Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-03-17 11:18:10
Size: 1440
Editor: 95
Comment:
Revision 5 as of 2009-03-17 11:28:03
Size: 1964
Editor: 95
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 57: Line 57:

{{{#!python
>>> tretie_triedy=Trieda.objects.filter(rocnik=3)
>>> print tretie_triedy
[<Trieda: 3.A>, <Trieda: 3.B>, <Trieda: 3.C>]
>>> z=Ziak(meno="Jan",priezvisko="Prvy",trieda=tretie_triedy[0])
>>> z.save()
>>> print z
Jan Prvy
>>> print z.trieda
3.A
>>>
}}}
Jan Prvy bol zaradený do 3.A triedy. Všimnite si, že {{{print z.trieda}}} nám volá metódu
{{{Trieda.__unicode__}}}. Fakticky, {{{z.trieda}}} je typu trieda:

{{{#!python
>>> type(z.trieda)
<class 'skola.znamky.models.Trieda'>
}}}

Zložitejší model

Uchovávať dáta v jedinom modeli nie je väčšinou výhodné. Model, ktorý sme použili v predošlom prípade má mnoho zásadných nevýhod.

Na prvý pohľad vidno, že dáta sú v ňom duplicitné. Teda ak budeme chcieť zmeniť nejaký údaj (meno učiteľa napríklad) musíme to urobiť na mnohých miestach.

Teraz si ukážeme lepší prístup

Trieda a žiak

Začnime Triedou.

  1 class Trieda(models.Model):
  2   rocnik=models.IntegerField()
  3   pismeno=models.CharField(max_length=5)
  4 
  5   def __unicode__(self):
  6     return u"%d.%s" % (self.rocnik,self.pismeno)

Toto je jednoduché, nič nové sa nedozvedáme.

Trieda Ziak je zaujímavejšia.

  1 class Ziak(models.Model):
  2   meno=models.CharField(max_length=50)
  3   priezvisko=models.CharField(max_length=50)
  4   trieda=models.ForeignKey(Trieda)  
  5   
  6   def __unicode__(self):
  7     return u"%s %s" % (self.meno,self.priezvisko)

Vidíme, že obsahuje referenciu na Triedu. Žiak patrí do jedinej Triedy.

Ukážme si, ako sa s týmito modelmi dá pracovať.

Vytvorme zopár Tried.

  1 >>> from znamky.models import *
  2 >>> t=Trieda(rocnik=3,pismeno="A")
  3 >>> t.save()
  4 >>> t=Trieda(rocnik=3,pismeno="B")
  5 >>> t.save()
  6 >>> t=Trieda(rocnik=3,pismeno="C")
  7 >>> t.save()
  8 >>>

Teraz ideme vytvoriť niekoľko žiakov a zaradiť ich do Tried.

  1 >>> tretie_triedy=Trieda.objects.filter(rocnik=3)
  2 >>> print tretie_triedy
  3 [<Trieda: 3.A>, <Trieda: 3.B>, <Trieda: 3.C>]
  4 >>> z=Ziak(meno="Jan",priezvisko="Prvy",trieda=tretie_triedy[0])
  5 >>> z.save()
  6 >>> print z
  7 Jan Prvy
  8 >>> print z.trieda
  9 3.A
 10 >>>

Jan Prvy bol zaradený do 3.A triedy. Všimnite si, že print z.trieda nám volá metódu Trieda.__unicode__. Fakticky, z.trieda je typu trieda:

  1 >>> type(z.trieda)
  2 <class 'skola.znamky.models.Trieda'>

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/BetterModel (last edited 2009-03-17 17:53:37 by 95)