Ponuka tém PhD. štúdia

APLIKOVANÁ MATEMATIKA

Témy dizertačných prác pre tretí stupeň so začiatkom v šk. roku 2010/2011

Školiteľ

Téma

Prof. J. Širáň

Vybrané state z algebraickej a topologickej teórie grafov.

Doc. M. Knor

Hranové grafy a ich zovšeobecnenia.

Prof. R. Mesiar

Neaditívne miery a integrály a ich aplikácie.

Prof. M. Komorníková

Autoregresné Hidden Markov modely (HMM) časových radov a ich aplikácia v hydrológii a ekonómii.

Doc. O. Nánásiová

1. Viacrozmerné štatistické metódy a ich aplikácie.

2. Kvantová logika a viacrozmerná analýza.

Doc. M. Kalina

História a súčasnosť radov a ich aplikácií.

Doc. A. Handlovičová

Aplikácie level set metód pre úlohy prúdenia v pórovitom prostredí (spolu s dr. Frolkovičom)

Doc. J. Šiagiová

Vrcholovo tranzitívne a cayleyovské grafy v probléme stupňa a priemeru.

Doc. G. Jenča

Efektové algebry.

Zoznam tém v PDF

KMaDGWiki: PhdTemy (last edited 2010-03-23 20:04:01 by jenca)