Vektory

Vektor je geometrický objekt, ktorý je určený dĺžkou, smerom a orientáciou. Môžeme si ho predstaviť ako orientovanú úsečku, t. j. úsečku, na ktorej je vyznačený začiatočný a koncový bod. Pritom nesmieme zabudnúť, že dve rôzne orientované úsečky, ktoré majú zhodnú dĺžku (t. j. veľkosť), smer aj orientáciu, predstavujú ten istý vektor, ide o dve rôzne umiestnenia toho istého vektora.

\begin{picture}
% latex2html id marker 3681
(330,200)(-30,-75)
\thicklines \put...
...put(185,80){$a_{3}$}
\put(235,-5){$a_{2}$}
\put(155,15){$a_{1}$}
\end{picture}

Súradnice vektora sú súradnice jeho koncového bodu v takom umiestnení vektora, keď začiatočný bod je zhodný so začiatkom súradnicovej sústavy. Fakt, že vektor $\vec{v}$ má súradnice $v_{1},v_{2},v_{3}$ 2.1 budeme zapisovať $\vec{v}=[v_{1},v_{2},v_{3}]$. Teda, ak $A= [a_{1},a_{2},a_{3}]$ a  $B = [b_{1},b_{2},b_{3}]$, tak vektor so začiatočným bodom $A$ a koncovým bodom $B$ má súradnice $[b_{1}-a_{1},b_{2}-a_{2},b_{3}-a_{3}]$. Preto takýto vektor budeme označovať symbolom $\vec{B - A}$. 2.2
Polohovým vektorom bodu $A$ rozumieme vektor $\vec{A - O}$.
Dĺžka vektora $\vec{v}$ je vzdialenosť jeho začiatočného a koncového bodu a označujeme ju $\vert\vert\vec{v}\vert\vert$. Platí

\begin{displaymath}
\vert\vert\vec{B - A}\vert\vert=d(A,B) =
\sqrt{(a_{1}-b_{1})^2+(a_{2}-b_{2})^2+ (a_{3}-b_{3})^2}.
\end{displaymath} (2.1)

Nulový vektor je (jediný) vektor, ktorého dĺžka je $0$. Budeme ho označovať $\vec{0}$. Nulový vektor má všetky súradnice rovné $0$.
Jednotkový vektor je každý vektor, ktorého dĺžka je rovná $1$. Jednotkový vektor orientovaný v kladnom smere osi $x$ označujeme $\vec{i}$, jednotkový vektor orientovaný v kladnom smere osi $y$ označujeme $\vec{j}$, jednotkový vektor orientovaný v kladnom smere osi $z$ označujeme $\vec{k}$. Vektory $\vec{i,j,k}$ tvoria bázu trojrozmerného priestoru.
V ďalšom texte predpokladajme, že $\vec{u}=
[u_{1},u_{2},u_{3}]$ a $\vec{v}=[v_{1},v_{2},v_{3}]$.
Skalárny násobok vektora $\vec{v}$ číslom $c$ je vektor $c\cdot\vec{v}$, pričom:
  1. dĺžka vektora $c\cdot\vec{v}$ je $\vert c\vert$ násobkom dĺžky vektora $\vec{v}$
  2. obidva vektory majú rovnaký smer
Namiesto $c\cdot\vec{v}$ budeme niekedy písať kratšie $c\vec{v}$. V súradniciach:

\begin{displaymath}c\cdot\vec{v} =
[cv_{1},cv_{2},cv_{3}] \end{displaymath}

Vektor $(-1)\cdot\vec{v}$ voláme vektor opačný k vektoru $\vec{v}$ a označujeme $-\vec{v}$. V súradniciach:

\begin{displaymath}-\vec{v} = [-v_{1},-v_{2},-v_{3}]. \end{displaymath}

Platí: Dva nenulové vektory sú rovnobežné práve vtedy, ak jeden z nich je skalárnym násobkom druhého. Je to práve vtedy, ak podiely ich prvých, druhých aj tretích súradníc sú zhodné.

