Differences between revisions 21 and 22
Revision 21 as of 2009-03-10 14:05:48
Size: 4235
Editor: dial-92-52-21-192-orange
Comment:
Revision 22 as of 2009-03-10 14:13:19
Size: 5143
Editor: dial-92-52-21-192-orange
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 113: Line 113:
Line 122: Line 123:

Skúsme si vypísať teraz všetky známky:
{{{#!python
>>> Znamka.objects.all()
[<Znamka: Znamka object>, <Znamka: Znamka object>, <Znamka: Znamka object>]
>>>
}}}

To nie je veľmi informatívne, ak chceme vypisovať známky trochu lepšie, dodajme
do triedy Znamka metódu {{{__unicode__}}}:
{{{#!python
class Znamka(models.Model):

    # meno a priezvisko ziaka
    meno_ziaka=models.CharField(max_length=30)
    priezvisko_ziaka=models.CharField(max_length=30)
    # meno a priezvisko ucitela
    meno_ucitela=models.CharField(max_length=30)
    priezvisko_ucitela=models.CharField(max_length=30)
    # predmet, z ktoreho bola znamka udelena
    predmet=models.CharField(max_length=50)
    # znamka
    znamka=models.PositiveIntegerField()
    
    def __unicode__(self):
        return "%s : %d z %s" % (self.meno_ziaka,self.znamka,self.predmet)
}}}

                 

Jednoduchý model a práca s ním

Django umožňuje pracovať s relačnou databázou pomocou objektovo-relačného modelu. Robí to pomocou techniky menom objektovo-relačné mapovanie (ORM). Z praktického hľadiska táto technika slúži na izolovanie programátora aplikácie od databázového servra, Je možné začať vyvíjať aplikáciu lokálne pod sqlite a v reálnom nasadení potom použiť povedzme Oracle, pričom jediná zmena je v settings.py. Programátor sa nemusí zaoberať SQL, stačí mu vedieť python.

Nevýhoda tejto techniky je v tom, že neumožňuje účinne používať mnohé techniky určené pre zvýšenie výkonnosti databázového servra (triggery a pod.). Primárnym účelom djanga je vytvárať dynamické webové stránky, ale napríklad veľká aplikácia ako napríklad http://is.stuba.sk vyžaduje trochu zložitejší návrh databázovej schémy, než to umožňuje django.

Vytvorenie modelu

Vytvorme si nový projekt s názvom skola a v ňom aplikáciu s názvom ziacka.

Ideme implementovať dátový model žiackej knižky naivným (a pre tento účel nesprávnym) spôsobom: ako jednu veľkú tabuľku s mnohými stĺpcami. Nesmieme zabudnúť doplniť aplikáciu v settings.py.

V adresári ziacka máme súbor models.py, ktorý vyzerá takto:

  1 from django.db import models
  2 
  3 class Znamka(models.Model):
  4 
  5   # meno a priezvisko ziaka
  6   meno_ziaka=models.CharField(max_length=30)
  7   priezvisko_ziaka=models.CharField(max_length=30)
  8   # meno a priezvisko ucitela
  9   meno_ucitela=models.CharField(max_length=30)
 10   priezvisko_ucitela=models.CharField(max_length=30)
 11   # predmet, z ktoreho bola znamka udelena
 12   predmet=models.CharField(max_length=50)
 13   # znamka
 14   znamka=models.PositiveIntegerField()

models.py

Napíšme teraz

$ ./manage.py syncdb

a všimnime si, že vo výpise máme takýto riadok

Creating table ziacka_znamka

Pre zaujímavosť sa môžeme pozrieť, aké SQL príkazy boli použité na vytvorenie tabuľky.

