Lineárna a nelineárna optimalizácia

Matematicko-počítačové modelovanie


 1. Lineárne programovanie. Definícia, úvodné príklady, grafické riešenie, typy riešení, kanonický tvar úlohy, transformácia úlohy na kanonický tvar.

 2. Simplexový algoritmus. Simplexový algoritmus pre úlohu o plánovaní výroby, všeobecný tvar simplexového algoritmu, dvojfázová metóda, degenerácia.

 3. Aplikácie lineárneho programovania. Úloha o plánovaní výroby, problém diéty, problém plánovania práce, problém kapitálového rozpočtovania, problém zmesi, problém výrobného postupu, dymanické problémy v lineárnom programovaní.

 4. Dualita. Zostavenie duálnej úlohy k úlohe lineárneho programovania, riešenie problému diéty pomocou duálnej úlohy, duálny simplexový algoritmus, tieňové ceny.

 5. Analýza senzitivity. Základné vzorce, zmena koeficientu účelovej funkcie, zmena koeficientu pravej strany, zmena koeficientu v stĺpci nebázickej premennej.

 6. Celočíselné lineárne programovanie. Orezávacé algoritms, metóda vetvenia.

 7. Extrémy funkcie viacerých premenných. Parciálne derivácie, lokálne extrémy funkcie, Lagrangeove multiplikátory.

 8. Matematické programovanie. Definícia, Kuhn-Tuckerove podmienky, úlohy s nezápornými premennými.

 9. Kvadratické programovanie. Nájdenie portfólia s minimálnou disperziou, Wolfeho metóda.

 10. Gradientná metóda. Gradientná metóda, metóda prípustných smerov.

 11. Dualita. Sedlové body a Lagrangeova funkcia, dualita pre úlohy matematického programovania, Uzawova metóda.

 12. Opakovanie.

 13. Opakovanie.

Kľúčové slová: Lineárne programovanie, simplexový algoritmus, dvojfázový simplexový algoritmus, dualita, duálny simplexový algoritmus, tieňové ceny, analýza senzitivity, celočíselné lineárne programovanie, funkcie viacerých premenných, Lagrangeove multiplikátory, Kuhn-Tuckerove podmienky, Wolfeho metóda, gradientná metóda, metóda prípustných smerov, Uzawova metóda.