Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2009-03-17 12:21:54
Size: 5098
Editor: 95
Comment:
Revision 11 as of 2009-03-17 12:27:35
Size: 5352
Editor: 95
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 173: Line 173:
>>>  }}} >>>
}}}
Line 175: Line 176:
Problém je v tom, že sme nezavolali {{{ih.save()}}}. Teda {{{ih.id}}} ešte neexistuje a {{{ih.predmety}}}
ešte nie je funkčné.

{{{#!python
>>> print ih.predmety
<django.db.models.fields.related.ManyRelatedManager object at 0xa13fdac>
>>>

Zložitejší model

Uchovávať dáta v jedinom modeli nie je väčšinou výhodné. Model, ktorý sme použili v predošlom prípade má mnoho zásadných nevýhod.

Na prvý pohľad vidno, že dáta sú v ňom duplicitné. Teda ak budeme chcieť zmeniť nejaký údaj (meno učiteľa napríklad) musíme to urobiť na mnohých miestach.

Teraz si ukážeme lepší prístup

Trieda a žiak

Začnime Triedou.

  1 class Trieda(models.Model):
  2   rocnik=models.IntegerField()
  3   pismeno=models.CharField(max_length=5)
  4 
  5   def __unicode__(self):
  6     return u"%d.%s" % (self.rocnik,self.pismeno)

Toto je jednoduché, nič nové sa nedozvedáme.

Trieda Ziak je zaujímavejšia.

  1 class Ziak(models.Model):
  2   meno=models.CharField(max_length=50)
  3   priezvisko=models.CharField(max_length=50)
  4   trieda=models.ForeignKey(Trieda)  
  5   
  6   def __unicode__(self):
  7     return u"%s %s" % (self.meno,self.priezvisko)

Vidíme, že obsahuje referenciu na Triedu. Žiak patrí do jedinej Triedy.

Ukážme si, ako sa s týmito modelmi dá pracovať.

Vytvorme zopár Tried.

  1 >>> from znamky.models import *
  2 >>> t=Trieda(rocnik=3,pismeno="A")
  3 >>> t.save()
  4 >>> t=Trieda(rocnik=3,pismeno="B")
  5 >>> t.save()
  6 >>> t=Trieda(rocnik=3,pismeno="C")
  7 >>> t.save()
  8 >>>

Teraz ideme vytvoriť žiaka a (nevyhnutne) zaradiť ho do Triedy.

  1 >>> tretie_triedy=Trieda.objects.filter(rocnik=3)
  2 >>> print tretie_triedy
  3 [<Trieda: 3.A>, <Trieda: 3.B>, <Trieda: 3.C>]
  4 >>> z=Ziak(meno="Jan",priezvisko="Prvy",trieda=tretie_triedy[0])
  5 >>> z.save()
  6 >>> print z
  7 Jan Prvy
  8 >>> print z.trieda
  9 3.A
 10 >>>

Jan Prvy bol zaradený do 3.A triedy. Všimnite si, že print z.trieda nám volá metódu Trieda.__unicode__. Fakticky, z.trieda je typu trieda:

  1 >>> type(z.trieda)
  2 <class 'skola.znamky.models.Trieda'>

Preraďme žiaka Jan Prvy do tretej B:

  1 >>> tretia_B=Trieda.objects.get(rocnik=3,pismeno="B")
  2 >>> jan_prvy=Ziak.objects.get(meno="Jan",priezvisko="Prvy")
  3 >>> jan_prvy.trieda=tretia_B
  4 >>> jan_prvy.save()
  5 >>> 

Ešte vytvoríme zopár žiakov

  1 >>> Ziak(meno="Jozef",priezvisko="Druhy",trieda=tretia_B).save()
  2 >>> Ziak(meno="Katarina",priezvisko="Tretia",trieda=tretia_B).save()
  3 >>> tretia_A=Trieda.objects.get(rocnik=3,pismeno="A")
  4 >>> Ziak(meno="Milan",priezvisko="Stvrty",trieda=tretia_A).save()
  5 >>> Ziak(meno="Jana",priezvisko="Piata",trieda=tretia_A).save()
  6 >>> Ziak(meno="Anna",priezvisko="Siesta",trieda=tretia_A).save()
  7 >>> 

Vypísanie žiakov patriacich do triedy

Prvý spôsob je jednoducho použiť filter na všetkých žiakov.

  1 >>> tretia_A=Trieda.objects.get(rocnik=3,pismeno="A")
  2 >>> ziaci_3A=Ziak.objects.filter(trieda=tretia_A)
  3 >>> print ziaci_3A
  4 [<Ziak: Milan Stvrty>, <Ziak: Jana Piata>, <Ziak: Anna Siesta>]
  5 >>>  

Druhý spôsob je takto:

  1 >>> ziaci_3A=tretia_A.ziak_set.all()
  2 >>> print ziaci_3A
  3 [<Ziak: Milan Stvrty>, <Ziak: Jana Piata>, <Ziak: Anna Siesta>]
  4 >>>

Otázka je, čo je rýchlejšie. Odpoveď v tejto chvíli nepoznám, závisí to od toho, ako inteligentne django ošetrí prvý spôsob. Som si istý, že druhý spôsob nie je pomalší ako prvý.

Predmety a učitelia

Predmet nemá referencie na nič:

  1 class Predmet(models.Model):
  2   nazov=models.CharField(max_length=50)
  3 
  4   def __unicode__(self):
  5     return self.nazov

Vzťah medzi predmetmi a učiteľmi je iný ako medzi žiakmi a triedami; žiak patrí do jedinej triedy ale predmet je spravidla učený viacerými učiteľmi, a aj učiteľ učí viac predmetov.

  1 class Ucitel(models.Model):
  2   meno=models.CharField(max_length=50)
  3   priezvisko=models.CharField(max_length=50)
  4   predmety=models.ManyToManyField(Predmet)
  5 
  6   def __unicode__(self):
  7     return u"%s %s" % (self.meno,self.priezvisko)

Predpokladajme, že predmety sme už vytvorili.

  1 >>> print Predmet.objects.all()
  2 [<Predmet: Matematika>, <Predmet: Fyzika>, <Predmet: Telocvik>]

Ideme vytvoriť učiteľa.

  1 >>> matika=Predmet.objects.get(nazov="Matematika")
  2 >>> fyzika=Predmet.objects.get(nazov="Fyzika")
  3 >>> telak=Predmet.objects.get(nazov="Telocvik")
  4 >>> ih=Ucitel(meno="Ivan",priezvisko="Hrozny")
  5 >>> type(ih.predmety)
  6 Traceback (most recent call last):
  7  File "<console>", line 1, in <module>
  8  File "/var/lib/python-support/python2.5/django/db/models/fields/related.py", line 563, in __get__
  9   target_col_name=qn(self.field.m2m_reverse_name())
 10  File "/var/lib/python-support/python2.5/django/db/models/fields/related.py", line 375, in __init__
 11   raise ValueError("%r instance needs to have a primary key value before a many-to-many relationship can be used." % instance.__class__.__name__)
 12 ValueError: 'Ucitel' instance needs to have a primary key value before a many-to-many relationship can be used.
 13 >>>

Problém je v tom, že sme nezavolali ih.save(). Teda ih.id ešte neexistuje a ih.predmety ešte nie je funkčné.

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/BetterModel (last edited 2009-03-17 17:53:37 by 95)