Príklad 1. Nech $A = [-3,1,7]$ a $B = [2,-5,0]$. Určte dĺžku vektora $\vec{B - A}$ a súradnice jednotkového vektora rovnako orientovaného v jeho smere.

Riešenie: Najskôr určíme súradnice vektora $\vec{B - A}$:

\begin{displaymath}\vec{B - A} = [2 - (-3), -5 - 1, 0 - 7] = [5,-6,-7].\end{displaymath}

Podľa vzťahu 2.1

\begin{displaymath}\vert\vert\vec{B - A}\vert\vert = \sqrt{5^2 + (-6)^2 + (-7)^2} =
\sqrt{25 + 36 + 49} = \sqrt{110}.\end{displaymath}

Označme $\vec{u} = [u_1,u_2,u_3]$ jednotkový vektor v smere vektora $\vec{B - A}$. Keďže $\vec{u}$ je skalárnym násobkom vektora $\vec{B - A}$, existuje také reálne číslo $c$, že platí

\begin{displaymath}u_1 = 5c,\quad u_2 = -6c,\quad u_3 = -7c.\end{displaymath}

Naviac, vektor $\vec{u}$ má dĺžku $1$ a preto platí

\begin{displaymath}1 = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = 25c^2 + 36c^2 + 49c^2 = 110c^2.\end{displaymath}

Teda

\begin{displaymath}c^2 = \frac{1}{110}.\end{displaymath}

Posledná rovnica má práve dve riešenia $c = \pm \frac{1}{\sqrt{110}}$. Hľadaný vektor dostaneme pre hodnotu $c = \frac{1}{\sqrt{110}}$:

\begin{displaymath}
\vec{u} =
[\frac{5}{\sqrt{110}},\frac{-6}{\sqrt{110}},\frac{-7}{\sqrt{110}
}].
\end{displaymath}

Nakoniec poznamenajme, že jednotkový vektor v smere vektora $\vec{B - A}$ s opačnou orientáciou dostaneme pre hodnotu $c = \frac{-1}{\sqrt{110}}$. $\clubsuit$

Príklad 2. Pre ktoré hodnoty čísel $p$ a $q$ sú vektory $\vec{a} = [-1,p,4]$ a $\vec{b} = [q,2,-3]$ rovnobežné?

Riešenie: Podľa poznámky pred predchádzajúcim príkladom sú vektory $\vec{a}$ a $\vec{b}$ rovnobežné práve vtedy, ak platí

\begin{displaymath}
\frac{-1}{q} = \frac{p}{2} = \frac{4}{-3}
\end{displaymath}

Porovnaním prvého zlomku s tretím a druhého zlomku s tretím dostávame

\begin{displaymath}
q = \frac34 \quad a \quad p = \frac{8}{-3}.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Súčet vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je vektor $\vec{u}+\vec{v}$, ktorý môžeme znázorniť ako uhlopriečku v rovnobežníku so stranami tvorenými vektormi $\vec{u}$$\vec{v}$, pričom jeho orientácia je znázornená na obr.  1.


\begin{picture}
% latex2html id marker 3856
(200,160)(-30,-30)
\put(50,0){\vect...
...{v}$}
\put(100,-20){obr.~\arabic{obrcit}\addtocounter{obrcit}{1}}
\end{picture}

V súradniciach:

\begin{displaymath}
\vec{u}+\vec{v}=[u_{1} + v_{1},u_{2} + v_{2},u_{3} + v_{3}].
\end{displaymath}

Rozdiel vektorov $\vec{u}$$\vec{v}$ je vektor $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.
Ak máme dva vektory u a v, tak výraz

\begin{displaymath}
c\vec{u}+d\vec{v},\quad \mathrm{kde\ c,\ d\ sú\ ľubovoľné\ reálne\ čísla,}
\end{displaymath}

je lineárna kombinácia vektorov u a v.
Podobne, ak máme tri vektory u, v a w, tak výraz

\begin{displaymath}
c\vec{u}+d\vec{v}+e\vec{w},\quad \mathrm{kde\ c,\ d,\ e\ sú\
ľubovoľné\ reálne\ čísla,}
\end{displaymath}

je lineárna kombinácia vektorov u, v a w.
Čísla $c$, $d$, $e$ v lineárnej kombinácii voláme koeficienty kombinácie. Pre každú konkrétnu hodnotu koeficientov dostávame konkrétny vektor.

