Differences between revisions 163 and 164
Revision 163 as of 2019-09-24 11:09:21
Size: 4701
Editor: jenca
Comment:
Revision 164 as of 2019-11-05 10:18:50
Size: 3140
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
<<Pozor>>
Domáce zadanie na prvé zápočtové cvičenie [[attachment:cv1_doma_2019.pdf]].
<<Pohov>>
Line 8: Line 11:
== Skúška ==

Z Vychodila treba vedieť:

 * Kapitola 3: od začiatku až po 3.6 včítane
 * Kapitola 4: od začiatku až po 4.3 včítane.
 * Treba vedieť na úrovni porozumenia princípom ako fungujú procesy a rúry v UNIXe v kontexte ich používania na príkazovom riadku.
 * Treba vedieť ako vo vzájomnej synergii fungujú funkcie `fork`,`wait`,`pipe`,`dup2`,`exec*` viď http://bitbucket.org/gjenca/c_vyuka_public/src/tip/pipe/run_bc.c
 * Kapitola 5: v tej miere ako bolo odprednášané, najmä
  * štruktúra príkazového riadku, úvodzovky, apostrofy, medzery, opačné lomítka atď
  * presmerovanie vstupu a výstupu, {{{>,<,>>,<<,|}}}
  * skripty, mechanizmus fungovania konštrukcie {{{!#}}}
  * premenné, špeciálne premenné, argumenty skriptov
  * kontrola toku programu : {{{if,while,for}}}
  * princíp fungovania {{{if}}} a {{{while}}} cez exit status
  * príkaz {{{test}}}
 * Kapitola 6:
  * základné programy pre prácu s textom {{{sort,cut,paste}}}
  * regulárne výrazy, program {{{grep}}}
  * program {{{sed}}} (iba príkaz s)

Z Pythonu treba vedieť základy:

 * zabudované dátové typy
 * základy programovania ({{{for,while,if}}})
 * funkcie a parametre ({{{def}}})
 * triedy ({{{class}}})

Na skúške sa vás:
 
 * Spýtam na pár vecí z kapitoly 3 a 4.
 * Napíšete mi jeden-dva jednoduché príkazové riadky vykonávajúce zadanú činnosť. Nemusíte sa učiť všetky options všetkých príkazov, ak bude niečo treba vedieť, prezradím to. Ide mi o overenie znalosti princípu fungovania.
 * Bude zadanie o regulárnych výrazoch.
 * Napíšete krátky program v Pythone.

Operačné systémy

Domáce zadanie na prvé zápočtové cvičenie cv1_doma_2019.pdf.

Repozitár programov písaných na prednáškach

https://github.com/gjenca/os2019

Stručná osnova predmetu

 • Princípy OS Unix/Linux
 • Základy práce so systémom
 • Súborový systém
 • Užívatelia a skupiny
 • Procesy, rúry
 • Prehľad základných utilít
 • Programovanie v shelli, skripty
 • Programovací jazyk Python

Výsledky

Ďalšie cvičenia

Cvičenia zo shellu

Cvičenia z Pythonu

Materiály

Literatúra

 1. Linux: Příručka českého uživatele, Vilém Vychodil; Computer Press 2003, Brno (je žiadúce, aby každý mal svoju kópiu)

 2. Začínáme programovat v jazyce Python, Daryl Harms, Kenneth McDonald; Computer Press, 2003

 3. Learning Python,, Mark Lutz, David Ascher; O'Reilly 2007, http://slav0nic.org.ua/static/books/python/OReilly.Learning.Python.3rd.Edition.Oct.2007.eBook-BBL.rar

 4. The Art of Unix Programming, Eric S. Raymond, http://www.faqs.org/docs/artu/

 5. Umění programování v Unixu, Eric S. Raymond, (český preklad horeuvedeného)

 6. How To Ask Questions The Smart Way, Eric Steven Raymond, http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html

 7. Dive into Python, Mark Pilgrim, http://www.diveintopython.org/

 8. Advanced Bash-Scripting Guide, Mendel Cooper, http://tldp.org/guides.html

 9. GNU/Linux Command-Line Tools Summary, Gareth Anderson, http://tldp.org/guides.html

 10. A Byte of Python, Swaroop C H, http://www.swaroopch.com/notes/Python

 11. How to Think Like a Computer Scientist, Jeffrey Elkner, Allen B. Downey and Chris Meyers, http://openbookproject.net//thinkCSpy/

 12. Mercurial: The Definitive Guide by Bryan O'Sullivan, http://hgbook.red-bean.com/

Webové stránky

 1. http://www.root.cz/clanky/regularni-vyrazy-1/ seriál o regulárnych výrazoch od P. Satrapu

 2. http://www.py.cz/ Český server venovaný Pythonu, obsahuje aj dokumentáciu k starším verziám Pythonu

 3. Mercurial SCM, http://mercurial.selenic.com/

 4. Python documentation, http://docs.python.org/

 5. A Guide to Python's Magic Methods, http://www.rafekettler.com/magicmethods.html

Podmienky na zápočet

15 bodov z 30. Body sa budú udeľovať v rámci cvičení. Budú 2 zápočtové cvičenia, jedno zo shell scriptov a jedno z Pythonu.

Príklady a cvičenia

Ostatné

KMaDGWiki: OperacneSystemy (last edited 2019-12-17 10:54:21 by jenca)