Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-02-22 13:12:25
Size: 49
Editor: 92
Comment:
Revision 2 as of 2009-02-22 13:16:14
Size: 85
Editor: 92
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
{{attachment:01_templates_out.py}}

Templates

  1 # Prve interaktivne sedenie: Django Templates
  2 # 
  3 # Pouzitie: V existujucom django projekte
  4 # treba spustit "manage.py shell". 
  5 # To zabezpeci natiahnutie patricnych modulov.
  6 # 
  7 # =====================================================
  8 # Najprv import:
  9 from django.template import Template,Context
 10 # Vytvorime nasu prvu Template
 11 t=Template('{{pozdrav}}, {{koho}}')
 12 print t
 13 # Context sa vytvara zo slovnika:
 14 c1=Context({'pozdrav':'ahoj','koho':'svet'})
 15 print c1
 16 # A mozeme dosadit
 17 print t.render(c1)
 18 # Template sa da znovupouzit v inom kontexte
 19 # pri zmene Contextu ju teda netreba vytvarat znovu
 20 c2=Context({'pozdrav':'ahoj','koho':'slnko'})
 21 print t.render(c2)
 22 # Context nie je slovnikom, ale umoznuje slovnikove
 23 # operacie:
 24 c2['pozdrav']='dovi'
 25 print t.render(c2)
 26 # Hodnota v slovniku nemusi byt retazec, ale aj napr.
 27 # cislo:
 28 c2['koho']=3.14
 29 print c2
 30 print t.render(c2)
 31 # Nielen cislo, ale lubovolny objekt
 32 # Definujme nejaku triedu
 33 class Vec(object):
 34   def __init__(self,meno):
 35     self.meno=meno
 36   def __str__(self):
 37     # Prvy znak velkym pismenom
 38     return self.meno[0].upper()+self.meno[1:]
 39 
 40 # Vytvorme instanciu
 41 mes=Vec('mesiacik')
 42 # print vola __str__:
 43 print mes
 44 # Vytvorme kontext, ktory obsahuje objekt triedy Vec
 45 c3=Context({'pozdrav':'dobry vecer','koho':mes})
 46 # a mozeme renderovat
 47 print t.render(c3)

01_templates.py

  1 gejza@debian:~/django/minidata$ python manage.py shell
  2 Python 2.5.2 (r252:60911, Sep 29 2008, 21:15:13)
  3 [GCC 4.3.2] on linux2
  4 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  5 (InteractiveConsole)
  6 >>> # Prve interaktivne sedenie: Django Templates
  7 >>> #
  8 >>> # Pouzitie: V existujucom django projekte
  9 >>> # treba spustit "manage.py shell".
 10 >>> # To zabezpeci natiahnutie patricnych modulov.
 11 >>> #
 12 >>> # =====================================================
 13 >>> # Najprv import:
 14 >>> from django.template import Template,Context
 15 >>> # Vytvorime nasu prvu Template
 16 >>> t=Template('{{pozdrav}}, {{koho}}')
 17 >>> print t
 18 <django.template.Template object at 0x84b606c>
 19 >>> # Context sa vytvara zo slovnika:
 20 >>> c1=Context({'pozdrav':'ahoj','koho':'svet'})
 21 >>> print c1
 22 [{'koho': 'svet', 'pozdrav': 'ahoj'}]
 23 >>> # A mozeme dosadit
 24 >>> print t.render(c1)
 25 ahoj, svet
 26 >>> # Template sa da znovupouzit v inom kontexte
 27 >>> # pri zmene Contextu ju teda netreba vytvarat znovu
 28 >>> c2=Context({'pozdrav':'ahoj','koho':'slnko'})
 29 >>> print t.render(c2)
 30 ahoj, slnko
 31 >>> # Context nie je slovnikom, ale umoznuje slovnikove
 32 >>> # operacie:
 33 >>> c2['pozdrav']='dovi'
 34 >>> print t.render(c2)
 35 dovi, slnko
 36 >>> # Hodnota v slovniku nemusi byt retazec, ale aj napr.
 37 >>> # cislo:
 38 >>> c2['koho']=3.14
 39 >>> print c2
 40 [{'koho': 3.1400000000000001, 'pozdrav': 'dovi'}]
 41 >>> print t.render(c2)
 42 dovi, 3.14
 43 >>> # Nielen cislo, ale lubovolny objekt
 44 >>> # Definujme nejaku triedu
 45 >>> class Vec(object):
 46 ...   def __init__(self,meno):
 47 ...     self.meno=meno
 48 ...   def __str__(self):
 49 ...     # Prvy znak velkym pismenom
 50 ...     return self.meno[0].upper()+self.meno[1:]
 51 ...
 52 >>> # Vytvorme instanciu
 53 >>> mes=Vec('mesiacik')
 54 >>> # print vola __str__:
 55 >>> print mes
 56 Mesiacik
 57 >>> # Vytvorme kontext, ktory obsahuje objekt triedy Vec
 58 >>> c3=Context({'pozdrav':'dobry vecer','koho':mes})
 59 >>> # a mozeme renderovat
 60 >>> print t.render(c3)
 61 dobry vecer, Mesiacik
01_templates_out.py

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/Templates (last edited 2009-02-22 14:45:49 by 92)