Platí: Ak máme dané v rovine dva nerovnobežné vektory, tak každý vektor tejto roviny sa dá jednoznačne vyjadriť v tvare lineárnej kombinácie dvoch daných vektorov. Ak máme dané v priestore tri vektory, ktoré neležia všetky v jednej rovine, tak každý vektor v priestore sa dá jednoznačne vyjadriť v tvare lineárnej kombinácie troch daných vektorov.

V dôsledku toho každý vektor sa dá napísať v tvare lineárnej kombinácie vektorov bázy:

\begin{displaymath}
\vec{u} = u_{1}\vec{i} + u_{2}\vec{j} + u_{3}\vec{k}.
\end{displaymath}

V tomto vyjadrení sú koeficienty kombinácie zhodné so súradnicami vektora, teda platí
\begin{displaymath}
\vec{u}=u_{1}\vec{i}+u_{2}\vec{j}+u_{3}\vec{k}\quad \mathrm{práve\ vtedy,\ ak}
\quad \vec{u}=[u_{1},u_{2},u_{3}]\ .
\end{displaymath} (2.2)

Príklad 3. Vyjadríme vektor [-3,1] ako lineárnu kombináciu vektorov [1,-1] a [2,3].

Riešenie: Hľadáme čísla $c$ a $d$, pre ktoré platí

\begin{displaymath}[-3,1]= c[1,-1] + d[2,3] = [c,-c] + [2d,3d] = [c + 2d,-c + 3d]\ .
\end{displaymath}

Porovnaním prvých a porovnaním druhých súradníc dostávame sústavu dvoch rovníc s dvomi neznámymi
\begin{displaymath}
c + 2d = -3 \qquad a \qquad -c + 3d = 1\ .
\end{displaymath} (2.3)

Ich sčítaním sa zruší neznáma $c$ a po vydelení piatimi dostaneme hodnotu $d~=~\frac{-2}{5}$. Dosadením tejto hodnoty do prvej rovnice dostaneme aj hodnotu druhej neznámej $c = \frac{-11}{5}$. Teda platí

\begin{displaymath}[-3,1]= \frac{-11}{5}[1,-1] + \frac{-2}{5}[2,3].
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Príklad 4. Vyjadríme vektor $[1,2,3]$ ako lineárnu kombináciu vektorov $[1,2,-1]$, $[-2,1,0]$ a $[0,-3,1].$

Riešenie: Postupujeme podobne ako v predchádzajúcom príklade. Hľadáme také čísla $a,\ b,\ c$, aby platilo

\begin{displaymath}[1,2,3]= a[1,2,-1] + b[-2,1,0] + c[0,-3,1]
= [a - 2b,2a + b - 3c,-a + c].
\end{displaymath}

Porovnaním súradníc dostaneme pre čísla $a,\ b,\ c$ tri rovnice

\begin{displaymath}
a - 2b = 1,\qquad 2a + b - 3c = 2,\qquad -a + c = 3.
\end{displaymath}

Keď vyjadríme $b$ z prvej a $c$ z tretej rovnice pomocou $a$ a dosadíme do druhej rovnice, dostaneme rovnicu pre $a$

\begin{displaymath}
2a + \frac{a-1}{2} - 3(a + 3) = 2
\end{displaymath}

s riešením $a = -23$. Dosadením do prvej a tretej rovnice dostávame hodnoty $b = -12$ a $c = -20$. Preto platí

\begin{displaymath}[1,2,3]= -23[1,2,-1] - 12[-2,1,0] + -20[0,-3,1].
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Skalárny súčin vektorov u a v je číslo $\vec{u}\cdot\vec{v}=\vert\vert\vec{u}\vert\vert \vert\vert\vec{v}\vert\vert
\cos(\vec{u},\vec{v})$. V súradniciach:

\begin{displaymath}
\vec{u}\cdot\vec{v} = u_{1} v_{1} + u_{2} v_{2} + u_{3} v_{3}.
\end{displaymath} (2.4)

