Metóda per partes (integrovanie po častiach)

Táto metóda je odvodená zo vzťahu pre deriváciu súčinu funkcií a spočíva v nasledovnom:
Nech funkcie $u$ a $v$ majú derivácie v intervale $(a,b)$. Potom

\begin{displaymath}
\int u^{'}(x)v(x)\,dx = u(x)v(x) - \int u(x)v^{'}(x)\,dx
\end{displaymath} (1.6)

v intervale $(a,b)$.

Ako je vidieť, metóda sa používa na integrovanie súčinu funkcií. Jednu z nich zvolíme za $u'$, druhú za $v$ a výpočet daného integrálu prevedieme na výpočet iného integrálu. Pritom za funkciu $u(x)$ volíme ľubovoľnú (čo najjednoduchšiu) primitívnu funkciu k funkcii $u^{'}(x)$. -


Príklad 8. Vypočítame integrály


a) $\int xe^x\,dx$ b) $\int 2x^3 \ln x\,dx$ c) $\int 3x\cos 5x\,dx$.


Riešenie: a) Ide o integrál súčinu funkcií $y = x$ a $y = e^x$. Máme dve možnosti ako požiť metódu:

\begin{displaymath}
\begin{array}{llcll}
u' = x & v = e^x & & u' = e^x & v = x \...
...
u = \frac{x^2}{2} & v' = e^x & & u = e^x & v' = 1
\end{array}\end{displaymath}

Po dosadení do 1.6 dostaneme v prvej možnosti integrál $\int \frac{x^2}{2}e^x\,dx$, ktorý je ešte zložitejší ako pôvodný, použitím druhej možnosti dostaneme jednoduchý integrál $\int e^x\,dx$.

\begin{displaymath}
\int xe^x\,dx = \left\{
\begin{array}{cc}
u' = e^x & v = x...
... e^x & v' = 1
\end{array} \right\}
= xe^x - \int e^x.1\,dx = \end{displaymath}


\begin{displaymath}= xe^x - e^x + c = (x-1)e^x + c.
\end{displaymath}

b) Znova máme dve možnosti voľby:

\begin{displaymath}
\begin{array}{llcll}
u' = 2 x^3 & v = \ln x & & u' = \ln x &...
...\frac{x^4}{2} & v' = \frac1x & & u = ? & v' = 6 x^2
\end{array}\end{displaymath}

Pri druhej možnosti je v tejto chvíli obtiažne vypočítať aj funkciu $u = \int \ln x\,dx$ (pre riešenie pozri poznámku na konci tejto časti a tiež Cvičenia), preto zvolíme prvú možnosť:

\begin{displaymath}
\int 2x^3 \ln x\,dx = \left\{
\begin{array}{cc}
u' = 2 x^3...
...ht\}
= \frac{x^4}{2} \ln x - \int \frac{x^4}{2} \frac1x\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \frac{x^4}{2} \ln x - \frac12 \int x^3 \,dx
= \frac{x^4}{2} \ln x - \frac{x^4}{8} + c.
\end{displaymath}

c) Z dvoch možností zvolíme nasledovnú (odporúčame čitateľovi skúsiť druhú možnosť a porovnať):

\begin{displaymath}
\int 3x\cos 5x\,dx = \left\{
\begin{array}{cc}
u' = \cos 5...
...ight\}
= \frac35 x \sin 5 x - \int 3 \frac{\sin 5 x}{5}\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \frac35 x \sin 5 x - \frac35 \int \sin 5 x\,dx
= \frac35 x \sin 5 x + \frac{3}{25} \cos 5 x + c.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Ako voliť funkcie $u'$ a $v$ v metóde per partes, ak chceme byť úspešní?

  1. Nemal by byť problém vypočítať funkcie $u(x) = \int u'(x)\,dx$ a $v'(x)$.
  2. Integrál $\int u(x)v'(x)\,dx$ by mal byť ľahší ako pôvodný integrál.
V ďalšom príklade odporúčame čitateľovi preveriť správnosť voľby funkcií $u'$ a $v$. -


Príklad 9. Vypočítame neurčité integrály


a) $\int x\ \mbox{arctg}\,x\,dx$ b) $\int 5x \cosh \frac x2\,dx$ c) $\int \arcsin x\,dx$ 

d) $\int (2x+\sqrt[3]{x})\ln x\,dx$ e) $\int (x^2+2x-1)\sin 3x\,dx$ f) $\int x^3 4^{-\frac{x}{2}}\,dx$
g) $\int e^{-x}\sin x\,dx$ h) $\int \cos x \sin 3x\,dx$ i) $\int \sin(\ln x)\,dx$.


