Úvod

Diferenciálna geometria je oblasť matematiky, v ktorej sa skúmajú vlastnosti geometrických útvarov (v našom prípade kriviek v priestore alebo v rovine) metódami diferenciálneho počtu. Preto bude užitočné ovládať základy analytickej geometrie, funkcie jednej reálnej premennej a diferenciálny počet (kapitoly 2, 6, 7, Riešené úlohy z matematiky I). Diferenciálna geometria dáva konkrétnu náplň formálnemu matematickému aparátu množstvom aplikácií fyzikálneho rázu napr. v mechanike, geodézii a kartografii.