$ ./manage.py sqlall ziacka
BEGIN;
CREATE TABLE "ziacka_znamka" (
  "id" integer NOT NULL PRIMARY KEY,
  "meno_ziaka" varchar(30) NOT NULL,
  "priezvisko_ziaka" varchar(30) NOT NULL,
  "meno_ucitela" varchar(30) NOT NULL,
  "priezvisko_ucitela" varchar(30) NOT NULL,
  "predmet" varchar(50) NOT NULL,
  "znamka" integer unsigned NOT NULL
)
;
COMMIT;

Všimnite si

 • Vzniklo niečo, čo sme explicitne nepožadovali, a to stĺpec id.

 • Názov tabuľky má ako prefix názov aplikácie. Preto nás nemusí trápiť, ak máme rovnako pomenované modely v dvoch rôznych aplikáciách.

Upozornenie

Ak by sme sa rozhodli teraz triedu Znamka zmeniť, ./manage.py syncdb už žiadne zmeny v databázovej tabuľke neurobí. Vie iba tabuľku vytvoriť, nie modifikovať. Z praktického hľadiska to znamená, že ak počas vývoja zmeníme model, musíme databázu vymazať. Preto je dobrý nápad mať malý pythonovský skript, ktorý naplní databázu vzorkou dát, aby sme to nemuseli opakovane robiť ručne.

Takže pre znovuvytvorenie databázy potom už iba spustíme

$ ./manage.py shell < data_script.py

a hotovo.

Do models.py môžeme pridať kedykoľvek novú triedu, vtedy mazať databázu nemusíme.

Základná práca s modelom

Zapisovanie dát

Najprv si dáme náš model do globálneho namespace.

  1 $ ./manage.py shell
  2 Python 2.5.2 (r252:60911, Jan 4 2009, 17:40:26)
  3 [GCC 4.3.2] on linux2
  4 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  5 (InteractiveConsole)
  6 >>> from skola.ziacka.models import *
  7 >>>

Vytvoríme si inštanciu modelu, t.j. riadok tabuľky:

  1 >>> from skola.ziacka.models import *
  2 >>> z=Znamka(meno_ziaka="Jan",
  3 ... priezvisko_ziaka="Prvy",
  4 ... meno_ucitela="Ivan",
  5 ... priezvisko_ucitela="Hrozny",
  6 ... predmet="Matematika"
  7 ... , znamka=3
  8 ... )
  9 >>> print z
 10 Znamka object
 11 >>>

Objekt z ešte nie je uložený v databáze. Aby sme ho uložili, musíme urobiť toto:

  1 >>> z.save()
  2 >>> 

Analogicky pridáme do databázy ešte zo dve známky. Potom môžeme ukončiť pythonovský shell cez CTRL-D.

Čítanie dát

  1 $ ./manage.py shell
  2 Python 2.5.2 (r252:60911, Jan 4 2009, 17:40:26)
  3 [GCC 4.3.2] on linux2
  4 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  5 (InteractiveConsole)
  6 >>> from skola.ziacka.models import *
  7 >>>

Skúsme si vypísať teraz všetky známky:

  1 >>> Znamka.objects.all()
  2 [<Znamka: Znamka object>, <Znamka: Znamka object>, <Znamka: Znamka object>]
  3 >>> 

To nie je veľmi informatívne, ak chceme vypisovať známky trochu lepšie, dodajme do triedy Znamka metódu __unicode__:

  1 class Znamka(models.Model):
  2 
  3   # meno a priezvisko ziaka
  4   meno_ziaka=models.CharField(max_length=30)
  5   priezvisko_ziaka=models.CharField(max_length=30)
  6   # meno a priezvisko ucitela
  7   meno_ucitela=models.CharField(max_length=30)
  8   priezvisko_ucitela=models.CharField(max_length=30)
  9   # predmet, z ktoreho bola znamka udelena
 10   predmet=models.CharField(max_length=50)
 11   # znamka
 12   znamka=models.PositiveIntegerField()
 13   
 14   def __unicode__(self):
 15     return "%s : %d z %s" % (self.meno_ziaka,self.znamka,self.predmet)

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/SimpleModel (last edited 2009-03-10 20:54:20 by dial-92-52-21-192-orange)