Riešenie: a)

\begin{displaymath}
\int x\ \mbox{arctg}\,x\,dx = \left\{
\begin{array}{cc}
u'...
...x^2}{2} \mbox{arctg}\,x - \frac12 \int \frac{x^2}{1+x^2}\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \frac{x^2}{2} \mbox{arctg}\,x -
\frac12 \int \frac{1+x^2...
... - \frac12 \left( \int 1\,dx -
\int\frac{dx}{1+x^2} \right) =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \frac{x^2}{2} \mbox{arctg}\,x - \frac12(x - \mbox{arctg}\...
... = \frac12 \left( (x^2 + 1)\, \mbox{arctg}\,x - x \right) + c.
\end{displaymath}

b)

\begin{displaymath}
\int 5x \cosh \frac x2\,dx = \left\{
\begin{array}{cc}
u' ...
...\
u = 2 \sinh \frac{x}{2} & v' = 5
\end{array} \right\}
=
\end{displaymath}


\begin{displaymath}= 10 x\sinh \frac x2 - 10 \int \sinh \frac{x}{2}\,dx =
10 x\sinh \frac x2 - 20 \cosh \frac x2 + c.
\end{displaymath}

c) V tomto príklade nejde o integrál súčinu, avšak integrovanú funkciu môžeme výhodne zapísať v tvare súčinu $\arcsin x = 1\cdot \arcsin x$! Pri počítaní obdržaného integrálu použijeme substitučnú metódu. Odporúčame čitateľovi premyslieť si detaily.

\begin{displaymath}
\int \arcsin x\,dx =
\left\{
\begin{array}{cc}
u' = 1 & v...
...\
u = x & v' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}
\end{array} \right\}
=\end{displaymath}


\begin{displaymath}= x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx
\stackrel{(t = 1 - x^2)}{=}
x\arcsin x + \frac12 \int \frac{dt}{\sqrt{t}} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + c,\quad x \in (-1,1).
\end{displaymath}

d)

\begin{displaymath}
\int (2x+\sqrt[3]{x})\ln x\,dx =\left\{
\begin{array}{cc}
...
...\frac{3 x^{\frac43}}{4} & v' = \frac1x
\end{array} \right\} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \left(x^2 + \frac{3 x^{\frac43}}{4}\right)\ln x -
\int \left( x^2 + \frac{3 x^{\frac43}}{4} \right) \frac1x\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \left(x^2 + \frac{3 x^{\frac43}}{4}\right)\ln x -
\int x\,dx - \frac34 \int x^{\frac13} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \left(x^2 + \frac{3 \sqrt[3]{x^4}}{4}\right)\ln x -
\frac{x^2}{2} - \left( \frac34 \right)^2 \sqrt[3]{x^4} + c =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= x^2 \left(\ln x - \frac12 \right) +
\frac34 \left( \ln x - \frac34 \right) \sqrt[3]{x^4}
+ c.
\end{displaymath}

e) V tomto príklade budeme musieť použiť metódu per partes opakovane dvakrát.

\begin{displaymath}
\int (x^2+2x-1)\sin 3x\,dx =
\left\{
\begin{array}{cc}
u'...
...
u = -\frac13 \cos 3 x & v' = 2 x + 2
\end{array} \right\} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= -\frac13 (x^2+2x-1) \cos 3 x + \frac23 \int (x+1) \cos 3 x\
dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \left\{
\begin{array}{cc}
u' = \cos 3x & v = x+1 \\
u = \frac13 \sin 3 x & v' = 1
\end{array} \right\} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= -\frac13 (x^2+2x-1) \cos 3 x +
\frac23 \left(\frac13 (x+1) \sin 3 x - \frac13 \int \sin 3 x\,dx
\right) =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= -\frac13 (x^2+2x-1) \cos 3 x +
\frac23 \left(\frac13 (x+1) \sin 3 x +
\left( \frac13 \right)^{2} \cos 3 x \right) + c =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \left( -\frac{x^2}{3} - \frac{2 x}{3} +
\frac{11}{27} \right) \cos 3 x +
\frac{2}{9}(x + 1) \sin 3 x + c.
\end{displaymath}

f) V tomto príklade musíme použiť metódu opakovane trikrát. Voľbu $u'$ a $v$ vyznačíme len prvýkrát a necháme na čitateľa doplnenie ďalších. Z technického hľadiska je výhodné prepísať funkciu $4^{-\frac{x}{2}} = \left( 4^{-\frac 12} \right) ^x = \left( \frac12 \right)^x$.

\begin{displaymath}
\int x^3 4^{-2x}\,dx = \int x^3 \left( \frac12 \right)^x\,dx...
...\left( \frac12 \right)^x & v' = 3 x^2
\end{array} \right\}
=
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= -\frac{x^3}{\ln 2} \left( \frac12 \right)^x
+ \frac{3}{\ln 2} \int x^2 \left( \frac12 \right)^x\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= -\frac{x^3}{\ln 2} \left( \frac12 \right)^x
+ \frac{3}{\...
...\frac{2}{\ln 2} \int
x \left( \frac12 \right)^x\,dx \right) =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= -\frac{x^3}{\ln 2} \left( \frac12 \right)^x
+ \frac{3}{\...
...{1}{(\ln 2)^2}
\left( \frac12 \right)^x \right) \right) + c =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
=-\left( \frac12 \right)^x \left(
\frac{x^3}{\ln 2} + \fra...
...2} +
\frac{6 x}{(\ln 2)^3} + \frac{6}{(\ln 2)^4} \right) + c.
\end{displaymath}

g) V tomto príklade použijeme metódu dvakrát, čo nám umožní vyjadriť hľadaný integrál pomocou neho samého. Z obdržanej rovnice ho potom vypočítame. Poznamenajme ešte, že v tomto príklade obidve voľby funkcií $u'$ a $v$ vedú k riešeniu.

