Differences between revisions 18 and 19
Revision 18 as of 2017-05-24 08:47:22
Size: 1827
Editor: minarovam
Comment:
Revision 19 as of 2017-05-24 08:52:26
Size: 1531
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 16: Line 16:
||<style="border:none;">'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]] '''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>> '''||<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''Registrácia ''' do 10.7. 2017<<BR>><<BR>>'''Platba''' konferenčného poplatku do '''10.7. 2017'''<<BR>><<BR>>'''Abstrakt''' do '''1.9. 2017'''<<BR>><<BR>>||
  

                     
||<style="border:none;">'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]] '''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>> '''||<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''Kalina Martin (STU Bratislava)'''<<BR>><<BR>>
 ''' Nánásiová Oľ
ga (STU Bratislava)'''<<BR>><<BR>>'''Minárová Mária (STU Bratislava)'''<<BR>><<BR>>'''Iveta Stankovičová'''<<BR>><<BR>> '''1.9. 2017'''<<BR>><<BR>>||
                   
Line 27: Line 26:
||<bgcolor="#E0E0FF">'''Programový výbor'''||

Nánásiová Oľga (STU Bratislava)<<BR>>
Kalina Martin (STU Bratislava)<<BR>>
Minárová Mária (STU Bratislava)<<BR>>
<<BR>>
'''Ďalší členovia výboru'''<<BR>>
<<BR>>
Iveta Stankovičová<<BR>>
Hana Řezánková<<BR>>
Marek Malý<<BR>>
Mária Bohdalová<<BR>>
Tomáš Zelinský<<BR>>

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková

Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


||<style="border:none;">Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

||<style="border:none;">     ||<^style="border:none;">Kalina Martin (STU Bratislava)

  • Nánásiová Oľga (STU Bratislava)

    Minárová Mária (STU Bratislava)

    Iveta Stankovičová

    1.9. 2017

    ||


Prastan 2007,Prastan 2013


KMaDGWiki: ProgramovyVybor17 (last edited 2017-10-04 11:02:51 by minarovam)