Z definície skalárneho súčinu a z vlastností funkcie $\cos$ vyplýva:

Uhol vektorov u a v, ktorých súradnice poznáme, môžeme vypočítať pomocou vzťahu
\begin{displaymath}
\cos(\vec{u},\vec{v}) =
\frac{u_{1} v_{1} + u_{2} v_{2}
+...
...u^{2}_{3})}\cdot\sqrt {(v^{2}_{1}
+ v^{2}_{2} + v^{2}_{3})}}.
\end{displaymath} (2.5)

Príklad 5. Vypočítame uhol vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$, ak
a) $\qquad \vec{u} = [-2,1] \quad a \quad \vec{v} = [3,4]$
b) $\qquad \vec{u} = [3,-2,4] \quad a \quad \vec{v} = [-2,-5,3]$.

Riešenie: a) Dosadením do vzťahu 2.5 dostaneme

\begin{displaymath}
cos\, \varphi = \frac{(-2).3 + 1.4}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}.\sqrt{3^2
+ 4^2}} = \frac{-2}{5 \sqrt{5}}.
\end{displaymath}

Preto uhol $\varphi$ vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$ má približnú hodnotu $100,3^{\circ}$.

b) Podobným výpočtom ako v časti a) dostaneme približné hodnoty

\begin{displaymath}
cos\, \varphi = 0,482 \qquad a \qquad \varphi = 61,2^{\circ}.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Príklad 6. Nájdeme jedotkový vektor kolmý na vektor $\vec{u} = [3,2]$.

Riešenie: Najskôr určíme niektorý vektor kolmý na vektor $\vec{u}$. Vo všeobecnosti, ak hľadáme niektorý vektor kolmý na vektor $[a,b]$, tak môžeme využiť vektor [-b,a], pretože ich skalárny súčin je $0$. Takže vektor $\vec{v} = [-2,3]$ je komý na vektor $\vec{u}$. Potom, spôsobom podobným ako v príklade 1 tejto kapitoly nájdeme dve riešenia úlohy

\begin{displaymath}
\vec{v_1} = [\frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}] \qu...
...\quad \vec{v_2} = [\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}}].
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Vektorový súčin vektorov u a v je vektor $\vec{u}\times\vec{v}$, ktorý je určený nasledovne

Poznamenajme, že geometrický význam prvej podmienky je ten, že dĺžka vektorového súčinu dvoch vektorov je rovná veľkosti plošného obsahu rovnobežníka vytvoreného týmito vektormi (obr. 1).


\begin{picture}
% latex2html id marker 4046
(300,160)(0,-10)
\put(0,50){\vector...
...c{v})$}
\put(150,0){obr.~\arabic{obrcit}\addtocounter{obrcit}{1}}
\end{picture}

V súradniciach: 2.3

\begin{displaymath}
\vec{u}\times\vec{v}=
\begin{tabular}{\vert lll\vert}
\vec{...
...$\ & $u_{3}$\\
$v_{1}$\ & $v_{2}$\ & $v_{3}$\\
\end{tabular}\end{displaymath} (2.6)


Príklad 7. Vypočítame obsah trojuholníka s vrcholmi $A = [3,-1,5]$, $B = [0,4,-2]$ a
$C = [-3,3,1].$

Riešenie: Doplňme trojuholník $ABC$ na rovnobežník $ABDC$ podľa obr. 1.

\begin{picture}
% latex2html id marker 4096
(200,140)(-20,-20)
\thicklines\put(5...
...25,80){D}
\put(70,0){obr.~\arabic{obrcit}\addtocounter{obrcit}{1}}
\end{picture}

