami DPH.||


Prastan 2007,Prastan 2013


KMaDGWiki: UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17 (last edited 2017-09-26 12:20:43 by minarovam)