Constructive geometry

Slovenský preklád syláb


 1. Afinita a kolineácia. Afinita v priestore a v rovine, kolineácia v priestore a v rovine, obraz bodu, priamky, úsečky a trojuholníka, úbežnica.

 2. Elipsa. Konštrukcie eipsy, obraz kružnice v afinite a v kolineácii.

 3. Mongeova projekcia 1. Definícia, obraz bodu, priamky a roviny, stopníky a stopy, hlavné a spádové priamky, prieniky rovín, prienik priamky s rovinou.

 4. Mongeova projekcia 2. Sklopenie, dĺžka úsečky, odchýlka, tretia priemetňa, vzdialenosť bodu od roviny, rezy telies.

 5. Mongeova projekcia 3. Otáčanie roviny do pôdorysne, zostrojenie skutočného tvaru n-uholníka roviny, zostrojenie pravidelného n-uholníka v rovine vo všeobecnej polohe, kolmica na rovinu a teleso s podstavou vo všeobecnej rovine.

 6. Axonometria. Všeobecná axonometria, obraz bodu, priamky a roviny, prieniky rovín, prienik priamky s rovinou, typy axonometrií, zostrojenie telesa vo všeobecnej axonometrii.

 7. Kolmá axonometria. Zostrojenie jednotiek, zárezová metóda, otáčanie pôdorysne do axonometrickej priemetne, telesá s podstavou v pôdorysni.

 8. Kótované premietanie 1. Definícia, obraz bodu, priamky a roviny, prieniky, otáčanie roviny do priemetne, teleso s podstavou vo všeobecnej roviine.

 9. Kótované premietanie 2. Topografická plocha, spádnica, profil, zostrojenie cesty na topografickej ploche, strechy a odtoky.

 10. Stredové premietanie 1. Definícia, obraz bodu, priamky a roviny, prieniky, dĺžka úsečky ležiacej v danej rovine, uhol rôznobežiek, kolmica na rovinu, otáčanie roviny a kolineácia, zostrojenie telesa s podstavou v danej roviine.

 11. Stredové premmietanie 2. Priesečná metóda a perspektíva.

 12. Opakovanie.

 13. Opakovanie.

Kľúčové slová: Afinita, kolineácia, elipsa, Mongeova projekcia, axonometria, kótované premietanie, stredové premietanie.