\begin{displaymath}
\int e^{-x}\sin x\,dx =
\left\{
\begin{array}{cc}
u' = \s...
...}
\end{array} \right\}
= -e^{-x}\cos x - \int e^{-x}\cos x =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
=
\left\{
\begin{array}{cc}
u' = \cos x & v = e^{-x} \\ ...
...os x - \left( e^{-x}\sin x +
\int e^{-x} \sin x\,dx \right) =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= -e^{-x}(\cos x + \sin x) - \int e^{-x} \sin x\,dx.
\end{displaymath}

Ak označíme hľadaný integrál symbolom $I = \int e^{-x} \sin x\,dx$, tak sme dostali rovnicu $I = -e^{-x}(\cos x + \sin x) - I$, z ktorej vypočítame

\begin{displaymath}
I = -\frac12 e^{-x}(\cos x + \sin x) + c.
\end{displaymath}

h) Riešenie tohoto príkladu je podobné predchádzajúcemu.

\begin{displaymath}
\int \cos x \sin 3x\,dx =
\left\{
\begin{array}{cc}
u' = ...
...3 x \\
u = \sin x & v' = 3 \cos 3 x
\end{array} \right\} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}= \sin x \sin 3 x - 3 \int \sin x \cos 3 x\,dx =
\left\{
\b...
... x \\
u = -\cos x & v' = -3 \sin 3 x
\end{array} \right\} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \sin x \sin 3x - 3(-\cos x \cos 3 x -
3 \int \cos x \sin 3 x\,dx).
\end{displaymath}

Po úprave, pri označení $I = \int \cos x \sin 3x\,dx$, dostávame rovnicu
$I = \sin x \sin 3 x + 3 \cos x \cos 3 x + 9 I$, ktorej riešením je

\begin{displaymath}
I = -\frac18(\sin x \sin 3 x + 3 \cos x \cos 3 x) + c.
\end{displaymath}

i)

\begin{displaymath}
\int \sin(\ln x)\,dx =
\left\{
\begin{array}{cc}
u' = 1 &...
...\\
u = x & v' = \cos(\ln x)\frac1x
\end{array} \right\}
=
\end{displaymath}


\begin{displaymath}= x\sin(\ln x) - \int \cos(\ln x)\,dx =
\left\{
\begin{arra...
... \\
u = x & v' = -\sin(\ln x)\frac1x
\end{array} \right\} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= x\sin(\ln x) - \left( x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x)\,dx \right).
\end{displaymath}

Po úprave, pri označení $I = \int \sin(\ln x)\,dx$, dostávame riešenie

\begin{displaymath}
I = \frac12 x \left( \sin(\ln x) - \cos(\ln x) \right) + c.
\end{displaymath}

$\clubsuit$


Poznámka 4. Ako sme videli v častiach c) a i), metódu môžeme použiť aj vtedy, ak integrovaná funkcia nie je súčinom dvoch funkcií. Vtedy za druhý činiteľ považujeme konštantu $1$. Podobne sa riešia integrály

\begin{displaymath}
\int \ln x\,dx,\quad \int \mbox{arctg}\,x\,dx,\quad \int \mbox{arctg}\,x\,dx,
\quad \int \arccos x\,dx.
\end{displaymath}

V častiach g), h) a i) sme videli, že niekedy po použití metódy nedostaneme jednoduchší integrál, ale podobný pôvodnému. Po opakovanom použití metódy vyjadríme pôvodný integrál pomocou neho samého a z obdržanej rovnice ho vypočítame.
Záver:
Metódu integrovania per partes používame pri integáloch typu $\int P(x)f(x)\,dx$, kde $P(x)$ je mnohočlen (môže byť aj $P(x)=1$!), prípadne racionálna funkcia a $f$ je trigonometrická alebo transcendentná funkcia (exponenciálne, logaritmická, cyklometrická alebo hyperbolická). Pritom volíme:
  1. $u' = f$ a $v = P$, ak $f$ je trigonometrická, exponenciálna alebo hyperbolická funkcia a postup opakujeme $n$- krát, kde $n$ je stupeň polynómu $P$.
  2. $u' = P$ a $v = f$, ak $f$ je cyklometrická alebo logaritmická funkcia. Dostaneme tak integrál z racionálnej alebo iracionálnej funkcie. Pre ich výpočet pozri nasledujúcu časť.Subsections