Hľadaný obsah je rovný polovici plochy rovnobežníka $ABCD$, ktorá sa rovná dĺžke vektorového súčinu vektorov $\vec{B - A}$ a $\vec{C - A}$. Počítajme

\begin{displaymath}
\vec{(B - A)} \times \vec{(C - A)}
=
\begin{tabular}{\ver...
...$ & $-4$\\
\end{tabular} =
8\vec{i} + 30\vec{j} + 18\vec{k}
\end{displaymath}

a

\begin{displaymath}
P
= \frac12 \vert\vert\vec{(B - A)} \times \vec{(C - A)}\v...
... \frac12 \sqrt{8^2 + 30^2 + 18^2}
= \sqrt{322} \approx 17,95.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Zmiešaný súčin vektorov u, v a w je súčin $(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}$. Ako vidieť z definície, zmiešaný súčin je číslo, závisiace od troch vektorov. Jeho geometrický význam je ten, že jeho absolútna hodnota je rovná veľkosti objemu rovnobežnostena vytvoreného týmito tromi vektormi umiestnenými v spoločnom začiatku (obr. 1).


\begin{picture}
% latex2html id marker 4133
(300,150)(-40,-60)
\put(0,0){\vecto...
...ert$}
\put(120,-40){obr.~\arabic{obrcit}\addtocounter{obrcit}{1}}
\end{picture}

V súradniciach :

\begin{displaymath}
(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}=
\begin{tabular}{\vert ll...
...$\ & $v_{3}$\\
$w_{1}$\ & $w_{2}$\ & $w_{3}$\\
\end{tabular}\end{displaymath} (2.7)


Príklad 8. Vypočítame objem a obsah povrchu rovnobežnostena $ABCDA_1B_1C_1D_1$, s vrcholom $A[-1,2,-4]$ a s ním susediacimi vrcholmi $B[2,3,0]$, $D[-2,7,-4]$ a $A_1[1,-1,-6]$.

Riešenie: Objem bude rovný absolútnej hodnote zmiešaného súčinu vektorov $\vec{B - A} = [3,1,4]$, $\vec{D - A} = [-1,5,0]$ a $\vec{A_1 - A} = [2,-3,-2]$

\begin{displaymath}
\begin{tabular}{\vert rrr\vert}
$3$ & $1$ & $4$\\
$-1$ & $5$ & $0$\\
$2$ & $-3$ & $-2$\\
\end{tabular} = -60
\end{displaymath}

Preto $V = \vert-60\vert = 60$. Obsah povrchu vypočítame pomocou vektorových súčinov

\begin{displaymath}
S = 2(\vert\vert\vec{(B - A)} \times \vec{(D - A)}\vert\vert +
\vert\vert\vec{(B - A)} \times \vec{(A_1 - A)}\vert\vert +
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
+ \vert\vert\vec{(D - A)} \times \vec{(A_1 - A)}\vert\vert) =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
2(\vert\vert-20\vec{i}-4\vec{j}+16\vec{k}\vert\vert +
\ver...
...rt\vert +
\vert\vert-10\vec{i}-2\vec{j}-7\vec{k}\vert\vert) =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= 2(\sqrt{672}+\sqrt{417}+\sqrt{153}) \approx 117,4.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Smerový vektor priamky $p$ je každý vektor rovnobežný s priamkou $p$.
Normálový vektor priamky $p$ je každý vektor kolmý na priamku $p$.
Smerový vektor roviny $\alpha$ je každý vektor rovnobežný s rovinou $\alpha$.
Normálový vektor roviny $\alpha$ je každý vektor kolmý na rovinu $\alpha$.
Poznamenajme, že ak niektorý vektor je smerovým alebo normálovým vektorom priamky alebo roviny, tak aj jeho ľubovoľný nenulový skalárny násobok je taký. To znamená, že každá priamka alebo rovina má nekonečne veľa smerových a normálových vektorov. Dôležité však je, že